Wet open overheid

Wet open overheid

De Wet open overheid (Woo) is een initiatiefwet uit 2012, die tot doel heeft om overheden en semi-overheden transparanter te maken. De wet moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Het wetsvoorstel is in april 2016 door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer heeft de behandeling opgeschort om ruimte te geven voor nader onderzoek naar de impact van de wet voor overheden.

Belang van deze ontwikkeling

De wet stelt regels op over toegankelijkheid en moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Deze wet of een opvolger daarvan, vervangt op termijn de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

In januari 2019 is de Wijzigingswet Wet open overheid bij de Tweede Kamer ingediend. De verwachting is dat deze in het najaar van 2019 wordt besproken in het parlement. De kern van de wet is dat overheidsorganisaties verplicht zijn om meer categorieën documenten actief openbaar te maken. Het gaat daarbij om de volgende elf categorieën:

 • Wet- en regelgeving;
 • Organisatiegegevens;
 • Raadsstukken;
 • Bestuursstukken;
 • Stukken van adviescolleges;
 • Convenanten;
 • Jaarplannen en -verslagen;
 • Wob/Woo-verzoeken;
 • Onderzoeken;
 • Beschikkingen;
 • Klachten.

Hiernaast geldt onder de Woo een inspanningsverplichting voor bestuursorganen om bij de uitvoering van hun taak uit eigen beweging documenten openbaar te maken. Daarbij gaat het in ieder geval om informatie over het beleid, inclusief de voorbereiding, uitvoering, naleving, handhaving en evaluatie. Uitgezonderd zijn situaties waarbij dit niet redelijkerwijs mogelijk is zonder evenredige inspanning of kosten of wanneer met openbaarmaking geen redelijk belang wordt gediend.

VNG Realisatie ontwikkelt momenteel programma’s die gemeenten ondersteunen bij de invoering van de Wet open overheid. 

Fases

Fase 1:In voorbereiding

Start: juli, 2012
Eindigt: mei, 2020

De Eerste Kamer heeft de behandeling van het wetsvoorstel voorlopig opgeschort om ruimte te geven voor nader onderzoek naar de impact van de wet voor overheden. Er bestaat brede consensus over het belang van de Open Overheid, maar nog niet over hoe daar invulling aan te geven.

Mijlpalen

28/03/2018: VNG Realisatie congres 'Back to the Future'

De informatiesamenleving ‘is here to stay’. En die informatiesamenleving stelt ze voor forse uitdagingen. Uitdagingen die ze alleen het hoofd kunnen bieden als ze de krachten bundelen. Van elkaar leren. Samen over bestaande grenzen heen gaan en zo ruimte creëren voor nieuwe ideeën en andere manieren van samenwerking. Hier draait het om op het VNG Realisatie congres 'Back to the Future'.

8 producten die raken aan deze ontwikkeling

Leer- en Expertisepunt Open Overheid

Het Leer- en Expertisepunt Open Overheid (LEOO) wil overheidsorganisaties ondersteunen bij de uitvoering van beleid en wet- en regelgeving in het kader van een Open Overheid.
Gewijzigd: 17 oktober 2017
instrument

Wet- en regelgeving

Forum Wob

Op het Forum Wob wisselen gemeenten kennis en ervaringen uit over vraagstukken rond de Wob.
Gewijzigd: 8 augustus 2017
instrument

Wet- en regelgeving

High Value Datasets

De werkgroep Gemeentelijke High Value Datalijst buigt zich over de totstandkoming van één leidende lijst van high value datasets. Deze lijst ondersteunt gemeenten bij het bepalen van welke data als eerste als open data beschikbaar moeten komen.
Gewijzigd: 2 mei 2019
instrument

Lokale ambitie

Modernisering Openbaarmaking Overheidsinformatie (MOOI)

Doel van het programma MOOI is de doorontwikkeling van de wetgeving op het gebied van openheid en (passieve en actieve) openbaarheid van bestuur en de uitvoering daarvan.
Gewijzigd: 14 augustus 2017
instrument

Wet- en regelgeving

Zaakgericht werken

Zaakgericht werken is voor veel gemeentelijke processen een natuurlijke manier van werken. Voor gemeenten die Zaakgericht werken in willen voeren is er een toolkit beschikbaar met documentatie, een kennisbank met inspirerende voorbeelden en een online leermodule.
Gewijzigd: 15 augustus 2018
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

Platform 'Waar is mijn stemlokaal'

Het platform 'Waar is mijn stemlokaal' bundelt de gegevens van alle stembureaus en stelt ze voor iedereen beschikbaar.
Gewijzigd: 26 maart 2018
verkenning

Collectieve afspraken
Gepubliceerd

Digitale Archieven Op Orde

Digitale Archieven op orde levert invoeringsscenario’s op die gemeenten helpen om een toekomstvaste informatievoorziening in te voeren.
Gewijzigd: 9 mei 2019
product

Wet- en regelgeving
In ontwikkeling

RaadsTalk

Welke onderwerpen staan op de agenda in gemeenteraden in Nederland? Met Raadstalk zoekt u gemakkelijk raadsdocumenten van meer dan 110 gemeenten in Nederland tot circa 4 weken terug.
Gewijzigd: 3 juni 2019
product

Lokale ambitie
In gebruik