Wet open overheid

Wet open overheid

De Wet open overheid (Woo) is een initiatiefwet uit 2012, die tot doel heeft om overheden en semi-overheden transparanter te maken. De wet moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is.

Belang van deze ontwikkeling

De wet geeft regels over het actief openbaar en toegankelijkheid maken van overheidsinformatie en moet ervoor zorgen dat deze beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

In januari 2019 hebben de initiatiefnemers Snels en van Weyenberg een gewijzigde versie van het initiatiefwetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Het voorstel is aangepast om tegemoet te komen aan kritiek over de uitvoerbaarheid en de kosten van het eerdere voorstel. In een eerste reactie heeft de VNG op hoofdlijnen positief gereageerd op het aangepaste wetsvoorstel. Naar verwachting vind de parlementaire behandeling in 2020 plaats. 

De kern van de wet is tweeledig. Ten eerste verplicht de wet overheidsorganisaties documenten in de volgende elf categorieën actief openbaar te maken:

 • Wet- en regelgeving;
 • Organisatiegegevens;
 • Raadsstukken;
 • Bestuursstukken;
 • Stukken van adviescolleges;
 • Convenanten;
 • Jaarplannen en -verslagen;
 • Wob/Woo-verzoeken;
 • Onderzoeken;
 • Beschikkingen;
 • Klachten.

Ten tweede verplicht de Woo gemeenten om de informatiehuishouding op orde te brengen. De bepaling uit de Archiefwet, dat gemeenten documenten in een goede, geordende en toegankelijke staat moeten bewaren, wordt herhaald in de Woo. Hiermee is een aanzienlijke doorlooptijd gemoeid, de Memorie van Toelichting noemt een mogelijke termijn van acht jaar.

Proeftuinen Woo

De VNG is in 2019 begonnen met de voorbereidingen om gemeenten bij de invoering van de Wet open overheid te ondersteunen. Zo werken wij met enkele tientallen gemeenten samen in een zestal Proeftuinen Woo. In die proeftuinen doen we kennis en ervaring op met de verschillende deelaspecten van de wet.

Fases

Fase 1:In voorbereiding

Start: juli, 2012
Eindigt: mei, 2020

De Eerste Kamer heeft de behandeling van het wetsvoorstel voorlopig opgeschort om ruimte te geven voor nader onderzoek naar de impact van de wet voor overheden. Er bestaat brede consensus over het belang van de Open Overheid, maar nog niet over hoe daar invulling aan te geven.

VNG'ers over de Woo & Achtergrondinformatie

In vijf korte video’s gaan medewerkers van de VNG in op verschillende aspecten van de Woo.

De Woo in het algemeen

De Woo proeftuinen

Juridische aspecten van de Woo

Implementatie van de Woo

Architectuur en standaarden van de Woo

Meer achtergrondinformatie

Hieronder vindt u meer achtergrondinformatie over de Woo in de vorm van een nieuwsbericht en een ledenbrief van de VNG plus het Wetsvoorstel Wijzigingswet Woo en de Memorie van toelichting Wijzigingswet Woo.

 

6 producten die raken aan deze ontwikkeling

Open Raadsinformatie

Met laagdrempelige toegang tot raadsinformatie op een landelijke, openbare website versterken gemeenten de lokale democratie en de transparantie van het gemeentebestuur.
Gewijzigd: 22 november 2019
product

Collectieve afspraken
In gebruik

High Value Datasets

De werkgroep Gemeentelijke High Value Datalijst buigt zich over de totstandkoming van één leidende lijst van high value datasets. Deze lijst ondersteunt gemeenten bij het bepalen van welke data als eerste als open data beschikbaar moeten komen.
Gewijzigd: 2 mei 2019
instrument

Lokale ambitie

Zaakgericht werken

Zaakgericht werken is voor veel gemeentelijke processen een natuurlijke manier van werken. Voor gemeenten die Zaakgericht werken in willen voeren is er een toolkit beschikbaar met documentatie, een kennisbank met inspirerende voorbeelden en een online leermodule.
Gewijzigd: 6 januari 2020
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

Platform 'Waar is mijn stemlokaal'

Het platform 'Waar is mijn stemlokaal' bundelt de gegevens van alle stembureaus en stelt ze voor iedereen beschikbaar.
Gewijzigd: 20 januari 2020
verkenning

Collectieve afspraken
Gepubliceerd

Duurzaam Toegankelijk Op Orde

Duurzaam Toegankelijk Op Orde wordt ingezet om informatievoorziening te verbeteren door duurzaam toegankelijke dossiers, samenwerking binnen en tussen gemeenten te faciliteren en door informatie en dossiers vindbaar te maken en te delen en openbare informatie rechtstreeks toegankelijk kunnen maken.
Gewijzigd: 7 januari 2020
product

Wet- en regelgeving
In ontwikkeling

RaadsTalk

Welke onderwerpen staan op de agenda in gemeenteraden in Nederland? Met Raadstalk zoekt u gemakkelijk raadsdocumenten van meer dan 110 gemeenten in Nederland tot circa 4 weken terug.
Gewijzigd: 3 juni 2019
product

Lokale ambitie
In gebruik