Wet open overheid

Wet open overheid

De Wet open overheid (Woo) heeft als doel overheden en semi-overheden transparanter te maken. De wet moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. De Woo treedt op 1 mei 2022 in werking. Daarmee komt de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob) te vervallen. Lees meer op Overheid.nl. 

Belang van deze ontwikkeling

De wet geeft regels over het actief openbaar en toegankelijkheid maken van overheidsinformatie en moet ervoor zorgen dat deze beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het grote verschil tussen het initiatiefwetsvoorstel Woo (2012) en de huidige Wob betreft de actieve openbaarmaking van overheidsinformatie.

In januari 2019 dienden de initiatiefnemers Snels en van Weyenberg een gewijzigde versie van het initiatiefwetsvoorstel in. Het voorstel is aangepast om tegemoet te komen aan kritiek over de uitvoerbaarheid en de kosten van het eerdere voorstel. In een eerste reactie heeft de VNG op hoofdlijnen positief gereageerd op het aangepaste wetsvoorstel.

Wetsvoorstel aangenomen in Tweede Kamer

Het wetsvoorstel is met een aantal moties en amendementen op 26 januari 2021 aangenomen door de Tweede Kamer.  Op 5 oktober 2021 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het initiatiefvoorstel Wet open overheid (Woo) en met een novelle die het wetsvoorstel op enkele punten aanpast en verduidelijkt. De fracties van CDA, CU en SGP stemden tegen het initiatiefvoorstel; de SGP stemde wel voor de novelle.

Wet dient tweeledig doel
De kern van de wet is tweeledig. Ten eerste verplicht de wet overheidsorganisaties documenten in de volgende elf categorieën actief openbaar te maken:

 • Wet- en regelgeving;
 • Organisatiegegevens;
 • Raadsstukken;
 • Bestuursstukken;
 • Stukken van adviescolleges;
 • Convenanten;
 • Jaarplannen en -verslagen;
 • Wob/Woo-verzoeken;
 • Onderzoeken;
 • Beschikkingen;
 • Klachten.

Ten tweede verplicht de Woo gemeenten om de informatiehuishouding op orde te brengen. De bepaling uit de Archiefwet, dat gemeenten documenten in een goede, geordende en toegankelijke staat moeten bewaren, wordt herhaald in de Woo. Hiermee is een aanzienlijke doorlooptijd gemoeid, de Memorie van Toelichting noemt een mogelijke termijn van acht jaar.

Voorbereiding op implementatie Woo

De VNG is in 2019 begonnen met de voorbereidingen om gemeenten bij de invoering van de Wet open overheid te ondersteunen. Zo is met een zeventig tal gemeenten samengewerkt in een zestal Proeftuinen Woo. In die proeftuinen is kennis en ervaring opgedaan met de verschillende deelaspecten van de wet. Aansluitend zijn diverse werkgroepen gestart om gezamenlijk te werken aan een betere informatiehuidhouding.

 

Fases

Fase 1:In voorbereiding

Start: juli, 2012
Eindigt: mei, 2022

Het wetsvoorstel is aangenomen in de Tweede en Eerste Kamer en treedt per 1 mei 2022 in werking.

Meer achtergrondinformatie

Hieronder vindt u meer achtergrondinformatie over de Woo in de vorm van een nieuwsbericht, een ledenbrief van de VNG plus het Wetsvoorstel Wijzigingswet Woo, de Memorie van toelichting Wijzigingswet Woo en een juridische handreiking.

4 producten die raken aan deze ontwikkeling

Open Raadsinformatie

Met laagdrempelige toegang tot raadsinformatie op een landelijke, openbare website versterken gemeenten de lokale democratie en de transparantie van het gemeentebestuur.
Gewijzigd: 22 november 2019
product

Collectieve afspraken
In gebruik

High Value Datasets

De werkgroep Gemeentelijke High Value Datalijst buigt zich over de totstandkoming van één leidende lijst van high value datasets. Deze lijst ondersteunt gemeenten bij het bepalen van welke data als eerste als open data beschikbaar moeten komen.
Gewijzigd: 2 mei 2019
instrument

Lokale ambitie

Zaakgericht werken

Zaakgericht werken is voor veel gemeentelijke processen een natuurlijke manier van werken. Voor gemeenten die Zaakgericht werken in willen voeren is er een toolkit beschikbaar met documentatie, een kennisbank met inspirerende voorbeelden en een online leermodule.
Gewijzigd: 6 januari 2020
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

Platform 'Waar is mijn stemlokaal'

Het platform 'Waar is mijn stemlokaal' bundelt de gegevens van alle stembureaus en stelt ze voor iedereen beschikbaar.
Gewijzigd: 20 januari 2020
verkenning

Collectieve afspraken
Gepubliceerd