Wet open overheid

Wet open overheid

De Wet open overheid (Woo) is een initiatiefwet uit 2012, die tot doel heeft om overheden en semi-overheden transparanter te maken. De wet moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Het wetsvoorstel is in april 2016 door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer heeft de behandeling opgeschort om ruimte te geven voor nader onderzoek naar de impact van de wet voor overheden.

Belang van deze ontwikkeling

De wet stelt regels op over toegankelijkheid en moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Deze wet of een opvolger daarvan, vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

In januari 2019 is de Wijzigingswet Wet open overheid bij de Tweede Kamer ingediend. De verwachting is dat deze in het najaar van 2019 wordt besproken in het parlement. De kern van de wet is dat overheidsorganisaties verplicht zijn om meer categorieën documenten actief openbaar te maken. Het gaat daarbij om de volgende elf categorieën:

 • Wet- en regelgeving;
 • Organisatiegegevens;
 • Raadsstukken;
 • Bestuursstukken;
 • Stukken van adviescolleges;
 • Convenanten;
 • Jaarplannen en -verslagen;
 • Wob/Woo-verzoeken;
 • Onderzoeken;
 • Beschikkingen;
 • Klachten.

Hiernaast geldt onder de Woo een inspanningsverplichting voor bestuursorganen om bij de uitvoering van hun taak uit eigen beweging documenten openbaar te maken. Daarbij gaat het in ieder geval om informatie over het beleid, inclusief de voorbereiding, uitvoering, naleving, handhaving en evaluatie. Uitgezonderd zijn situaties waarbij dit niet redelijkerwijs mogelijk is zonder evenredige inspanning of kosten of wanneer met openbaarmaking geen redelijk belang wordt gediend.

Proeftuinen Woo

VNG Realisatie ontwikkelt momenteel programma’s die gemeenten ondersteunen bij de invoering van de Wet open overheid. Zo bereiden wij met enkele tientallen gemeenten een zestal proeftuinen Woo voor. In die proeftuinen doen we kennis en ervaring op met de verschillende deelaspecten van de wet.

Fases

Fase 1:In voorbereiding

Start: juli, 2012
Eindigt: mei, 2020

De Eerste Kamer heeft de behandeling van het wetsvoorstel voorlopig opgeschort om ruimte te geven voor nader onderzoek naar de impact van de wet voor overheden. Er bestaat brede consensus over het belang van de Open Overheid, maar nog niet over hoe daar invulling aan te geven.

VNG'ers over de Woo & Achtergrondinformatie

In vijf korte video’s gaan medewerkers van de VNG in op verschillende aspecten van de Woo.

De Woo in het algemeen

De Woo proeftuinen

Juridische aspecten van de Woo

Implementatie van de Woo

Architectuur en standaarden van de Woo

Meer achtergrondinformatie

Hieronder vindt u meer achtergrondinformatie over de Woo in de vorm van een nieuwsbericht en een ledenbrief van de VNG plus het Wetsvoorstel Wijzigingswet Woo en de Memorie van toelichting Wijzigingswet Woo.

 

6 producten die raken aan deze ontwikkeling

Open Raadsinformatie

Met laagdrempelige toegang tot raadsinformatie op een landelijke, openbare website versterken gemeenten de lokale democratie en de transparantie van het gemeentebestuur.
Gewijzigd: 22 november 2019
product

Collectieve afspraken
In gebruik

High Value Datasets

De werkgroep Gemeentelijke High Value Datalijst buigt zich over de totstandkoming van één leidende lijst van high value datasets. Deze lijst ondersteunt gemeenten bij het bepalen van welke data als eerste als open data beschikbaar moeten komen.
Gewijzigd: 2 mei 2019
instrument

Lokale ambitie

Zaakgericht werken

Zaakgericht werken is voor veel gemeentelijke processen een natuurlijke manier van werken. Voor gemeenten die Zaakgericht werken in willen voeren is er een toolkit beschikbaar met documentatie, een kennisbank met inspirerende voorbeelden en een online leermodule.
Gewijzigd: 12 november 2019
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

Platform 'Waar is mijn stemlokaal'

Het platform 'Waar is mijn stemlokaal' bundelt de gegevens van alle stembureaus en stelt ze voor iedereen beschikbaar.
Gewijzigd: 26 maart 2018
verkenning

Collectieve afspraken
Gepubliceerd

Duurzaam Toegankelijk Op Orde

Duurzaam Toegankelijk Op Orde wordt ingezet om informatievoorziening te verbeteren door duurzaam toegankelijke dossiers, samenwerking binnen en tussen gemeenten te faciliteren en door informatie en dossiers vindbaar te maken en te delen en openbare informatie rechtstreeks toegankelijk kunnen maken.
Gewijzigd: 22 november 2019
product

Wet- en regelgeving
In ontwikkeling

RaadsTalk

Welke onderwerpen staan op de agenda in gemeenteraden in Nederland? Met Raadstalk zoekt u gemakkelijk raadsdocumenten van meer dan 110 gemeenten in Nederland tot circa 4 weken terug.
Gewijzigd: 3 juni 2019
product

Lokale ambitie
In gebruik

6 producten die raken aan deze ontwikkeling

Open Raadsinformatie

Met laagdrempelige toegang tot raadsinformatie op een landelijke, openbare website versterken gemeenten de lokale democratie en de transparantie van het gemeentebestuur.
Gewijzigd: 22 november 2019
product

Collectieve afspraken
In gebruik

High Value Datasets

De werkgroep Gemeentelijke High Value Datalijst buigt zich over de totstandkoming van één leidende lijst van high value datasets. Deze lijst ondersteunt gemeenten bij het bepalen van welke data als eerste als open data beschikbaar moeten komen.
Gewijzigd: 2 mei 2019
instrument

Lokale ambitie

Zaakgericht werken

Zaakgericht werken is voor veel gemeentelijke processen een natuurlijke manier van werken. Voor gemeenten die Zaakgericht werken in willen voeren is er een toolkit beschikbaar met documentatie, een kennisbank met inspirerende voorbeelden en een online leermodule.
Gewijzigd: 12 november 2019
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

Platform 'Waar is mijn stemlokaal'

Het platform 'Waar is mijn stemlokaal' bundelt de gegevens van alle stembureaus en stelt ze voor iedereen beschikbaar.
Gewijzigd: 26 maart 2018
verkenning

Collectieve afspraken
Gepubliceerd

Duurzaam Toegankelijk Op Orde

Duurzaam Toegankelijk Op Orde wordt ingezet om informatievoorziening te verbeteren door duurzaam toegankelijke dossiers, samenwerking binnen en tussen gemeenten te faciliteren en door informatie en dossiers vindbaar te maken en te delen en openbare informatie rechtstreeks toegankelijk kunnen maken.
Gewijzigd: 22 november 2019
product

Wet- en regelgeving
In ontwikkeling

RaadsTalk

Welke onderwerpen staan op de agenda in gemeenteraden in Nederland? Met Raadstalk zoekt u gemakkelijk raadsdocumenten van meer dan 110 gemeenten in Nederland tot circa 4 weken terug.
Gewijzigd: 3 juni 2019
product

Lokale ambitie
In gebruik