Interieur van een gemeentehuis

De Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU)

Het GGU portfolio van VNG Realisatie

In het portfolio-overzicht staat alles wat VNG Realisatie momenteel ontwikkelt en beheert voor de 352 gemeenten in Nederland. Het portfolio bevat zowel producten, diensten, projecten als programma’s.

Bekijk het GGU portfolio (pdf)

Wat verstaan we onder GGU?

De Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) is een krachtig instrument waarmee gemeenten grote voordelen behalen door samen opgaven te organiseren. Wij willen als één lokale overheid de dienstverlening verbeteren door een doelgerichte en efficiënte organisatie op te zetten waarmee we kunnen anticiperen op de toekomst. Meedoen aan deze beweging is vanzelfsprekend, aangezien gemeenten een aantal vergelijkbare drijfveren hebben - eenduidig, voorspelbaar, transparant, betrouwbaar, overzichtelijk en kostenbewust werken - die we door samen te werken beter kunnen nastreven. Door met de GGU mee te doen, kunnen gemeenten hun aandacht richten op lokaal relevante vraagstukken.

Welke activiteiten vallen onder de GGU?

We ontplooien activiteiten die vanuit gemeentelijk perspectief belangrijk en urgent zijn, versterken daarmee de uitvoerbaarheid, en ondersteunen daardoor de digitaliseringsopgaven in de domeinen. We werken voor alle gemeenten van groot tot klein, van stad tot ommeland. Onze activiteiten moeten voor elke gemeente een duidelijke meerwaarde hebben. Uiteraard is niet elke activiteit vanaf het begin voor alle gemeenten bruikbaar, omdat deze eerst door een kleinere groep gemeenten ontwikkeld moeten worden. Is een activiteit eenmaal succesvol ontwikkeld dan wordt deze opgeschaald voor gebruik door alle gemeenten.

Wat kost de GGU?

We besteden in 2021 bijna 48 miljoen euro aan de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering. Daarvan wordt ongeveer 50% besteed aan structurele activiteiten, 20% aan meerjarige activiteiten en 30% aan kort-cyclische activiteiten. Elke gemeente draagt naar rato bij, en betaalt dan ongeveer drie euro per inwoner per jaar. Dat is nog geen vier procent van de totale uitgaven die een gemiddelde gemeente per jaar doet aan ICT-kosten. Verreweg het grootste deel van de gemeentelijke kosten voor informatisering, automatisering en digitalisering besteden gemeenten zelf buiten de GGU om.

Waar staan we nu met de GGU?

De GGU is vier jaar onderweg. Nadat we de eerste jaren hebben gebruikt om een gezamenlijke beweging te mobiliseren, onze intenties te concretiseren en de eerste initiatieven te ontwikkelen met kleinere groepen gemeenten, is nu de fase aangebroken van verbreding en opschaling. Veel GGU-proposities zijn beproefd, en zijn te gebruiken door gemeenten die de gezamenlijke ontwikkelingen slim volgen. We werken op basis van het GGU Meerjarenprogramma 2020–2024 en stellen elk voorjaar een Kadernota en elk najaar een Jaarplan op om onze activiteiten te concretiseren. Tussentijds presenteren we de resultaten van de GGU via voortgangsrapportages.

Waarom ontwikkelen gemeenten producten en diensten collectief?

Wij ondernemen gezamenlijk activiteiten als blijkt dat gemeenten deze als collectief sterker kunnen oppakken dan als ieder voor zich, of dat ze het binnen een kleiner verband doen – zoals bij gezamenlijke inkoop en het vaststellen van standaarden. Een andere motivering voor een collectieve aanpak ontstaat als de kans op succes door samenwerking aanzienlijk groter wordt, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van Common Ground, de voorbereiding op de Omgevingswet of het vaststellen van gegevensstandaarden binnen het domein werk en inkomen. Door collectieve producten en diensten te ontwikkelen houden gemeenten meer tijd en geld over voor lokaal maatwerk. We bundelen de expertise zodat gemeenten gebruik kunnen maken van schaarse kennis, bijvoorbeeld op het gebied van informatiebeveiliging. Hierdoor staan wij ook samen sterker in gesprekken met het Rijk, ketenpartners en marktpartijen, en kunnen we gezamenlijk efficiency-voordelen realiseren die ieder voor zich niet voor elkaar zou krijgen.

Lees meer

 

Common Ground in 3 minuten

Welke resultaten kunnen gemeenten dit jaar verwachten?

We bieden gemeenten de meeste meerwaarde door maatschappelijke opgaven centraal te stellen. Omdat al deze opgaven een belangrijke informatiekundige component hebben, ondersteunen we deze door te investeren in de informatiekundige visie Common Ground. Door Common Ground te hanteren als leidend inrichtingsprincipe kunnen we de flexibiliteit en de continuïteit van de gemeentelijke informatiehuishouding verbeteren. Verder blijven we belangrijke voorzieningen, producten en diensten beheren omdat deze dagelijks rendement opleveren voor gemeenten. Denk aan de verantwoordingsmethodiek ENSIA , de verwerkersovereenkomst voor een veilige verwerking van data, en de gezamenlijke inkoopvoorwaarden voor ICT: de GIBIT. We leggen momenteel de nadruk op de implementatie van de Omgevingswet, op de vanwege de coronacrisis toenemende vraag binnen het domein van werk, inkomen en schulden en op het vergroten van de informatieveiligheid door de toename van digitale dreigingen.

Lees meer

Op welke manier wordt innovatie bevorderd?

Om van kansrijke ideeën werkende oplossingen te maken, hanteren we een voorspelbaar en transparant ontwikkelproces. Hiermee creëren we voor gemeenten beter inzicht in de ontwikkelcyclus en is eenvoudig onderscheid te maken tussen nieuwe ideeën die worden uitgeprobeerd, beproefde oplossingen die worden gemaakt en bestaande voorzieningen die worden beheerd.

Waarom laten we deze activiteiten niet over aan marktpartijen?

Door als gemeenten behoeften te bundelen, concepten te ontwikkelen en de eerste versie van producten uit te proberen, wordt duidelijk wat we precies nodig hebben. Een volgende stap kan zijn dat dit product goed gespecificeerd wordt aanbesteed bij een marktpartij, zoals we dat nu ook doen met de datagestuurde dashboards. Maar producten en diensten die de markt al aanbiedt, laten we aan marktpartijen over.

Lees meer

GGU Portfolio

Iedere bestuursperiode stelt de VNG haar koers opnieuw vast en ieder jaar stellen we een nieuwe strategie op voor de GGU. Met behulp van portfoliomanagement kunnen we sturen op het behalen van de doelstellingen uit deze strategieën. Dat doen we zowel intern naar de organisatie en extern naar onze leden. Met portfoliomanagement brengen we onze bestuurlijke commissies in positie om te sturen op het behalen van de doelen en bij te sturen waar dat nodig is. Samen met de Taskforce Samen Organiseren (TFSO), het College van Dienstverleningszaken (CvD), vak- en beroepsverenigingen bepalen we wat we doen en of wat we doen verder kan naar de volgende fase in de nieuwe ontwikkelcyclus; weten, proberen, maken en beheren.

In het portfolio-overzicht staat alles wat VNG Realisatie momenteel ontwikkelt en beheert voor de 352 gemeenten in Nederland. Het portfolio bevat zowel producten, diensten, projecten als programma’s. Op deze pagina vindt u steeds de nieuwste versie van het portfolio. Neem voor vragen contact op met Ruark Kroon via samenorganiseren@vng.nl.

Lees meer

Lees meer op de uitgebreide pagina over het GGU Portfolio.

Download