Het laatste nieuws

19/01/2020

Advies: Schakel Citrix uit waar dat mogelijk is

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) heeft Rijksoverheid en vitale organisaties geadviseerd Citrix uit te schakelen en als dat niet kan aanvullende maatregelen te treffen.
Lees verder

14/01/2020

Samenwerken aan Digitaal Machtigen

Gemeenten werken samen met VNG Realisatie aan de voorbereidingen voor een pilot met gemeenten en bewindvoerders voor het gebruik van de nieuwe machtigingsvoorziening van de overheid. Met behulp van deze voorziening kunnen bewindvoerders digitaal zakendoen met gemeenten namens hun cliënten.
Lees verder

10/01/2020

BZK lanceert Innovatiebudget Digitale Overheid 2020

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zoekt overheden met innovatieve ideeën om de digitale dienstverlening te verbeteren én overheden met vraagstukken op dat gebied. Van 7 januari tot uiterlijk 9 februari 2020 kunt u uw voorstellen en vraagstukken indienen voor het Innovatiebudget 2020.
Lees verder

Overig nieuws

07/01/2020

Uitvoeringstoets AMvB gemeentelijke schuldhulpverlening

Om zowel de wijziging van de Wgs als de AMvB tot een succesvolle en effectief uitvoerbare wet voor gemeenten te maken, heeft de VNG in samenwerking met Divosa, NVVK, gemeenten en uitvoerende partijen een korte uitvoeringstoets gehouden.
Lees verder

19/12/2019

Geleidelijke invoering abonnementstarief Wmo

De geplande aanlevering van gegevens aan het CAK door gemeenten voor de invoering van het abonnementstarief per 2020 wordt uitgesteld. Er komt een geleidelijke overgang naar de ingebruikname van de nieuwe ICT-systemen. Het CAK is op basis van uitgevoerde testen tot de conclusie gekomen dat volledige overgang per 1 januari 2020 niet verantwoord is. Wij betreuren deze ontwikkeling, maar we vinden dit gezien de huidige stand van zaken bij het CAK de meest verstandige keuze.
Lees verder

19/12/2019

Zevende VNG Realisatie e-Magazine gepubliceerd

Amsterdam onderzoekt hoe een deel van haar producten aangeboden kan worden als open source software. Lees ook een update over PGB2.0. Over dit en meer gaat het nieuwe VNG Realisatie E-Magazine.
Lees verder

19/12/2019

Vragenlijst over uniformering van start, stop en pauze van de inning eigen bijdrage

Het ministerie van VWS heeft VNG gevraagd om in samenwerking met het Ketenbureau i-Sociaal Domein een uitvoeringstoets te doen naar het voornemen om het moment van start, stop en pauze van de inning eigen bijdrage (abonnementstarief Wmo) per 1 januari 2021 te uniformeren.
Lees verder

18/12/2019

Gezocht: gemeentelijke deskundigen voor klankbordgroep Zicht op Zorgpaden

Sinds 2015 behoort de jeugdzorg tot het takenpakket van de gemeenten. Aan de stijgende kosten hiervan, die zwaar wegen op de gemeentelijke begrotingen, is al veel aandacht besteed.
Lees verder

17/12/2019

Stand van zaken Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering

Wat hebben gemeenten het afgelopen half jaar in de gezamenlijke uitvoering bereikt? Dat staat in de voortgangsrapportage Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU).
Lees verder

17/12/2019

Voorbereidingen pilot digitaal machtigen gestart

Het programma bouwt voort op, en maakt zoveel mogelijk gebruik van, reeds bestaande voorzieningen zoals de wettelijke vertegenwoordigingsregisters in de justitieketen, denk aan het curateleregister, en de basisregistraties zoals het BRP.
Lees verder