Samen Organiseren

Samen Organiseren

Gemeenten organiseren steeds meer samen. Zo maken ze effectief gebruik van dezelfde collectieve voorzieningen en infrastructuur, van elkaar leren en elkaar versterken. Gezamenlijk organiseren maakt standaardisatie mogelijk, met maatwerk waar nodig.

Belang van deze ontwikkeling

Samen Organiseren realiseert ruimte voor maatwerk in dienstverlening door kostenefficiëntie, door standaardisatie en door de ontwikkeling van gemeenschappelijke, op elkaar aangesloten digitale werkprocessen en voorzieningen voor gemeenten.

Inwoners en ondernemers verwachten van gemeenten de snelheid van webwinkels en de veiligheid van banken Zowel wat betreft mogelijkheden als service en nazorg. Gemeenten hebben te maken met deze dagelijkse realiteit en zetten hier optimaal op in. Samen met elkaar organiseren helpt gemeenten efficiënt digitale mogelijkheden in te voeren en helpt bij het oplossen van (schaal)problemen. VNG Realisatie sluit daarop aan en ondersteunt gemeenten bij de ontwikkelingen en implementatie van breed toepasbare voorzieningen die ruimte bieden voor lokaal maatwerk.

Landelijke voorzieningen

Gemeenten hebben met elkaar afgesproken te werken aan de ambities ‘massaal digitaal, maatwerk lokaal’ en ‘werken als één efficiënte overheid’. VNG Realisatie heeft hier invulling aan gegeven door te werken aan landelijke voorzieningen voor digitale dienstverlening voor gemeenten. Voorzieningen zijn digitale oplossingen die via MijnOverheid.nl of het Ondernemersplein.nl worden ontsloten, afhankelijk van de doelgroep van het formulier.

Deze voorzieningen zijn in één keer landelijk ingericht en zijn vervolgens voor alle gemeenten te gebruiken. VNG Realisatie heeft twee formulieren ontwikkeld:

 1. Online dienst verhuizen en emigreren
 2. Online dienst Aangifte Overlijden

Op basis van de resultaten van de pilot Landelijke online diensten is besloten de online dienst tot eind 2019 voort te zetten en daarna aan de gemeenten zelf over te dragen en niet verder te ontwikkelen.

Herontwerp overheidsbrede werkprocessen

Letterlijk het herontwerp van (gemeentelijke) werkprocessen in ketenverband met uitvoeringsorganisaties en dienstverlening, zodat meer effectieve, efficiënte en goedkopere (klantgedreven) dienstverlening wordt gerealiseerd. Het delen van kennis en een effectieve samenwerking tussen gemeenten (onderling), manifestgroep partijen en beroepsverenigingen vormt hierin een belangrijk aspect. Vanuit de VNG Realisatie vinden in 2017 en 2018 meerdere pilots plaats:

 1. Het project Gezamenlijke Persoonlijke Dienstverlening wordt in 2017 afgerond en krijgt een vervolg met twee nieuwe projecten:
  1. Gezamenlijke dienstverlening op locatie
  2. Taskforce Huiswerk op orde;
 2. Ondersteuning schuldhulpverlening;
 3. Gegevensuitwisseling schuldhulpverlening
 4. Procesverbetering rijbewijzen
 5. Faillisementsfraude

Op het spoor 'Leer- en oefenomgeving voor niet-digitale inwoners' heeft onderzoek plaatsgevonden en komt voorlopig geen vervolg.

Innovatief standaardiseren dienstverlening

De samenleving is inmiddels gewend aan de dienstverlening van webwinkels en de veiligheid van internetbankieren. Mooie, intuïtieve websites leiden dag in, dag uit tienduizenden klanten snel en gemakkelijk door online processen. VNG Realisatie zet hierop in door dienstverlening innovatief te standaardiseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de werkwijze die ontwikkeld is op basis van de behoeften en vraag van gemeenten binnen het Kenniscentrum Dienstverlening.

Het Kenniscentrum Dienstverlening werkt samen met bestuurders, gemeentesecretarissen & directeuren dienstverlening en burgerzaken en gemeentelijke professionals aan het verbeteren van gemeentelijke dienstverlening en aan het werken als 1 efficiënte overheid. In 2017 worden wordt gewerkt aan de volgende onderwerpen:

 1. Serviceformules; 

 2. Zaakgericht werken; 

 3. Gebruikersgerichte site

Aanvullende informatie

Samen Organiseren staat niet stil. Op de overzichtspagina Samen Organiseren van VNG vindt u meer informatie over de nieuwe werkwijze rond het onderwerp.

Fases

Fase 1:Ontwikkeling collectieve voorzieningen

Start: mei, 2017
Eindigt: januari, 2020

Gemeenten organiseren steeds meer samen. Zo maken ze effectief gebruik van dezelfde collectieve voorzieningen en infrastructuur, van elkaar leren en elkaar versterken.

Mijlpalen

28/03/2018: VNG Realisatie congres 'Back to the Future'

De informatiesamenleving ‘is here to stay’. En die informatiesamenleving stelt ze voor forse uitdagingen. Uitdagingen die ze alleen het hoofd kunnen bieden als ze de krachten bundelen. Van elkaar leren. Samen over bestaande grenzen heen gaan en zo ruimte creëren voor nieuwe ideeën en andere manieren van samenwerking. Hier draait het om op het VNG Realisatie congres 'Back to the Future'.

22 producten die raken aan deze ontwikkeling

Online dienst Aangifte overlijden

Met de pilot van de ‘landelijke online dienst Aangifte overlijden en/of aanvraag verlof’ kunt u de online aangifte van overlijden mogelijk maken in uw gemeente.
Gewijzigd: 26 september 2018
product

Collectieve afspraken
Klaar voor implementatie

Online dienst verhuizing en emigratie

Door het ontwikkelen van landelijke online diensten werken de deelnemende gemeenten en VNG Realisatie aan één efficiënte overheid. Burgers doen met deze online dienst op één plaats, op mijn.overheid.nl, een verhuisaangifte bij elke deelnemende gemeente.
Gewijzigd: 26 september 2018
product

Lokale ambitie
Klaar voor implementatie

Inwonercloud

Het doel van samenwerken aan een Inwonercloud voor het sociaal domein is de inwoner centraal stellen, niet de instituties, om zo vraaggerichte zorg mogelijk te maken. Zelfregie en eigen kracht vormen daarbij de uitgangspunten.
Gewijzigd: 16 juli 2018
product

Collectieve afspraken
In ontwikkeling

Pilot Veiligheidsinformatieknooppunt

Breda heeft een visie op intelligence voor een veiligheidsinformatieknooppunt ontwikkeld (VIK), dat de eigen wettelijke taken ondersteunt op het gebied van onder andere Toezicht, Handhaving en Naleving.
Gewijzigd: 19 oktober 2017
verkenning

Collectieve afspraken

Gezamenlijke Persoonlijke Dienstverlening

De overheid biedt steeds meer dienstverlening digitaal aan en niet iedere inwoner kan in deze beweging even gemakkelijk mee. Het stimuleren en ondersteunen van inwoners bij deze digitaliseringsslag is voor alle overheden waardevol en vraagt om een gezamenlijke inspanning. In de vorm van pilots wordt uitgezocht welke ondersteuning noodzakelijk en gewenst is.
Gewijzigd: 15 augustus 2018
product

Collectieve afspraken
In ontwikkeling

De Pilotstarter

Een digitaal platform waarop gemeenten en haar partners hun innovaties op het terrein van informatievoorziening delen en samen doorontwikkelen.
Gewijzigd: 12 juni 2018
instrument

eIDAS

De eIDAS-verordening zorgt ervoor dat inwoners uit landen van de Europese Unie uiterlijk in september 2018 eenvoudiger overheidsdiensten in het buitenland kunnen afnemen.
Gewijzigd: 27 november 2018
product

Wet- en regelgeving
Klaar voor implementatie

Standaarden 'pas toe of leg uit'-lijst

De overheid stimuleert het gebruik van open ICT-standaarden, waarin afspraken zijn gemaakt over de manier om gegevens uit te wisselen. De standaarden van de ‘pas toe of leg uit’-lijst maken uitwisseling van gegevens tussen organisaties in de publieke sector eenvoudiger en gemakkelijker.
Gewijzigd: 17 maart 2018
instrument

In gebruik

Idensys

Idensys verbetert de dienstverlening aan inwoners en ondernemers door het mogelijk te maken dat zij beter, sneller en veiliger online zaken kunnen doen met overheid en bedrijfsleven.
Gewijzigd: 26 maart 2018
product

Wet- en regelgeving
In ontwikkeling

Procesverbetering aanvraag rijbewijzen

Het pilotproject Procesverbetering rijbewijzen digitaliseert de aanvraag voor vernieuwing van rijbewijzen. Hierdoor hoeft een klant niet meer naar het loket maar vraagt het nieuwe rijbewijs digitaal aan en krijgt het vervolgens thuis gestuurd.
Gewijzigd: 10 april 2018
product

Collectieve afspraken
In ontwikkeling

Ondersteuning schuldhulpverlening

Een gezamenlijke, eenduidige en snelle aanpak bij schulden, waardoor de burger sneller, makkelijker en in één keer goed geholpen wordt.
Gewijzigd: 27 december 2017
verkenning

Collectieve afspraken

eHerkenning

Ondernemers en bedrijven regelen met behulp van eHerkenning veilig online zaken met (overheids)organisaties.
Gewijzigd: 27 november 2018
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

14+ netnummer

Het 14+netnummer stelt inwoners in staat sneller en gemakkelijker hun gemeente te bereiken, waarmee het bijdraagt aan de verbetering van de (telefonische) dienstverlening.
Gewijzigd: 27 augustus 2018
product

Collectieve afspraken
In gebruik

StUF testplatform

Het StUF Testplatform laat ICT-softwareleveranciers op de gemeentelijke markt in een vroegtijdig stadium zien of de door hen ontwikkelde applicaties voldoen aan afgesproken standaarden.
Gewijzigd: 10 december 2018
instrument

Collectieve afspraken

E-WOZ (voormelding WOZ)

e-WOZ (Waardering Onroerende Zaken) maakt voor inwoners transparant waar de WOZ-beschikking op gebaseerd is en biedt burgers de mogelijkheid een melding te doen voordat de beschikking is verzonden. Door correcties vroegtijdig door te voeren gaat de kwaliteit van WOZ-administratie omhoog.
Gewijzigd: 7 augustus 2018
product

Lokale ambitie
In gebruik

Zaakgericht werken

Zaakgericht werken is voor veel gemeentelijke processen een natuurlijke manier van werken. Voor gemeenten die Zaakgericht werken in willen voeren is er een toolkit beschikbaar met documentatie, een kennisbank met inspirerende voorbeelden en een online leermodule.
Gewijzigd: 15 augustus 2018
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

Kennisbank Zaakgericht werken

De kennisbank wil kennisdeling rondom Zaakgericht werken tussen gemeenten bevorderen.
Gewijzigd: 8 augustus 2018
instrument

Wet- en regelgeving

Jouw succes, mijn succes

Gemeenten en uitvoeringsorganisaties bedenken online toepassingen die de dienstverlening verbeteren. Door deze projecten te delen, profiteren meer overheden hiervan.
Gewijzigd: 13 maart 2018
verkenning

Collectieve afspraken
In gebruik

Zaakgericht werken in Samenhang

Dit overzicht biedt aanknopingspunten bij de doorontwikkeling voor gemeenten die al Zaakgericht werken. Ook kan het als inspiratie dienen bij bijvoorbeeld een programma voor het verbeteren van de dienstverlening.
Gewijzigd: 15 augustus 2018
instrument

Collectieve afspraken
Gepubliceerd

Praatplaat informatiebeleid

Een praatplaat van het informatiebeleidsplan toetst op een toegankelijke manier het informatiebeleid binnen uw organisatie. Het doel is breed draagvlak te krijgen voor de uitvoering van dat beleid.
Gewijzigd: 26 maart 2018
product

Collectieve afspraken
Klaar voor implementatie

Regie op gegevens ten behoeve van schuldhulpverlening

Uitvoeringsorganisaties en gemeenten stellen persoonlijke financiële gegevens beschikbaar om burgers middels apps op een laagdrempelige manier inzicht te geven in hun financiële situatie.
Gewijzigd: 15 augustus 2018
verkenning

Collectieve afspraken
Gepubliceerd

Etalage Monitoring Sociaal Domein

De Etalage monitoring Sociaal Domein toont hoe gemeenten de monitoring in het sociaal domein aanpakken, wat er nodig is en hoe hiervan valt te leren.
Gewijzigd: 16 juli 2018
product

Collectieve afspraken
In gebruik