Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI)

De Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI)

Betrouwbaar, veilig en flexibel. Gemeenten staan midden in de samenleving en worden sterk door maatschappelijke en technologische innovaties beïnvloed. Dit houdt onder andere in dat hun dienstverlening en bedrijfsvoering steeds digitaler worden. Gemeenten werken op dit gebied al vaak samen. Dat gebeurt op allerlei gebieden en in verschillende vormen. Tegelijkertijd dient de ondersteunende ICT de gemeenten en de samenwerkingsverbanden wendbaar te houden.

Belang van deze ontwikkeling

De GGI is een veilige, samenhangende digitale infrastructuur waardoor samenwerken tussen gemeenten en andere overheden beter, veiliger en gemakkelijker wordt.

Een organisatie die past bij deze tijd en is voorbereid op de toekomst kan informatie snel en veilig benutten voor maatschappelijke vraagstukken. Zij biedt dienstverlening die naadloos aansluit op de behoeften van inwoners en ondernemers door optimaal gebruik te maken van de digitale mogelijkheden.

Gemeenten hebben hiervoor een betrouwbare, veilige en robuuste IT-infrastructuur te nodig. Daar zijn ze zelf verantwoordelijk voor en daarbij gelden er niet alleen steeds hogere eisen voor informatiebeveiliging en privacy, maar ook voor snelheid, aanpasbaarheid, volume en serviceniveaus. Deze verantwoordelijkheid leidt tot grote inspanningen voor gemeenten. Door meer collectief te doen op die delen van de informatievoorziening die niet afhankelijk zijn van lokaal beleid, ontstaat meer ruimte voor gemeenten om zich te richten op hun primaire taakstellingen.

Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI)

Gemeenten hebben VNG en VNG Realisatie in het kader van Samen Organiseren opdracht gegeven te werken aan meer collectiviteit op ICT-voorzieningen. De GGI creëert een veilige, samenhangende digitale infrastructuur waardoor samenwerken tussen gemeenten en andere overheden beter, veiliger en gemakkelijker wordt. De GGI vormt de technische basis waarin toegewerkt wordt naar een gemeentelijke cloud, die uiteraard is aangesloten op de landelijke Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). GGI werkt vanuit de taskforce Samen Organiseren samen met VIAG en IMG100.000+ aan Common Ground. GGI draagt bij aan de doelstellingen van Common Ground en sluit hierop aan.

Het realiseren van een GGI schept de voorwaarden om op een goede, veilige en flexibele wijze de overstap te maken naar de cloud. De GGI wordt tegelijkertijd ontwikkeld met het organiseren van meer gezamenlijke processen en dienstverlening bij gemeenten. Daarnaast staan door de schaalgrootte van het collectief (gemeenten samen) gemeenten sterker in de onderhandelingen met leveranciers. Ze bepalen zelf wat zij doen en ze zijn in staat om er actief regie op te voeren. En de efficiency van gezamenlijkheid leidt dikwijls tot lagere meerkosten. 

Gemeenten zien veel uitdagingen op zich afkomen waarop ze beter samen dan alleen een antwoord kunnen vinden. Daarom willen ze meer samen organiseren. Pieter Jeroense, plaatsvervangend algemeen directeur VNG : “Het wordt voor ons gemakkelijker en beter als we meer samen doen.”

Van wie is de GGI?

De GGI is een ICT- infrastructuur van en voor gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden. De realisatie vindt projectmatig plaats door samenwerking van gemeenten en de VNG. Daarnaast wordt de GGI in een permanente gemeentelijke organisatiestructuur ondergebracht voor beheer en ondersteuning bij gebruik van de GGI. GGI staat geheel onder zeggenschap van gemeenten, waardoor deze zelf bepalen welke diensten worden aangeboden en aan welke kwaliteitseisen ze moeten voldoen. Hiertoe is een participatiestructuur ingericht waarin gemeenten per onderdeel van de GGI de doorontwikkeling bepalen.

Realiseren GGI

Het realiseren en gebruiken van gemeenschappelijke ICT-infrastructuur heeft tijd nodig. Het is een proces, waarbij functies, mogelijkheden en onderdelen stapsgewijs worden uitgebreid. Dit gebeurt projectmatig waarbij zoveel mogelijk wordt ingespeeld op grote landelijke veranderingen en behoeften. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe wet- en regelgeving zoals de Omgevingswet.

Bij de aansluiting op de GGI onderdelen volgen gemeenten voor zover dat functioneel en technisch mogelijk is wel hun eigen tempo. Er wordt dus rekening gehouden met lokaal beleid en/of bestaande afspraken en contracten. Zo worden desinvesteringen voorkomen. Voor het opnemen van GGI in eigen beleid is een handreiking beschikbaar. Neem contact op met je accountmanager voor meer informatie.

Aanvullende informatie

Gemeenten krijgen te maken met een aantal concrete projecten die tot doel hebben om in de loop naar 2020 de beloften van GGI in te lossen. De volgende projecten zijn reeds gestart:

  • GGI-Netwerk: Een beveiligd gemeentelijk datanetwerk van gemeenten.
  • GGI-Afspraken: Dit zijn de voorwaarden die gelden voor het ontsluiten van commerciële cloud-omgevingen op het GGI-Netwerk.
  • GGI-Services: Richt zich op het gemakkelijk en betrouwbaar ontsluiten en delen van data.
  • GGI-Veilig: zorgt voor de actieve beveiliging van het dataverkeer over het GGI-Netwerk en over de eigen bedrijfsnetwerken van gemeenten.

Fases

Fase 1:Voorbereiding op de GGI

Start: januari, 2017
Eindigt: juni, 2018

GGI bestaat uit 4 deelprojecten: GGI-Netwerk, GGI-Veilig, GGI-Services en GGI-Afspraken De fasering verschilt per deelproject. In 2017 is gewerkt aan definitie, afbakening en financiering van de deelprojecten. Tot medio 2018 wordt met gemeenten in expertgroepen gewerkt aan de praktische voorbereidingen zoals beproeven van GGI-Netwerk en bepalen van de behoeften en eisen voor GGI-Veilig, GGI-Services en GGI-Afspraken.

Fase 2:Ingebruikname GGI

Start: juli, 2018
Eindigt: januari, 2020
  • Vanaf medio 2018 is GGI Netwerk volledig operationeel en kunnen gemeenten er gebruik van maken.
  • Vanaf medio 2019 ontsluiten de eerste leveranciers hun cloudomgeving via GGI-Afspraken.
  • GGI-Veilig: Naar verwachting is medio 2019 de aanbesteding GGI-Veilig afgerond waarna gemeenten gebruik van deze producten en diensten kunnen maken.

  • GGI-Services: medio 2019 kunnen gemeenten de eerste koppelingen via GGI-Services afnemen.
  • GGI-Afspraken wordt ontwikkeld. Gemeenten kunnen hier gebruik van maken vanaf de 1e helft 2019.

Mijlpalen

04/06/2018: Beleidsbouwstenen gereed voor opname in gemeentelijk beleid

Om gemeenten te ondersteunen bij de adoptie van de GGI in hun beleid wordt het document "Handreiking GGI in beleid" ontwikkeld. Dit bevat beleidsbouwstenen die gemeenten kunnen opnemen in het eigen beleid.

12/09/2018: Deadline deelname aanbesteding GGI-Veilig

Deadline voor gemeenten om aan te geven of deelgenomen wordt aan aanbesteding GGI-Veilig.

31/08/2018: GGI-Netwerk gereed voor grootschalige implementatie, gemeenten kunnen aansluiten

GGI-Netwerk gereed voor grootschalige implementatie, gemeenten kunnen aansluiten vanaf 1 augustus 2018

01/12/2018: GGI-Afspraken gereed

GGI-Afspraken gereed: de eerste cloudleveranciers kunnen aansluiten op GGI-Netwerk via GGI-Afspraken.

30/06/2019: Eerste koppelingen via GGI-Services af te nemen.

Eind 2018 kunnen gemeenten de eerste koppelingen via GGI-Services afnemen.

01/05/2019: Aanbesteding GGI-Veilig afgerond

Aanbesteding GGI-Veilig afgerond. Meer informatie over actuele stand van zaken op GGI-Veilig pagina.

9 producten die raken aan deze ontwikkeling

IPv6 bij gemeenten

Het huidige systeem van internetadressen (IPv4-adressen) raakt snel op, terwijl met de opkomst van het Internet of Things juist steeds meer adressen nodig zijn. Om in de toekomst te communiceren met andere systemen, moeten gemeenten nieuwe internetadressen (IPv6) invoeren.
Gewijzigd: 10 augustus 2018
product

Collectieve afspraken
Klaar voor implementatie

Monitor Doelgerichte Digitalisering

De Monitor Doelgerichte Digitalisering (MDD) geeft inzicht in de ‘digitale volwassenheid’ van een gemeente. Op basis van die informatie geeft de MDD tips en adviezen hoe gemeenten hun digitale ambities kunnen realiseren.
Gewijzigd: 6 september 2018
instrument

Govroam voor gemeenten

Govroam staat voor government roaming. Deze dienst geeft werknemers in de publieke sector, waaronder gemeenten, makkelijk en probleemloos toegang tot gemeentelijke wifi-netwerken.
Gewijzigd: 4 september 2018
product

Collectieve afspraken
Klaar voor implementatie

GGI-Netwerk

Het GGI-Netwerk is een beveiligd datanetwerk speciaal voor gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden.
Gewijzigd: 10 december 2018
product

Collectieve afspraken
Klaar voor implementatie

GGI-Services

GGI-Services ondersteunt ketensamenwerking binnen de overheid. Via GGI-Services kan een gemeente straks per datastroom een werkende koppeling afnemen. Hierbij is preventief getest dat die koppeling werkt en voldoet aan de betreffende standaarden.
Gewijzigd: 15 november 2018
product

Collectieve afspraken
In ontwikkeling

GGI-Afspraken

GGI-Afspraken zijn de voorwaarden die gelden voor het ontsluiten van commerciële cloud-omgevingen op het GGI-Netwerk.
Gewijzigd: 18 juli 2018
instrument

Collectieve afspraken
In uitvoering

GIBIT-overeenkomstengenerator

De VNG heeft de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) vastgesteld. Bij de GIBIT zijn vervolgens modelovereenkomsten gemaakt die aansluiten op de GIBIT. De overeenkomst biedt ruimte om eventuele afwijkingen ten opzichte van de GIBIT op te nemen. De modelovereenkomsten kunt u invullen via een generator.
Gewijzigd: 11 september 2018
product

Collectieve afspraken
In gebruik

Gemeentelijke ICT kwaliteitsnormen bij de GIBIT

Als gemeenten een overeenkomst sluiten waarbij de GIBIT van toepassing is, gelden de Gemeentelijke ICT-Kwaliteitsnormen. Zo behouden gemeenten een betrouwbare en gedegen IT-infrastructuur.
Gewijzigd: 18 september 2018
product

Collectieve afspraken
In gebruik

Diginetwerk mail

Diginetwerk Mail is een overheidsbrede oplossing waarmee overheden veiliger met elkaar kunnen e-mailen.
Gewijzigd: 15 augustus 2018
product

Collectieve afspraken
In gebruik