Common Ground

Common Ground

Gemeenten hebben een nieuwe, moderne, gezamenlijke informatievoorziening nodig voor het uitwisselen van gegevens. Het huidige stelsel voor gegevensuitwisseling maakt het lastig om snel en flexibel te vernieuwen, te voldoen aan privacywetgeving en efficiënt om te gaan met data. Dat staat de verbetering van de gemeentelijke dienstverlening in de weg. Vanuit die behoefte is Common Ground ontstaan.

Belang van deze ontwikkeling

Met Common Ground willen gemeenten de informatievoorziening eenvoudiger, sneller en slimmer inrichten. 

In de kern gaat het bij Common Ground om een hervorming van de gemeentelijke informatievoorziening, door op een andere manier om te gaan met gegevens. Zo koppelen we data los van werkprocessen en applicaties. En we bevragen data bij de bron, in plaats van ze veelvuldig te kopiëren en op te slaan. Common Ground is een initiatief van twee gemeentelijke koepelverenigingen voor I&A-professionals: IMG 100.000+ en VIAG. VNG Realisatie voert de regie op de beweging.

Met de herinrichting van de informatievoorziening kunnen gemeenten hun dienstverlening en bedrijfsvoering ingrijpend verbeteren. Dat stelt ze in staat om op een moderne en flexibele manier in te spelen op maatschappelijke vraagstukken zoals de duurzaamheidstransitie, grip op de (uitgaven in het) sociaal domein en handhaving van openbare orde en veiligheid.

Nieuwe, toekomstgerichte informatievoorziening

Onder de vlag van Common Ground werken gemeenten – samen met ketenpartners en marktpartijen – aan een nieuwe, toekomstgerichte informatievoorziening. Daarbij worden data losgekoppeld van werkprocessen en applicaties. En worden data bevraagd bij de bron, in plaats van ze veelvuldig te kopiëren en op te slaan.  

Om deze transformatie waar te maken, werken partijen samen op basis van vier uitgangspunten:

  • gegevens worden uniform gemaakt;
  • gegevens worden opgehaald met zogenoemde API’s (stukjes software, waarmee verschillende systemen gegevens met elkaar kunnen delen en uitwisselen);
  • er wordt gewerkt met één gemeenschappelijke integratielaag
  • data blijven in de bron.

Samen Organiseren

De informatiekundige visie Common Ground heeft in korte tijd veel draagvlak en naamsbekendheid gekregen bij gemeenten, andere overheidsorganisaties en marktpartijen. Verschillende teams ontwikkelen vanuit het gedachtegoed van Samen Organiseren toepassingen volgens de principes van Common Ground. Dat gebeurt op een moderne, ‘agile’ manier van werken; in korte cycli van ontwikkelen, reviewen en verbeteren.

Meerjarige transitiestrategie

In 2020/2021 ligt de focus op aantonen dat Common Ground werkt in de praktijk en vaststellen wat de randvoorwaarden zijn voor hergebruik en opschaling van oplossingen. Met een projectgroep bestaande uit gemeentelijke vertegenwoordigers en medewerkers van VNG en VNG Realisatie is een voorstel en aanpak ontwikkeld om te komen tot een meerjarige transitiestrategie. Het VNG Bestuur heeft in juni 2020 ingestemd met dit voorstel.

Fases

Fase 1:Ontwikkeling proof of concept

Start: september, 2017
Eindigt: augustus, 2019

De Taskforce Samen Organiseren van de VNG heeft op 29 september 2017 ingestemd met een nadere uitwerking van het idee van Common Ground. De Taskforce zal samen met betrokkenen verdere stappen uitwerken en een eerste ’Proof of Concept’ ondersteunen.

Fase 2:Denken en doen

Start: augustus, 2019
Eindigt: januari, 2023

Realisatieplanning van Common Ground in beeld krijgen, formaliseren en gezamenlijk operationeel maken.

10 producten die raken aan deze ontwikkeling

GGI-Netwerk

Het GGI-Netwerk is een beveiligd datanetwerk speciaal voor gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden.
Gewijzigd: 27 januari 2022
product

Collectieve afspraken
In gebruik

GGI-Veilig

GGI-Veilig ondersteunt de gemeente bij het verhogen van de digitale weerbaarheid en het veiliger maken van de ICT-infrastructuur.
Gewijzigd: 21 december 2021
product

Collectieve afspraken
In gebruik

Cloud-Afspraken

GGI-Afspraken zijn de voorwaarden die gelden voor het ontsluiten van commerciële cloud-omgevingen op het GGI-Netwerk.
Gewijzigd: 3 december 2021
instrument

Collectieve afspraken
Gepubliceerd

Regie op gegevens ten behoeve van schuldhulpverlening

Uitvoeringsorganisaties en gemeenten stellen persoonlijke financiële gegevens beschikbaar om burgers middels apps op een laagdrempelige manier inzicht te geven in hun financiële situatie.
Gewijzigd: 16 februari 2021
verkenning

Collectieve afspraken
Gepubliceerd

Etalage Monitoring Sociaal Domein

De Etalage monitoring Sociaal Domein toont hoe gemeenten de monitoring in het sociaal domein aanpakken, wat er nodig is en hoe hiervan valt te leren.
Gewijzigd: 12 januari 2021
product

Collectieve afspraken
In gebruik

Burgerpeiling

De Burgerpeiling maakt het welzijn en de betrokkenheid van wijkbewoners en doelgroepen inzichtelijk. Zo kunt u uw beleid afstemmen op de wensen van de inwoners.
Gewijzigd: 21 september 2021
product

Collectieve afspraken
In gebruik

Ondernemerspeiling

Met de Ondernemerspeiling weet u hoe ondernemers het gemeentebeleid en de dienstverlening ervaren. Zo kunt u beleid ontwikkelen dat aansluit bij de ondernemersbehoeften.
Gewijzigd: 10 december 2021
product

Collectieve afspraken
In gebruik

Regie op je eigen gegevens met de Blauwe Knop

De Blauwe Knop biedt mensen de mogelijkheid hun persoonlijke data te downloaden van overheidswebsites. Zij kunnen deze data vervolgens gebruiken voor verschillende doeleinden.
Gewijzigd: 25 januari 2021
product

Lokale ambitie
In ontwikkeling

API standaarden zaakgericht werken

De API-standaarden voor zaakgericht werken stellen gemeenten in staat om de informatievoorziening rondom zaakgericht werken in te richten volgens de informatiekundige visie Common Ground.
Gewijzigd: 23 september 2021
product

Collectieve afspraken
In gebruik