Common Ground

Common Ground

Common Ground is het idee om naast de bestaande gemeentelijke ICT-infrastructuur een nieuwe, moderne ICT-infrastructuur te bouwen voor de uitwisseling van gegevens binnen en tussen gemeenten. Met Common Ground kunnen gemeenten hun dienstverlening en bedrijfsvoering ingrijpend vernieuwen vanuit de basis: de gegevenslaag. Common Ground is een initiatief van twee gemeentelijke koepelverenigingen voor I&A-professionals: IMG 100.000+ en VIAG.

Belang van deze ontwikkeling

Common Ground staat voor een moderne, agile manier van ICT-systemen ontwerpen, bouwen en beheren. Common Ground gaat uit van de gedachte van een gezamenlijk gegevenslandschap en stelt gemeenten in staat sneller te innoveren en kosten te besparen.

Gemeenten hebben een nieuwe, moderne, gezamenlijke informatievoorziening nodig voor het uitwisselen van gegevens. Vanuit die behoefte is Common Ground ontstaan. In de kern gaat het bij Common Ground hierom: een hervorming van de gemeentelijke informatievoorziening, door op een andere manier om te gaan met gegevens.

Dat is nodig, want het huidige gemeentelijke stelsel voor gegevensuitwisseling maakt het lastig om snel en flexibel te vernieuwen, te voldoen aan privacywetgeving en efficiënt om te gaan met data. Dat staat de verbetering van de gemeentelijke dienstverlening in de weg.

Daarom: Common Ground

Met de herinrichting van de informatievoorziening kunnen gemeenten hun dienstverlening en bedrijfsvoering ingrijpend verbeteren. Dat stelt ze in staat om op een moderne en flexibele manier in te spelen op maatschappelijke vraagstukken.

Nieuwe, toekomstgerichte informatievoorziening

Onder de vlag van Common Ground werken gemeenten daarom – samen met ketenpartners en leveranciers – aan een nieuwe, toekomstgerichte informatievoorziening. Daarbij worden data losgekoppeld van werkprocessen en applicaties. En data worden bevraagd bij de bron, in plaats van ze veelvuldig te kopiëren en op te slaan. 

Dat heeft 4 belangrijke gevolgen voor gemeenten:

  • gegevens worden uniform gemaakt;
  • gegevens worden opgehaald met zogenoemde API’s (stukjes software, waarmee verschillende systemen gegevens met elkaar kunnen delen en uitwisselen);
  • er wordt gewerkt met één gemeenschappelijke integratielaag;
  • data blijven in de bron.

Veel draagvlak, 'agile' werkwijze

De Common Ground-visie heeft in korte tijd veel draagvlak en naamsbekendheid gekregen bij gemeenten, andere overheidsorganisaties en marktpartijen. Inmiddels zijn verschillende teams begonnen met het ontwikkelen van toepassingen volgens de principes van Common Ground. Dat gebeurt op een moderne, ‘agile’ manier van werken - in korte cycli van ontwikkelen, reviewen en verbeteren.

Samen Organiseren

Vanuit gemeenten en de VNG worden toepassingen ontwikkeld volgens de principes van Common Ground. En er wordt nagedacht over passende vormen van samenwerking. Om dat te faciliteren, organiseren we regelmatig bijeenkomsten. 

Fases

Fase 1:Ontwikkeling proof of concept

Start: september, 2017
Eindigt: augustus, 2019

De Taskforce Samen Organiseren van de VNG heeft op 29 september 2017 ingestemd met een nadere uitwerking van het idee van Common Ground. De Taskforce zal samen met betrokkenen verdere stappen uitwerken en een eerste ’Proof of Concept’ ondersteunen.

Fase 2:Denken en doen

Start: augustus, 2019
Eindigt: januari, 2023

Realisatieplanning van Common Ground in beeld krijgen, formaliseren en gezamenlijk operationeel maken.

10 producten die raken aan deze ontwikkeling

GGI-Netwerk

Het GGI-Netwerk is een beveiligd datanetwerk speciaal voor gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden.
Gewijzigd: 7 januari 2020
product

Collectieve afspraken
In gebruik

GGI-Veilig

GGI-Veilig ondersteunt de gemeente bij het verhogen van de digitale weerbaarheid en het veiliger maken van de ICT-infrastructuur.
Gewijzigd: 20 juli 2020
product

Collectieve afspraken
In gebruik

Cloud-Afspraken

GGI-Afspraken zijn de voorwaarden die gelden voor het ontsluiten van commerciële cloud-omgevingen op het GGI-Netwerk.
Gewijzigd: 2 juli 2020
instrument

Collectieve afspraken
In uitvoering

Regie op gegevens ten behoeve van schuldhulpverlening

Uitvoeringsorganisaties en gemeenten stellen persoonlijke financiële gegevens beschikbaar om burgers middels apps op een laagdrempelige manier inzicht te geven in hun financiële situatie.
Gewijzigd: 20 januari 2020
verkenning

Collectieve afspraken
Gepubliceerd

Etalage Monitoring Sociaal Domein

De Etalage monitoring Sociaal Domein toont hoe gemeenten de monitoring in het sociaal domein aanpakken, wat er nodig is en hoe hiervan valt te leren.
Gewijzigd: 7 januari 2020
product

Collectieve afspraken
In gebruik

Burgerpeiling

De Burgerpeiling maakt het welzijn en de betrokkenheid van wijkbewoners en doelgroepen inzichtelijk. Zo kunt u uw beleid afstemmen op de wensen van de inwoners.
Gewijzigd: 7 januari 2020
product

Collectieve afspraken
In gebruik

Ondernemerspeiling

Met de Ondernemerspeiling weet u hoe ondernemers het gemeentebeleid en de dienstverlening ervaren. Zo kunt u beleid ontwikkelen dat aansluit bij de ondernemersbehoeften.
Gewijzigd: 1 april 2020
product

Collectieve afspraken
In gebruik

Regie op je eigen gegevens met de Blauwe Knop

De Blauwe Knop biedt mensen de mogelijkheid hun persoonlijke data te downloaden van overheidswebsites. Zij kunnen deze data vervolgens gebruiken voor verschillende doeleinden.
Gewijzigd: 5 oktober 2020
product

Lokale ambitie
In ontwikkeling

API standaarden zaakgericht werken

De API-standaarden voor zaakgericht werken stellen gemeenten in staat om de informatievoorziening rondom zaakgericht werken in te richten volgens de informatiekundige visie Common Ground.
Gewijzigd: 31 juli 2020
product

Collectieve afspraken
In gebruik