Zaakgericht werken in samenhang

Zaakgericht werken in Samenhang

Zaakgericht werken is een methode om de dienstverlening, de informatievoorziening of de bedrijfsvoering te verbeteren. Zaakgericht werken staat niet op zichzelf. Deze pagina beschrijft de samenhang met wet- en regelgeving, producten, projecten en ontwikkelingen.

Voor projectleiders die voor de opgave staan Zaakgericht werken in te voeren, zijn onderstaande paragrafen naar eigen inzicht aan te passen en te gebruiken als bijlage bij het projectplan. De paragrafen zijn, afhankelijk van het doel dat de organisatie heeft met de invoering van Zaakgericht werken, onafhankelijk van elkaar in te zetten.

Doel van dit instrument

Dit overzicht biedt gemeenten die al Zaakgericht werken aanknopingspunten bij de doorontwikkeling. Het kan dienen als inspiratie bij het opstellen van een programma voor het verbeteren van de dienstverlening.

Vervangingsbesluit, e-depot, openbare overheidsinformatie

Vervangingsbesluit

Een vervangingsbesluit regelt toestemming om papieren documenten te vervangen door digitale exemplaren. De vervanging kan op projectmatige basis gebeuren, bijvoorbeeld bij een project om alle personeelsdossiers te digitaliseren. Voor Zaakgericht werken is de routinematige vervanging interessant: wanneer alle analoge stukken zoals ingekomen post worden gescand en het papier wordt vernietigd. De scan is dan de digitale vervanger van het papieren origineel in het digitale zaakdossier. Dit is een belangrijke stap naar volledig digitaal werken en archiveren.

E-Depot

Een e-depot is een digitaal archief dat er op gericht is om digitale bestanden op een goede manier, langdurig te bewaren en te ontsluiten.

Digitale dossiers moeten digitaal gearchiveerd worden. Tijdens de looptijd van een dossier en de eerste periode daarna, kan dat bij de gemeente in het zaaksysteem, DMS of RMA (een systeem met archiefbeheerfunctionaliteit). Uiterlijk na twintig jaar verhuizen de dossiers naar een definitieve bewaarplaats. Voor digitale dossiers is dit een e-depot. Met de invoering van Zaakgericht werken is het zinvol na te denken over de keuze voor een e-depot: is dat een eigen e-depot, een e-depot van een leverancier of van een regionaal archief? Eisen die het e-depot aan de dossiers stelt moeten dan alvast meewegen, denk bijvoorbeeld aan de metadata-standaard TMLO.

Openbare overheidsinformatie

Zaakgericht werken maakt het eenvoudiger om informatie actief openbaar te maken. Vooraf bepaalde voorwaarden maken het mogelijk zaakinformatie vrijwel direct te openbaren. Dit draagt bij aan meer breed toegankelijke overheidsinformatie en kan leiden tot een afname in WOB verzoeken.

Identificatiemiddelen, Mijn Overheid

Identificatiemiddelen

Zaakgericht werken heeft vaak als doel om de (digitale) dienstverlening te verbeteren. Bij veel gemeenten betekent Zaakgericht werken ook aandacht voor eFormulieren. Voor sommige eFormulieren is digitale identificatie nodig zoals DigiD en eHerkenning.

  • eIDAS actualisering en internationalisering van digitale identificatie (inloggen bij de overheid) voor burgers en bedrijven.

Aansluiting op MijnOverheid

Via de Berichtenbox wordt de uitgaande poststroom gedigitaliseerd door een koppeling met het gemeentelijk zaaksysteem. Inwoners die aangesloten zijn op MijnOverheid ontvangen post digitaal in hun Berichtenbox. Lopende Zaken biedt de functionaliteit om de status van een aanvraag terug te koppelen aan de inwoner. Is de aanvraag in behandeling, in afwachting van aanvullende gegevens, of in de besluitvormingsfase? Vooral bij lopende zaken heeft dit toegevoegde waarde omdat de statussen meer details bevatten. Als een status wekenlang ‘in behandeling’ is, zegt dat een inwoner niet zo veel.

Digitale handtekening, gebruik basisregistraties, Koppelingen met backoffice systemen, Omgevingswet, klantprocessen

Digitale handtekening uitgaande stukken

Een digitale handtekening voorkomt het printen en scannen van documenten die handmatig ondertekend moeten worden. Zaakgericht werken is ook digitaal werken. Uitgaande stukken zijn vaak een analoge uitzondering in het proces vanwege de handtekening. Dit kan ook als volledig digitaal proces verlopen, afhankelijk van de technische mogelijkheden en de inhoud van het bestand. Het loont de moeite om uit te zoeken of een document wel ondertekend moet worden. Zo ja, dan kan is digitaal ondertekenen een mogelijkheid.

Binnengemeentelijk gebruik basisregistraties

Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die alle overheidsinstellingen verplicht gebruiken bij publiekrechtelijke taken. Het uitgangspunt is: eenmalig vastleggen, meervoudig gebruik. Gegevens die de overheid al heeft, hoeft ze dan niet nog eens te vragen aan burgers en bedrijven

Ook bij Zaakgericht werken is het verplicht om gegevens uit de basisregistraties te gebruiken. Bronnen als de BAG en de BRP moeten dus ontsloten worden in het systeem waarmee Zaakgericht gewerkt wordt. Daarvoor zijn koppelingen nodig met de gemeentelijke broker of het systeem voor gegevensdistributie.

Koppelingen met Backoffice systemen

Naast generieke systemen die door de hele organisatie gebruikt worden, zijn er ook specifieke systemen in gebruik waar Zaakgericht werken toegepast kan worden. Bijvoorbeeld backoffice applicaties die een bepaald cluster van processen ondersteunen, zoals:

  • het betalen van uitkeringen,
  • het toetsen en verlenen van vergunningen,
  • het verstrekken van paspoorten, of
  • het beheren van de openbare ruimte.

Koppelingen tussen een zaaksysteem en specifieke applicaties zijn vaak complex. Het is dan ook goed te weten wanneer een koppeling wel en niet de moeite waard is. Het is een optie om Zaakgericht te werken in een applicatie zonder koppeling te maken naar een generiek zaaksysteem.

De complexiteit van koppelingen wordt beter beheersbaar door

  • zoveel mogelijk gebruik te maken van landelijke standaarden;
  • vooraf te inventariseren waar behoefte aan is, bijvoorbeeld een eenzijdige of tweezijdige koppeling;
  • een businesscase per koppeling te maken zodat duidelijk wordt bij welke processen handmatige handelingen aantrekkelijker zijn omdat ze maar weinig voorkomen.
  • verwachtingen te managen zodat voor iedereen duidelijk is welke koppelingen  worden opgeleverd, welke zijn gepland, en wat ze precies gaan doen.

Achtergronden en aanvullende informatie

Klantprocessen ontwerpen

Weten hoe klanten processen doorlopen bij het aanvragen van een product of dienst, helpt om deze processen te verbeteren.  De online leermodule klantprocessen biedt deze mogelijkheid. Het klantproces wordt van begin tot eind in kaart gebracht zodat duidelijk wordt waar er ruimte is voor verbetering. Onderdeel van de module is het zelf ontwerpen van een nieuw klantproces.

Veel gemeenten voeren Zaakgericht werken in met als doel de dienstverlening te verbeteren. Inzicht in klantprocessen maakt duidelijk welke veranderingen nodig zijn voor het invoeren van Zaakgericht werken.

Omgevingswet

In het kader van de Omgevingswet is samenwerking in ketens belangrijk om de nieuwe wet goed uit te voeren. Documenten en statussen van een zaak moeten worden uitgewisseld met andere overheden zoals Rijkswaterstaat, de omgevingsdienst en de provincie. Zaakgericht werken is de standaard om die gegevens uit te wisselen. Om de Omgevingswet goed in te kunnen voeren moet de organisatie digitaal werken en Zaakgericht gegevens uitwisselen op het terrein van vergunning en handhaving en ruimtelijke plannen.