Open Meldingen Openbare Ruimte

Open Meldingen Openbare Ruimte

Meldingen Openbare Ruimte zijn berichten van inwoners of organisaties aan de gemeente over iets dat niet in orde is in de openbare ruimte. Zoals een kapotte lantaarnpaal, rondslingerend afval of personen die overlast veroorzaken.

Doel van dit product

Doel van dit project is te onderzoeken hoe we meldingen zodanig kunnen publiceren dat er een zo groot mogelijke meerwaarde ontstaat voor de samenleving. De landelijke dataset die ontstaat, biedt kansen voor analyse, toepassingen en mogelijk ook voor bedrijfseconomische doeleinden.

Waarom

Meldingen Openbare Ruimte bevatten data die ook interessant kan zijn voor gebruik buiten de afdeling die ze afhandelt. Bijvoorbeeld voor leveranciers, raadsleden en bestuurders. Het probleem daarbij is dat deze data nu per gemeente gepubliceerd worden, soms ook nog op verschillende plaatsen. Door de meldingen als open data te publiceren, landelijk en centraal beschikbaar, kunnen de gegevens uit de meldingen eenvoudig verzameld, geanalyseerd en hergebruikt worden.

Meldingen in open data

Gemeenten ontvangen jaarlijks zo’n drie miljoen meldingen die te maken hebben met onderhoud, groenvoorziening, stadsreiniging, handhaving en politie. Een aantal gemeenten publiceert al open data afkomstig uit Meldingen Openbare Ruimte en sommige hebben op basis daarvan ook al innovatieve toepassingen ontwikkeld. De gemeenten Amsterdam en Dordrecht hebben bijvoorbeeld een systeem ontwikkeld dat meldingen automatisch herkent en sneller en accurater doorstuurt naar de verantwoordelijke afdeling. De data uit de meldingen kan daarnaast helpen bij het benchmarken en verbeteren van beleid, het bestrijden van overlast en criminaliteit, het beheer van onroerend goed en groenvoorzieningen, het optimaliseren van inkoop en de participatie van inwoners. In combinatie met gegevens uit sensoren kan de data verder verfijnd worden, denk daarbij aan sensoren in afvalcontainers die aangeven wanneer ze geleegd moeten worden.

Dordrecht experimenteert met het geautomatiseerd afhandelen van Meldingen Openbare Ruimte in de vorm van foto’s. Zo onderkent de gemeente het toenemend gebruik van smartphones en de toegevoegde waarde van foto’s bij meldingen. Bovendien hoeft de indiener niet meer te kiezen uit de categorieën die de gemeente hanteert, hetgeen tot relatief veel fouten leidt. De gemeente maakt bij dit experiment gebruik van kunstmatige intelligentie. Het doel hiervan is het gebruiksgemak voor inwoners te vergroten en meldingen sneller en effectiever af te handelen. Door in de toekomst op landelijk niveau open data -bijvoorbeeld in de vorm van foto's of tekst- te delen, kan kunstmatige intelligentie beter 'leren' en voor elke willekeurige gemeente foto’s en tekst gaan herkennen.

Hoe implementeren

Tot 14 september kunt u zich samen met uw leverancier aanmelden voor deelname aan dit project. Aansluitend gaat een werkgroep met gemeenten, leveranciers en VNG Realisatie aan de slag met het verkennen van de beste manieren om de data te openen en met het realiseren van toepassingen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lex Slaghuis, projectleider Open MOR bij VNG Realisatie.

Aanvullende informatie

Dit project biedt ook de gelegenheid om ervaring op te doen met open data via real time Application Programming Interfaces (API’s), ter voorbereiding op de gewijzigde Wet hergebruik van overheidsinformatie.

Project Open MOR

We gaan werken we met circa 5-10 gemeenten aan de verdere invulling van dit project. Van deze gemeenten wordt verwacht dat zij deelnemen aan 4 workshops, Er worden leveranciers betrokken in het project om samen gewenste wijzigingen en functionaliteiten te implementeren.

Het projectplan is gepresenteerd tijdens de eerste informatie bijeenkomst op 4 september. Voor deelname kunt u zich inschrijven tot 14 september 2019.