PGB 2.0

Ontwikkeling en implementatie PGB2.0

Het persoonsgebonden budget (pgb) is een budget dat mensen met een chronische beperking of ziekte toegekend kunnen krijgen om zelf zorgverleners in te huren. Voor het verwerken van de pgb-administratie is een nieuw systeem ontwikkeld. Dit PGB2.0-systeem verzorgt de administratieve ondersteuning van budgethouders, hun zorgverleners, de verstrekkers (gemeente of zorgkantoor) en de SVB bij het beheren van toegekende budgetten en zorgovereenkomsten en het registreren en betalen van zorgdeclaraties

Doel van dit product

Met PGB2.0 regelt de budgethouder voortaan sneller, gemakkelijker, overzichtelijker en veiliger zijn pgb-administratie.

Waarom

Het huidige pgb-systeem (1.0) is aan vernieuwing toe. De landelijke invoering van PGB2.0 draagt bij aan verschillende doelen: betere ondersteuning van de budgethouder en zijn/haar zorgverlener, het verhogen van de rechtmatigheid van de pgb-uitgaven en reductie van de uitvoeringskosten. De meerwaarde voor gemeente is te vinden in een efficiëntere afhandeling van dossiers, beter inzicht in de verschillende zorgfuncties en geautomatiseerde controles om zodoende onrechtmatige handelingen te voorkomen.

Het proces van toekenning tot daadwerkelijke uitkering van het pgb-budget kent verschillende partners die in een keten met elkaar samenwerken. De invoering van PGB2.0 raakt dan ook de hele keten; gemeenten, SVB, VWS, zorgverleners en natuurlijk de budgethouders. Dit maakt de ontwikkeling en de implementatie van dit nieuwe systeem niet eenvoudig. Het heeft veel impact op alle betrokken partijen. Er is daarom gekozen voor een gefaseerde implementatie in tranches. Vanaf september 2019 ondersteunt VNG de implementatie.

Gefaseerde invoering PGB2.0

In juni 2018 is de eerste proefversie van PGB2.0 beschikbaar gekomen voor DSW en de gemeente Westland. In juni en september zijn twee zorgkantoren en hun budgethouders aangesloten en in november 2019 nog twee.

Parallel daaraan hebben de afgelopen periode de gemeenten Rijssen-Holten, Smallingerland en Het Hogeland voorbereidingen getroffen. In de ledenbrief van 26 september 2019 gingen we uit van een livegang in november 2019. Er blijkt echter meer tijd nodig te zijn om invulling te geven aan de randvoorwaarden die vooraf door alle ketenpartijen (vertegenwoordigd in de Programmaraad) zijn gesteld. Daarom is gezamenlijk besloten om de aansluiting van deze gemeenten door te schuiven van november naar het voorjaar van 2020

De aanpak met voorlopers is bedoeld om na te gaan of het systeem geschikt is voor landelijke invoering en om te testen of het voldoet aan de gestelde vereisten. Het besluit om de livegang van de voorlopergemeenten door te schuiven, bevestigt dat alle betrokken partijen waarde hechten aan een zorgvuldige invoering.

Hoe implementeren?

De invoering van PGB2.0 vindt gefaseerd plaats. Per tranche gaat steeds een groep van gemeenten en/of zorgkantoren in nauwe samenwerking met de SVB over op PGB2.0. De voorbereiding van iedere tranche bedraagt zo’n zes maanden en wordt vanuit de VNG begeleid met verschillende implementatiebijeenkomsten toegespitst op de fasen (oriënterend, besluitvorming, etc) waarin gemeenten zich bevinden. Gemeenten ontvangen bij de eerste implementatiebijeenkomst de nodige informatie, waaronder een draaiboek, communicatiemateriaal en contactpersonen voor eventuele technische ondersteuning.

Op termijn ontvangen gemeenten het verzoek om aan te sluiten op PGB2.0. Gemeenten kunnen hun interesse alvast kenbaar maken door contact met ons op te nemen.

Aanvullende informatie

Budgethouders, vertegenwoordigers en zorgverleners vinden meer informatie over het nieuwe systeem op www.mijnpgb.nl.

In de praktijk

Tijdens de regionale bijeenkomsten in september en oktober 2019 zijn veel vragen gesteld over de invoering van PGB2.0. De antwoorden op deze vragen, de presentatie en het concept projectplan voor gemeenten kunt u downloaden op de website van VNG Congressen.

Een impressie van de regiobijeenkomsten in juni / juli staat op YouTube.