PGB 2.0

Ontwikkeling en implementatie PGB2.0

Het persoonsgebonden budget (pgb) is een budget dat mensen met een chronische beperking of ziekte toegekend kunnen krijgen om zelf zorgverleners in te huren. Voor het verwerken van de pgb-administratie is een nieuw systeem ontwikkeld. Dit PGB2.0-systeem verzorgt de administratieve ondersteuning van budgethouders, hun zorgverleners, de verstrekkers (gemeente of zorgkantoor) en de SVB bij het beheren van toegekende budgetten en zorgovereenkomsten en het registreren en betalen van zorgdeclaraties.

Doel van dit product

Met PGB2.0 regelt de budgethouder voortaan sneller, gemakkelijker, overzichtelijker en veiliger zijn pgb-administratie.

Waarom

Het huidige pgb-systeem (1.0) is aan vernieuwing toe. De landelijke invoering van PGB2.0 draagt bij aan verschillende doelen. In de eerste plaats betere ondersteuning van de budgethouder en zijn/haar zorgverlener. Doordat het nieuwe systeem echt digitaal werken mogelijk maakt, krijgen budgethouders actueel inzicht in (de status van) hun zorgovereenkomsten, declaraties en budget. En door verschillende automatische controles worden fouten voorkomen.

De meerwaarde voor gemeente is straks te vinden in een efficiëntere afhandeling van dossiers, beter inzicht in de verschillende zorgfuncties en een rechtmatigere, minder fraudegevoelige en goedkopere uitvoering van het pgb-trekkingsrecht.

Stand van zaken

Het proces van toekenning tot daadwerkelijke uitkering van het pgb-budget kent verschillende partners die in een keten met elkaar samenwerken. De invoering van PGB2.0 raakt dan ook de hele keten; gemeenten, zorgkantoren, SVB, VWS, zorgverleners en natuurlijk de pgb-budgethouders. Dit maakt de ontwikkeling en de implementatie van dit nieuwe systeem niet eenvoudig. Het heeft veel impact op alle betrokken partijen. Er is daarom gekozen voor een gefaseerde invoering.

In juni 2018 is de eerste proefversie van PGB2.0 beschikbaar gekomen voor DSW en de gemeente Westland. In juni en september 2019 zijn twee zorgkantoren en hun budgethouders aangesloten en in november 2019 nog twee.

Ook enkele voorlopergemeenten Rijssen-Holten, Smallingerland en Het Hogeland hebben in 2019 een aansluiting op PGB2.0 voorbereid. Zij zijn uiteindelijk niet live gegaan met het nieuwe systeem. Er bleek meer tijd nodig te zijn om invulling te geven aan de randvoorwaarden die vooraf door alle ketenpartijen (vertegenwoordigd in de Programmaraad) zijn gesteld. Daarom is toen gezamenlijk besloten om de aansluiting van deze gemeenten door te schuiven (zie ook de verzamelbrief van 12 december 2019). Dit besluit bevestigt dat alle betrokken partijen waarde hechten aan een zorgvuldige invoering.

Mede op basis van de leerervaringen met de voorlopers besloot de minister van VWS om eerst nog te investeren in de technische basis waardoor (essentiële) functionaliteiten voor verstrekkers waaronder gemeenten later worden opgeleverd. Dit heeft ook impact op de planning van de landelijk invoering.

Planning

Refererend aan de ledenbrief van 21 juli 2020 kunnen de eerste groepen gemeenten in het 3e kwartaal van 2021 starten met de voorbereidingen en zijn de laatste groepen gemeenten aangesloten in het 4e kwartaal van 2022. De SVB houdt het huidige pgb-systeem (PGB1.0) gedurende deze periode werkend beschikbaar.

Doorontwikkeling

PGB2.0 is momenteel in gebruik maar nog niet ‘af’. Het systeem wordt stapsgewijs doorontwikkeld aan de hand van een programma van eisen dat onder regie van VWS door alle ketenpartijen is vastgesteld. In samenspraak met het Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD) zijn hiertoe eisen, randvoorwaarden en specificaties voor gemeenten geformuleerd. VNG ziet namens gemeenten toe op de realisatie hiervan.

Gefaseerde invoering

Zodra de landelijke invoering van PGB2.0 start, gaan groepen gemeenten en/of zorgkantoren gefaseerd over op PGB2.0 in nauwe samenwerking met de SVB. De voorbereiding op de aansluiting bedraagt naar verwachting ruim zes maanden en wordt vanuit de VNG begeleid met verschillende implementatiebijeenkomsten toegespitst op de fasen (oriënterend, besluitvorming, etc.) waarin gemeenten zich bevinden.

In aanloop naar de landelijke invoering creëert VWS een leer- en voorbereidingsomgeving waar een groep gemeenten kan oefenen met en leren van de conversie, de aansluiting en de achterliggende processen, zonder de druk van deadlines voor aansluiting op de productieomgeving van PGB2.0.

Op termijn ontvangen gemeenten het verzoek om aan te sluiten op PGB2.0. Gemeenten kunnen hun interesse alvast kenbaar maken door contact met ons op te nemen.

Aanvullende informatie

Gemeenten vinden meer informatie over PGB2.0 op VNG Fora. Dit wordt het platform om informatie te delen over de implementatie van het systeem en de communicatie richting budgethouders. U vindt de PGB2.0-groep onder het Sociaal Domein.

Budgethouders, vertegenwoordigers en zorgverleners vinden meer informatie over het nieuwe systeem op www.mijnpgb.nl.