Werk en Inkomen

Moderniseren Werkdomein

Samen met het UWV zijn gemeenten verantwoordelijk voor het begeleiden van werkzoekenden naar een baan. Om vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar af te kunnen stemmen, is het belangrijk dat het UWV en gemeenten nauw met elkaar samenwerken. Binnen dit project bekijken we hoe de samenwerking rond re-integratie en matching nog soepeler kan verlopen. Onder andere door nieuwe mogelijkheden te verkennen voor het uitwisselen van gegevens.

Doel van dit product

Om het aanbod van werkzoekenden en de vraag van werkgevers op elkaar af te stemmen, is het belangrijk dat het UWV en gemeenten nauw met elkaar samenwerken. Om dat te kunnen doen, moeten zij gemakkelijk, snel en efficiënt gegevens met elkaar kunnen uitwisselen.

Waarom

Zowel het UWV als gemeenten ondersteunen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het vinden van werk. Door gezamenlijk op te trekken, kunnen zij het aanbod van werkzoekenden en de vraag van werkgevers bij elkaar brengen. In de arbeidsmarktregio’s gebeurt dit al. Daar werken het UWV en gemeenten samen binnen één herkenbaar (digitaal) loket: het Werkgeversservicepunt. En om dat te kunnen doen, moeten zij gemakkelijk, snel en efficiënt gegevens met elkaar kunnen uitwisselen.

Van applicaties naar gegevensuitwisseling

Voor de registratie en matching van werkzoekenden maken gemeenten op dit moment gebruik van de applicaties die het UWV daarvoor heeft ontwikkeld. Maar in de praktijk blijkt dat dit niet altijd gebeurt. Want gemeenten werken vaak ook met eigen systemen en processen. Een gezamenlijk stelsel voor gegevensuitwisseling kan hiervoor een oplossing bieden. In afstemming met gemeenten onderzoeken we hoe dit vorm kan krijgen.

Niet alleen voor overheidspartijen

Binnen een toekomstgericht en -bestendig stelsel moet het uitwisselen van gegevens niet alleen voorbehouden zijn aan overheidsorganisaties. Het stelsel moet ook geschikt zijn voor de uitwisseling met (of gebruik door) werkzoekenden, werkgevers, intermediairs en digitale matchingsplatforms. Uiteraard binnen wettelijke randvoorwaarden. Zo wordt een integrale, publiek-private dienstverlening mogelijk gemaakt.

Wensen gemeenten naar SZW voor modernisering Werkdomein

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil het Werkdomein graag met gemeenten en ketenpartijen verder moderniseren. Er moet nieuw beleid komen voor het uitwisselen van gegevens en het verder digitaliseren. Daarom heeft VNG een notitie opgesteld over de wensen van gemeenten en hoe zij de toekomst van de keteninformatisering zien. De notitie ‘Modernisering van het Werkdomein’ beschrijft deze visievorming vanuit gemeentelijke perspectief.

Notitie visie gemeenten

De notitie is gemaakt omdat binnen het Werkdomein nog relatief weinig processen zijn gedigitaliseerd, in vergelijking met andere domeinen. Veel administratieve werkprocessen vinden bijvoorbeeld nog handmatig plaats. Dit is inefficiënt en foutgevoelig. En het gaat ten koste van de actieve begeleiding en matching van klanten. 

De notitie ‘Modernisering van het Werkdomein; De gemeentelijke opgave’ beschrijft een vijf uitgangspunten en doelstellingen die leidend zijn in het denken en handelen en zijn input voor het ketenbrede SZW-programma. 

De vijf uitgangspunten en doelstellingen zijn

  • Het Werkdomein biedt een sleutelrol in het sociaal domein, vooral richting zorg en ondersteuning. 
  • Het Werklandschap [link] biedt als model inzicht in onze opgave bij de begeleiding van (kwetsbare) klantgroepen naar participatie of werk en in de relatie met andere instanties en private partijen. 
  • Onderscheid tussen een landelijk en lokaal klantenbestand doet recht aan beleidsvrijheid en maatwerk.
  • Moderniseren van het Werklandschap en de toepassing van nieuwe beleidsinstrumenten gaan hand in hand met de toenemende digitalisering en een digitaal re-integratiedossier. 
  • Een actieve rol van onze inwoners helpt bij een efficiënte en effectieve dienstverlening

Digitale ondersteuning van de dienstverlening

Op beleidsniveau is het ministerie van SZW met UWV, VNG, gemeenten en werkgevers bezig om wettelijke en lokale re-integratie-instrumenten te verbeteren en nieuwe te ontwikkelen, onder de noemer van Breed Offensief, Perspectief op Werk en Matchen op Werk. Bij deze beleidsmatige modernisering speelt de digitale ondersteuning een steeds belangrijker rol. 

Digitale gegevensindeling en standaardisatie van gegevens zijn daarbij van groot belang. Tegelijkertijd is de modernisering van het Werkdomein een zaak van een lange adem. Er zijn veel organisaties betrokken, nieuwe infrastructurele voorzieningen zijn nodig die door publieke instanties, private partijen, maar ook door werkgevers en werkzoekenden kunnen worden gebruikt.

Gefaseerde aanpak SZW neemt uitgangspunten visie gemeenten mee

Samen met SZW wordt een gefaseerde aanpak gehanteerd. De gemeentelijke visie op het Werkdomein, zoals verwoord in de notitie, krijgt daarin een plek. De stip op de horizon: ‘meer mensen aan het werk’ leidt daarbij tot een drietal speerpunten: 

  • We gaan werken aan de verbetering van de informatievoorziening in het Werkdomein door standaardisering en uitwisseling van profiel- en vacaturegegevens. 
  • We gaan werken aan meer inzicht bij gemeenten in succesvolle initiatieven en instrumenten naar ‘maatschappelijk fit’ en ‘werk fit’. 
  • We gaan werken aan een digitaal re-integratiedossier per klant, naar het voorbeeld van de Persoonlijke Gezondheid Omgeving (PGO) in de zorg. 

Gemeenten en werkgevers kunnen zich zo sneller een beeld vormen van werkzoekenden en hun begeleidingsbehoeftes waardoor matches sneller en eenvoudiger tot stand komen. Op lokaal, regionaal en landelijk niveau ontstaat zo beter inzicht in de samenstelling en mogelijkheden van het bestand van werkzoekenden en zijn vacatures eenvoudiger te koppelen aan die werkzoekenden.

Werklandschap

Gemeenten hebben de taak om werkzoekenden naar werk te begeleiden. En daar waar dit (nog) niet mogelijk is, optimaal te laten ontwikkelen en meedoen in de maatschappij. Gemeenten werken hiervoor samen met het UWV en andere ketenpartners, zoals maatschappelijk partners, werkgevers en private partijen.

WERKlandschap

Naar een transparante en toegankelijke arbeidsmarkt

Een transparant werkzoekendenbestand is essentieel om effectieve werkgeversdienstverlening te kunnen bieden en meer werkzoekenden aan het werk te helpen. Samen werken wij aan een transparante en toegankelijke arbeidsmarkt, waarin profielen van (bemiddelbare) werkzoekenden en vacatures worden uitgewisseld tussen (of direct met) andere overheidsinstanties, werkgevers, werkzoekenden en bemiddelaars.  

Een gezamenlijke taal

Om dit te kunnen bereiken is het spreken van een gezamenlijke taal randvoorwaardelijk. De VNG heeft hiervoor het Werklandschap inclusief toelichting ontwikkeld. Het verbeeld welke dienstverlening gemeenten bieden om werkzoekenden te begeleiden naar (onbetaald) werk. Een kwestie van maatwerk. Daardoor kan het werklandschap per inwoner verschillen in aantal stappen en de volgorde ervan.

De tool Werklandschap is gemaakt samen met de expertgroep Werk. In deze groep zijn 18 van de 35 arbeidsmarktregio’s actief betrokken. Het Werklandschap is daarnaast voorgelegd aan diverse partijen, zoals individuele gemeenten, met Divosa, ministerie van SZW en de BVK (Beroepsvereniging van Klantmanagers). Op basis hiervan is de tool aangescherpt en kan nu gebruikt worden door alle gemeenten.

Verbeteren uitwisseling matchingsgegevens

Er staan teveel mensen onnodig aan de kant van de arbeidsmarkt. Werkgevers en werkzoekenden moeten elkaar daarom makkelijker kunnen vinden. Dit is één van de pijlers uit het Breed Offensief dat Staatssecretaris Van Ark op 20 november 2018 heeft toegelicht in een brief aan de Tweede Kamer. Hierbij is één van de randvoorwaarden: “Inzicht in de profielen van de werkzoekenden van UWV en gemeenten op het regionale Werkgeversservicepunt, ook voor werkgevers en private arbeidsbemiddelaars.”.

Uit recent onderzoek dat is uitgevoerd door KPMG in opdracht van SZW komt naar voren dat de gegevensuitwisseling in relatie tot matching beter kan en moet. UWV, VNG en SZW willen vanuit een gemeenschappelijk traject stapsgewijs verder vorm en inhoud gegeven aan de uitwerking van de benodigde standaarden en bijbehorende afspraken voor het digitaal uitwisselen van matchingsgegevens, te starten met het komen tot een standaard gegevensset voor profielgegevens inclusief competenties en afspraken voor een veilige verwerking (privacy).

Interim Rijk is vanaf juni jl. met de opdracht vanuit SZW begonnen om een overkoepelend SZW-VNG-UWV programma uit te werken met als voorlopige werktitel "Verbeteren uitwisseling matchingsgegevens". Daarbij is overleg met de sociale partners ten aanzien van een goede werknemers- en werkgeversbetrokkenheid in relatie tot de uitvoeringsfase van dit programma.

Na de zomer wordt de Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van dit traject (Dit is reeds gemeld in de brief Stand van zaken uitwerking Breed offensief brief van mei 2019: Kamerstukken II 2018/19, 34352, nr. 163).

Grondslagen

SZW kijkt vanuit het programma Verbeteren uitwisseling matchingsgegevens naar de noodzaak van aanpassingen aan regelgeving, met name Besluit SUWI.

Keuze voorzieningen voor uitwisseling matchingsgegevens
Er is nog geen definitieve keuze gemaakt. Dit vraagt om een verdere gezamenlijke uitwerking van UWV-VNG/Gemeenten en SZW en besluitvorming waarbij bestaande voorzieningen, lopende ontwikkelingen bij UWV en gemeenten en internationale ontwikkelingen worden betrokken en ruimte is voor voortschrijdend inzicht.

Praktijkdag

Op de Praktijkdag van de Programmaraad zijn we in gesprek gegaan met deelnemers om samen te werken aan het moderniseren van het werkdomein. 

Gemeenten en UWV hebben de verantwoordelijk om werkzoekenden naar werk te begeleiden. En daar waar dit (nog) niet mogelijk is, optimaal te laten ontwikkelen en meedoen in de maatschappij. Gemeenten en UWV werken hiervoor samen met ketenpartners, zoals werkgevers en private partijen. Een transparant werkzoekenden bestand is daarbij essentieel om werkgeversdienstverlening aan te bieden en meer werkzoekenden aan werk te helpen. 

Op de praktijkdag is een doorkijk gegeven naar de toekomstige gegevensuitwisseling in het Werkdomein aan de hand van uitkomsten van het KPMG onderzoek naar Gegevensuitwisseling Matchen op Werk en het ontwikkelde Werklandschap van de VNG.