Instrumentengidsen Dennis en Eva

Instrumentengidsen Dennis en Eva

VNG ontwikkelt samen met gemeenten twee gidsen om instrumenten voor de werkzoekende- en werkgeversdienstverlening eenvoudig en eenduidig inzichtelijk te maken. We richten ons bij de ontwikkeling op professionals. Landelijke tools om lokaal te vullen met eigen instrumenten, om beide kanten van een matchingsproces ondersteunen.

Doel van dit product

Door meer transparantie en eenheid van taal, ontstaat de mogelijkheid om gemeenten en arbeidsmarktregio’s met en van elkaar te leren. Door samen te organiseren creëren we kwalitatief betere en efficiëntere dienstverlening. Dit leidt tot een betere begeleiding van werkzoekenden en werkgevers, waarmee betere matches tussen werkzoekenden en werkgevers tot stand kunnen komen.

Waarom

Dennis - dé werkgevers instrumentengids

De ontwikkeling van Dennis is geïnitieerd met zicht op de nieuwe Wet SUWI per 1 januari 2021. Arbeidsmarktregio’s krijgen daarmee de opdracht om instrumenten en processen transparant te maken voor werkgevers en waar mogelijk te harmoniseren. Om arbeidsmarktregio’s hierin te ondersteunen, faciliteert VNG gemeenten met een digitale instrumentengids.
Dennis is een website met doorklikmogelijkheden naar de arbeidsmarktregio's. Door middel van filters kunnen professionals in één oogopslag zien welke lokale, regionale en landelijke instrumenten op het gebied van werkgeversdienstverlening van toepassing zijn voor een specifieke werkzoekende. Doordat de instrumenten openbaar zijn, kunnen arbeidsmarktregio's elkaars aanbod inzien en elkaar inspireren. De ambitie is Dennis op termijn ook beschikbaar te stellen aan werkgevers.

Eva - dé werkzoekenden instrumentengids

Om werkzoekenden optimaal te laten ontwikkelen is individueel maatwerk nodig. De haalbare eerstvolgende stap is voor ieder individu anders en vraagt daarmee een andere aanpak. Daarom hebben gemeenten een rijk aanbod aan instrumentarium om in te zetten, passend bij de verschillende doelgroepen in het werkzoekendenbestand. Maar hoe houd je overzicht, hoe weet je wat je in kunt zetten en onder welke voorwaarden? Welke instrumenten zijn effectief? Om gemeenten en samenwerkingsverbanden hierin te ondersteunen, faciliteert VNG gemeenten met een digitale instrumentengids.
Eva is een digitale ondersteuningstool, die gemeentelijke organisaties zelf kunnen vullen met lokale instrumenten die bijdragen aan maximaal meedoen en/of de begeleiding naar werk. Door middel van filters en zoekfuncties, kunnen professionals in één oogopslag zien welke instrumenten beschikbaar zijn voor een specifieke werkzoekende. Naast maatwerk, faciliteert Eva ook beleidsmatige verbeteringen door het aanbod inzichtelijk en transparant te maken. Er wordt zichtbaar of het instrumentenaanbod optimaal is hoe deze instrumenten worden beoordeeld door de professionals. De ambitie is Eva op termijn ook beschikbaar te stellen aan werkzoekenden.
Instructievideo Eva (YouTube).

Eva.RMT - dé instrumentengids voor crisisdienstverlening

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt. Het kabinet wil mensen die in onzekerheid verkeren de zekerheid bieden dat ze aanspraak kunnen maken op passende begeleiding bij het zoeken naar nieuw werk en inkomen.

In het kader van intensieve ondersteuning en begeleiding naar nieuw werk wil het kabinet werkzoekenden en werkgevers waar dat nodig is extra ondersteunen in het vinden van ander werk of personeel. De inzet is dat zoveel mogelijk mensen direct van de ene baan naar de andere baan gaan, zonder in een uitkering terecht te komen. Het kabinet heeft samen met werkgevers, werknemers, gemeenten en UWV een aanvullende regionale aanpak voor van-werk(loosheid)-naar-werk dienstverlening ontwikkeld.

Om werkzoekenden optimaal te laten ontwikkelen en meedoen naar vermogen, is individueel maatwerk nodig. Dat geldt ook tijdens deze crisis. De haalbare eerstvolgende stap is voor ieder individu anders en vraagt daarmee een andere aanpak. Daarom hebben Regionale mobiliteitsteams een uitgebreid aanbod aan instrumenten om in te zetten, passend bij de verschillende doelgroepen in het werkzoekendenbestand. Maar hoe houd je overzicht, hoe weet je wat je in kunt zetten en onder welke voorwaarden? Welke instrumenten zijn effectief? Om Regionale mobiliteitsteams hierin te ondersteunen, faciliteert VNG met 'Eva.RMT: een digitale instrumentengids'.

Aanvullende informatie

Dennis en Eva zijn gebaseerd op het Werklandschap. Het Werklandschap is een manier om op een gestructureerde wijze te laten zien wat gemeenten aan dienstverlening bieden in het werkdomein. Het versterkt het inzicht in de dienstverlening die wordt geboden of nodig is en nodigt uit om van elkaar te leren, te verbeteren en door te ontwikkelen. Het biedt een gezamenlijk denkkader en op het gebied van digitalisering ondersteunt het bij het creëren van eenheid van taal.

De linkerzijde van het landschap beslaat de werkzoekende dienstverlening, de rechterzijde de werkgeversdienstverlening. Deze dienstverlening is onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar wordt vaak uitgevoerd door een andere afdeling/organisatie. Deze dienstverleningen werken naar elkaar toe tot het moment dat de dienstverlening samenkomt in een duurzame match van een werkzoekende bij een werkgever.

Het werklandschap is ontwikkeld met gemeenten, SAM, Randstand en TNO. Waardoor praktijkervaringen en wetenschappelijke inzichten zijn verwerkt.

Dennis en Eva

(Be)spreekuur Dennis, Eva en Eva.RMT

We organiseren elke eerste dinsdag van de maand van 9.00 - 10.00 een (be)spreekuur voor iedereen die deelneemt of wil deelnemen aan Dennis, Eva of Eva.RMT. VNG geeft een update over de laatste ontwikkelingen. Gemeenten, arbeidsmarktregio's en regionale mobiliteitsteams stellen hun vragen aan elkaar en VNG.

U hoeft zich niet aan te melden.