GT Software Broker

GT Software Broker

GT Software broker is de vijfde gezamenlijke aanbesteding van GT. Gemeenten hebben aangegeven behoefte te hebben aan meer regie op kwaliteit en kosten van de producten en diensten die zij betrekken van software brokers. Om dat te bereiken is een gezamenlijke aanbesteding van de software broker het meest geschikt.

Doel van dit product

De collectieve marktbenadering van GT zorgt ervoor dat gemeenten hun software gemakkelijk en tegen goede voorwaarden kunnen inkopen bij de software broker die de aanbesteding gegund krijgt.

De aanbesteding wordt definitief niet uitgevoerd

Mede op basis van de herijking van begin 2020 is de VNG tot het besluit gekomen om de aanbesteding GT Software Broker definitief te beëindigen. De belangrijkste reden hiervoor is dat de aanbesteding van een software broker door de VNG zoals vormgegeven onvoldoende invulling geeft aan de doelstellingen van kostenbesparing en ontzorging. 

Dossier Software
Met het stopzetten van deze aanbesteding wordt niet het dossier Software gesloten. De verwerving van software is complex en blijft daarom een kansrijk dossier om kostenbesparing en ontzorging te realiseren. VNG blijft samen met gemeenten zoeken naar mogelijkheden op dit gebied en sluit nieuwe initiatieven niet uit.

 

Gemeenten gebruiken zonder uitzondering standaard software van leveranciers als Oracle, Microsoft, IBM en andere partijen voor de ondersteuning van hun bedrijfsvoering. De kans is (zeer) groot dat gemeenten dit blijven doen. Ze worden mede hierdoor met aanzienlijke kosten geconfronteerd. Door de software broker gezamenlijk aan te besteden, is de kans groter dat deze kosten hanteerbaar worden.

Algemene Functionele Beschrijvingen (AFB)

GT Software Broker kent in aanloop naar het aanbestedingsbestek zogenaamde Algemene Functionele Beschrijvingen (AFB). Op 10 september 2019 is de eerste Algemene Functionele Beschrijving gepubliceerd. Gemeenten en leveranciers kunnen daar commentaar op leveren. Het team van GT Software Broker bekijkt of en hoe dat commentaar kan worden verwerkt. Deze werkwijze zorgt voor een zo goed mogelijke afstemming van hetgeen gemeenten verlangen en de markt kan bieden. Reacties ontvangen we graag via gtproject@vng.nl.

Hoe implementeren

In maart 2019 heeft het projectteam een uitvraag voor deelname aan de marktverkenning GT Software Broker gedeeld. De uitgangspunten voor de marktverkenning kunt u inzien.

Wilt u meer weten of GT Software Broker? Neem dan contact op met het GT projectteam.

Klankbordgroep GT Software Broker

Om eisen van deelnemers en de mogelijkheden van de markt optimaal op elkaar af te kunnen stemmen, is er gedurende het gehele aanbestedingsproces een afvaardiging van gemeenten nodig. Hiervoor is een klankbordgroep ingesteld. Hierin worden gemeenten vertegenwoordigd door Den Haag, Eindhoven, Haarlemmermeer, Hardenberg, Rotterdam, Tilburg en Utrecht.