Gemeentelijke monitor sociaal domein

Gemeentelijke monitor sociaal domein

In opdracht van de VNG en het ministerie van VWS ontwikkeldeVNG Realisatie samen met gemeenten de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. De monitor ondersteunt gemeenten met informatie voor de gemeenteraad en de burgers. De monitor biedt onder andere inzicht in het gebruik van individuele voorzieningen, voorspellers voor toekomstig zorggebruik en de cliëntervaring Wmo.

Doel van dit product

Met behulp van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein kunnen gemeenten beleid (her)formuleren en (bij)sturen. Gemeenten krijgen bijvoorbeeld inzicht in gebruik van individuele voorzieningen.

Waarom

Big data en data-analyse maken het mogelijk dat gemeenten hun eigen processen en werkwijzen kritisch kunnen onderzoeken. Zijn we als gemeente goed bezig? En waar helpen we onze burgers werkelijk mee? Een stap verder is aan een bepaalde selectie data waarde toevoegen. Bijvoorbeeld om het toekomstig zorggebruik te voorspellen. Met behulp van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein krijgen gemeenten inzicht in het gebruik van individuele voorzieningen en in cliënt ervaringen.

De gemeente Amersfoort koos voor een publicatie in de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. Dorien de Bruijn, onderzoeker, over waarom Amersfoort meedoet aan de monitor: “Het belangrijkste plusplunt is dat het je in staat stelt je eigen gegevens te vergelijken met andere gemeenten van vergelijkbare grootte. Het benchmarken met deze referentiegroep is voor ons van grote toegevoegde waarde”. Ook benadrukt ze dat het fijn is dat de cijfers over het cliëntervaringsonderzoek Wmo in de monitor zijn opgenomen.

De gegevens zijn niet te herleiden tot een individu: de monitor toont gegevens op geaggregeerd niveau. Met de monitor kunnen gemeenten:

  • signaleren, sturen en beleid herformuleren;
  • de gemeenteraad én de burger voorzien van (verantwoordings)informatie;
  • leren door gemeentelijke prestaties te beoordelen en te vergelijken.

Hoe implementeren

De Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein wordt tweemaal per jaar gepubliceerd op Waarstaatjegemeente.nl. Elke gemeente vindt hier zijn eigen rapport op gemeentelijk en op wijkniveau. De basis van en het uitgangspunt voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein is de eigen gemeentelijke managementinformatie. Oftewel: operationele sturingsinformatie die gemeenten zelf al verzamelen.

In de database staat nog veel meer informatie voor gemeenten over het sociaal domein.

Voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein leveren gemeenten (een deel van) hun gegevens zelf aan bij het CBS. In het eerste deel van het rapport staat informatie verkregen uit centrale databronnen (onder andere CBS en GGD). De cijfers over de Jeugdwet komen uit de beleidsinformatie jeugd. De cijfers betreffende participatie zijn verkregen via de BUS/SRG. Voor de editie van januari 2018 hebben 312 gemeenten hun gegevens gepubliceerd op Waarstaatjegemeente.nl

Aanvullende informatie

Begin september vindt de volgende aanleverperiode plaats. De exacte data volgen nog. Het betreft de gegevens over het eerste halfjaar van 2018 (en eventueel een herziene aanlevering over de tweede helft van 2017). Het aanleverprotocol bevat belangrijke informatie over het aanleverproces en de definitie van de aan te leveren gegevens voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. In juli wordt een update van het aanleverprotocol verwacht voor de aanlevering in september.

Heeft uw gemeente een nieuwe coördinator? Geef deze dan door aan het CBS: monitorsociaaldomein@cbs.nl.