GIBIT

Gemeentelijke ICT kwaliteitsnormen bij de GIBIT

De Gemeentelijke ICT Kwaliteitsnormen zijn een verzameling belangrijke normen en standaarden voor ICT-producten en -diensten binnen het gemeentelijk domein. Door het sluiten van een overeenkomst waarop de GIBIT van toepassing is, worden de Kwaliteitsnormen automatisch van kracht. Dat betekent dat onder de GIBIT ingekochte producten of diensten aan de Kwaliteitsnormen normen moeten voldoen.

Doel van dit product

De aan de GIBIT verbonden Gemeentelijke ICT Kwaliteitsnormen helpen zowel gemeenten als leveranciers om te voldoen aan belangrijke normen en standaarden. Zo helpt dit instrument  gemeentelijke IT-landschappen efficiënter en overzichtelijker te maken.

Gebruik van de ICT-Kwaliteitsnormen

Onder de GIBIT-voorwaarden geleverde producten of diensten moeten voldoen aan de Gemeentelijke ICT Kwaliteitsnormen. Dat betekent dat de leverancier zorg moet dragen voor implementatie van (relevante) Kwaliteitsnormen in het product dat hij levert. Niettemin raden wij gebruikers aan om te implementeren normen en standaarden specifiek te benoemen in de documentatie bij inkoop of aanbesteding.

Datzelfde geldt uiteraard wanneer niet in de kwaliteitsnormen opgenomen normen of standaarden moeten worden geïmplementeerd. Ook in dit geval is het uiteraard belangrijk de gevraagde normen en standaarden expliciet op te nemen in de opdrachtbeschrijving.

Reikwijdte en herkomst van de ICT Kwaliteitsnormen

De Gemeentelijke ICT-Kwaliteitsnormen (PDF) hebben betrekking op een aantal relevante thema’s.

  • Architectuur;
  • Interoperabiliteit;
  • Informatiebeveiliging;
  • Dataportabiliteit;
  • Toegankelijkheid;
  • Archivering;
  • Infrastructuur;
  • Documentatie;
  • E-facturering.

Voor ieder thema zijn één of meer standaarden of normen opgenomen waaraan gemeentelijke ICT-oplossingen moeten voldoen. Ieder daarvan is een professioneel beheerd instrument. Bovendien worden alleen normen en standaarden opgenomen die officieel zijn vastgesteld. Het vaststellingsproces is afhankelijk van de beheerder en governancestructuur van de betreffende norm.

Voor wettelijke normen is uiteraard de wetgever verantwoordelijk. Landelijk vastgestelde open standaarden worden vastgesteld door het Nationaal Beraad Digitale Overheid en het Forum Standaardisatie. Specifiek gemeentelijke standaarden worden vastgesteld door vertegenwoordigers van gemeenten onder regie van VNG/VNG Realisatie. Bij dit proces worden ook leveranciers vaak betrokken. Voor enkele normen zoals documentatie en dataportabiliteit is ten slotte gekozen voor aansluiting bij gangbare normen of bestaande afspraken.

Hoe implementeren

De Gemeentelijke ICT-kwaliteitsnormen gelden bij toepassing van de GIBIT. Bij elke uitvraag moeten gemeenten de GIBIT van toepassing verklaren. Op deze manier zijn ook de Gemeentelijke ICT-kwaliteitsnormen van toepassing.

Op www.gibit.nl vindt u de laatste versie van de normen. We bevelen aan om in de uitvraag documentatie expliciet op te nemen welke normen vereist zijn. Dit kunnen -naast de verplichte normen- ook aanbevolen normen zijn. Afhankelijk van de situatie bij de gemeente is het namelijk goed mogelijk dat voor een bepaalde ICT Prestatie ook een aanbevolen norm als verplichting wordt opgenomen. In dat geval moet de gemeente bij uitvraag van een ICT Prestatie expliciet in de documentatie opnemen dat ook aan die norm voldaan moet worden.