ENSIA Pilot BIO

ENSIA Pilot BIO

Vanaf 2020 geldt een nieuw normenkader voor informatiebeveiliging bij alle overheden: de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). 2019 is voor ENSIA het overgangsjaar naar de invoering van de BIO. Om in 2020 ook verantwoording over de BIO te kunnen realiseren is 2019 het jaar om ervaring op te doen met de BIO in de vorm van een pilot.

Doel van dit product

Om in 2020 verantwoording over de BIO te kunnen afleggen met ENSIA doen gemeenten ervaring op in de vorm van een pilot.

Waarom

Tijdens de pilot worden producten voor de verantwoordingssystematiek ontwikkeld, getest en geëvalueerd. Dit betreft onder andere een vragenlijst om de zelfevaluatie op basis van de BIO uit te voeren, rapportages om college en raad te informeren over de status van informatieveiligheid en formats voor assurance documenten ten behoeve van het toezicht op informatieveiligheid. De pilot wordt afgesloten met een evaluatie. Samen met de toezichthouders van het rijk en de IT auditors wordt een verantwoordingskader opgesteld.

Hoe implementeren

De pilot gemeenten gaan versneld een GAP-analyse uitvoeren om te duiden wat de te nemen stappen zijn tussen de reeds geïmplementeerde BIG maatregelen en wat nodig is om aan de BIO te gaan voldoen. Hiernaast leveren zij een bijdragen aan de op te leveren producten van de pilot.

Stand van zaken pilot

Er is gewerkt aan het opstellen van de vragenlijst voor de uitvoering van de zelfevaluatie over hoofdstuk 5 tot en met 18 van de BIO. De vragenlijst is inmiddels gereed. Tussen juli en november 2019 testen pilot-gemeenten de zelfevaluatie BIO. Deze maanden dienen om de BIO zelfevaluatie te toetsen en aan te vullen. Gemeenten toetsen of vraag-/antwoordcombinaties goed op elkaar aansluiten, de antwoordcategorieën een logische ordening kennen en of alle antwoordopties zijn afgedekt. Gemeenten toetsen ook of er nog een toelichting nodig is en geven aan van welke documentatie zij gebruik maken als bewijslast bij een maatregel. Deze aanvullingen worden gebruikt als input voor het opstellen van guidance bij de BIO. 

Wet- en regelgeving

Het ministerie van BZK onderzoekt of de BIO een wet gaat worden. Dan zouden onderliggende wetten en normenkaders kunnen opgaan in de BIO. Er is begin gemaakt met het ontdubbelen of plotten van huidige wet- en regelgeving, maar nog geen nadere informatie beschikbaar.

Meer weten of aan de slag?

Wilt u meer weten over de pilot ENSIA op basis van de BIO, neem dan contact op met het ENSIA team of bekijk het document met veelgestelde vragen. Bellen kan ook via 070 2502400.