Data Science Hub

De toepassing van (big) data analytics en data science staat sinds een paar jaar hoog op de agenda. Toch ervaren veel gemeenten het toepassen van data science, in hun taken en verantwoordelijkheden, als een grote stap. VNG Realisatie ondersteunt gemeenten hierbij in de Data Science Hub.

Doel van dit product

Doel van de Data Science Hub is gemeenten klaarstomen voor het gebruik van nieuwe methoden en technieken bij het beantwoorden en monitoren van beleids- en uitvoeringsvraagstukken.

Waarom

In de Data Science Hub gaan gemeenten met hulp van VNG Realisatie aan de slag met nieuwe methoden en technieken, om data science toe te passen bij beantwoording en monitoring van beleids- en uitvoeringsvraagstukken. VNG Realisatie doet dat niet alleen. Er wordt nauw samengewerkt met andere overheden, HBO’s, universiteiten en marktpartijen. Hierdoor ontstaat een netwerk dat gemeenten ondersteunt en ontzorgt.

Wat biedt de Data Science Hub?

Awareness

Het creëren van awareness rond de mogelijkheden van data en datagedreven werken is een logisch vertrekpunt voor de samenwerking tussen gemeenten en de Data Science Hub. Daarvoor hebben we een Data Awareness Dag ontwikkeld, waarbij onder meer een door onszelf ontwikkeld spel en De Ethische Data Assistent van de Utrechtse Dataschool aan bod komen. Tijdens zo'n dag zitten verschillende disciplines van een gemeente, zoals informatievoorziening, beleid, uitvoering, management en communicatie, samen aan tafel. 

Publieke waarde

Vervolgens zetten we samen met gemeenten de juiste stappen om ervaring op te doen met datagedreven werken en deze manier van werken meer te integreren in de organisatie. Daarvoor hebben we het Data Science Maturity Model ontwikkeld. Dat geeft richting aan de maatregelen die gemeenten kunnen nemen op het gebied van verandermanagement, organisatie-inrichting en kennis van methoden en technieken rond data. Hierbij staat de publieke waarde van datagedreven werken centraal.

Hub-functie

Vanuit de functie van hub, oftewel knooppunt, doen we vier dingen:

Ten eerste ondersteunen we gemeenten bij het deelnemen aan data science-trajecten. Daarbij gelden een paar spelregels. We zorgen voor een afgerond traject met een kop en een staart, we proberen zo veel mogelijk gemeenten erbij te betrekken en we leveren een zo concreet mogelijke bijdrage aan een maatschappelijke opgave. In 2018 hebben we samen met gemeenten drie instrumenten ontwikkeld en herbruikbaar gemaakt voor een groep van 25 gemeenten. Daarbij ging het om de sociaal-economische status-indicatie, de Wmo-prognose en de financiële forecast sociaal domein. In 2019 willen we ons meer richten op het fysiek domein, bijvoorbeeld op de energietransitie. Daarnaast willen we bijdragen aan het oplossen van problematische schulden.

Maatschappelijke opgave

Ten tweede faciliteren we het delen van kennis en ervaringen door het verzamelen van alle data science-projecten die zich richten op maatschappelijke opgaven. Daarbij leggen we vast voor welke opgave dit een oplossing is, welke datasets nodig zijn en welk algoritme wordt gebruikt. Compleet met een heldere instructie en bij voorkeur een ‘dummy’ dataset om direct mee aan de slag te gaan.​

Analyse coalitie-akkoorden

Ten derde ondersteunen we met behulp van methoden en technieken het datagedreven werken binnen de VNG-organisatie. De analyse, in 2018, van de coalitieakkoorden van alle Nederlandse gemeenten is daarvan een goed voorbeeld.

Data ontsluiten

Tot slot faciliteren we het ontsluiten en beschikbaar maken van data door afspraken te maken met leveranciers van die data en een systeem op te zetten voor ‘gevirtualiseerde’ toegang tot bronhouders van data. Daarmee leveren we tegelijkertijd een bijdrage aan de data-architectuur van de Common Ground.

Voor meer informatie over de Data Science Hub kunt u contact opnemen met John van Ameijde.

Aanvullende informatie

Hoewel veel gemeenten de kansen inzien van Data Science, leidt het mondjesmaat tot probleemoplossend gebruik. Het is daarom belangrijk om simpelweg aan de slag te gaan met Data Science. Alleen zo kunnen gemeenten leren en oefenen. Om inzichtelijk te maken waar aan gedacht moet worden bij de toepassing van Data Science, hebben we een handleiding ‘Koken met data’ gemaakt.