Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een gedetailleerde digitale kaart van Nederland, waarin gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op een eenduidige manier zijn vastgelegd. Gemeenten gebruiken de BGT als basis voor het beheren van de openbare ruimte, maar ook als een eenduidige kaartondergrond om de locatie van speelplaatsen of ondergrondse containers te tonen. De BGT wordt vaak (gecombineerd) gebruikt met andere basisregistraties en locatiegebonden gegevens.

Doel van dit product

Het eenduidig vastleggen van alle fysieke objecten, zoals gebouwen, wegen, water en groen in een gedetailleerde grootschalige digitale kaart van heel Nederland, die door alle overheden gebruikt wordt.

Verplicht gebruik BGT

Gemeenten bronhouder

Zeven zogenoemde bronhouders maken en beheren de BGT: gemeenten, provincies, waterschappen, het ministerie van Economische Zaken (RVO), het ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat en ProRail. Er vindt afstemming plaats over waar de bronhoudersgrenzen zich bevinden, om overlap of witte vlekken te voorkomen. Bronhouders hebben ervoor gekozen zich bij deze afstemming te laten ondersteunen door het samenwerkingsverband BGT (SVB-BGT). Gemeenten zorgen vanuit hun rol als bronhouder voor het goed inregelen van het bijhouden van BGT gegevens.

De BGT in drie minuten

Verplicht gebruik basisregistratie

De BGT maakt deel uit van het Stelsel van Basisregistraties, tien door de overheid officieel aangewezen registraties met gegevens die door alle overheidsinstellingen en bestuursorganen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken. Als alle overheden dezelfde gestandaardiseerde kaart gebruiken, levert dat voordelen op:

  • Een betere dienstverlening aan burgers en bedrijven: de gegevens zijn actueel en betrouwbaar;
  • Administratieve lastenverlichting: het kost bedrijven en burgers minder tijd en minder moeite om gegevens aan te leveren en in te zien;
  • Een betere samenwerking binnen de overheid: eenduidige afspraken over gegevens maken eenvoudige uitwisseling van de gegevens mogelijk, waardoor het opnieuw inwinnen of intekenen van dezelfde gegevens niet meer nodig is;
  • Kostenbesparing: minder fouten, minder inwinnen en minder communicatieproblemen zorgen voor minder kosten

Vanaf juli 2017 zijn bestuursorganen bij de vervulling van hun publiekrechtelijke taken verplicht om gebruik te maken van de BGT. Gemeenten regelen het gebruik van de BGT hiervoor in verschillende werkprocessen in.

De BGT is als open data beschikbaar voor de samenleving via Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK). Dit maakt de informatie daadwerkelijk toegankelijk voor burgers, verlaagt de drempel voor investeringen in nieuwe producten en diensten en biedt kansen voor nieuwe dienstverlening door bedrijven.

Implementeren van de BGT

VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het verder inregelen van de bijhoudingsprocessen en het gebruik van de BGT binnen verschillende werkprocessen. Hiervoor zijn drie ondersteuningsmiddelen beschikbaar:

In de ondersteuning wordt samengewerkt met SVB-BGT, het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK), het Gemeentelijk Geo-Beraad (GGB), CROW (kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte en verkeer en vervoer) en Geonovum.

Meer weten of aan de slag?

Meer weten over dit product? Neem contact op met het accountmanagement van VNG Realisatie, zij zijn het aanspreekpunt voor alle vragen over VNG Realisatie.

Samenhangende objectenregistratie (SOR)

De samenhangende objectenregistratie (SOR) is een uniforme registratie met daarin basisgegevens over objecten in de fysieke werkelijkheid. In deze registratie gaan in ieder geval de BGT en BAG op. Daarnaast is het de bedoeling dat ook objectgegevens uit de WOZ en een aantal basisgegevens uit registraties voor het beheren van de openbare ruimte (BOR) worden opgenomen. Inhoudelijk is deze samenhangende objectenregistratie gebaseerd op het door de gemeentelijke uitvoeringspraktijk ontwikkelde streefbeeld voor gemeentelijke geo-informatie en de samenhangende objectenregistratie is opgenomen in Doorontwikkeling in Samenhang (DiS-GEO) van het ministerie van BZK. 

In 2018 is een start gemaakt met de ontwikkeling van een samenhangende objectenregistratie. In 2019 moet dit leiden tot een beleidsvisie en schetsontwerp van deze registratie. Omdat gemeenten een belangrijke rol hebben bij de realisatie en het bijhouden van de objectenregistratie, gaan zij actief participeren in het programma. De eerste fase daarvan is de ontwerpfase. Daarin wordt samen met alle betrokkenen (waaronder de andere bronhouders van de BGT) de inhoud en werking van de objectenregistratie verder uitgewerkt. Besluitvorming over de invoering van de objectenregistratie vindt naar verwachting in de eerste helft van 2020 plaats.