Over VNG Realisatie

Over VNG Realisatie

Gemeenten maken deel uit van een sterk veranderende samenleving, waarin de steeds verdere digitalisering van de informatievoorziening een van de belangrijkste ontwikkelingen is. Samen met gemeenten werkt VNG Realisatie aan oplossingen om de gemeentelijke uitvoering te verbeteren. Dit alles vanuit de ambitie om lokale overheden optimaal van dienst te zijn, met zichtbare resultaten voor inwoners en ondernemers. We doen dit op basis van het door gemeenten vastgelegde meerjarenplan Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) 2020-2024 en het GGU Jaarplan 2020.  

De voortgangsrapportages Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) geven per zes maanden inzicht in wat het in de gezamenlijke uitvoering is bereikt. 

Voortgangsrapportages

VNG Realisatie is een bedrijfsonderdeel van VNG

Organisatie

VNG Realisatie werkt vanuit 8 basisteams ondersteunt door meerdere stafdiensten aan de uitvoering van de Gezamenlijke gemeentelijke uitvoering. We doen dat langs de thema's die in het GGU-Meerjarenplan zijn vastgesteld. Heeft u vragen over deze indeling en werkzaamheden, neem dan contact met ons op.

Organisatie VNG Realisatie

Nathan Ducastel

De directie en stafafdelingen zijn verantwoordelijk zijn voor de algehele aansturing, zorg dragen voor control en bedrijfsvoering, HR en communicatie. Nathan Ducastel (foto) is de algemeen directeur van VNG Realisatie. Onder Directie, control en bedrijfsvoering zijn de volgende functies ondergebracht

  • Directie en management
  • Control, financiën en contracten
  • HR
  • Communicatie

Tino de Velde

Basisteam Data en Monitoring - helpt gemeenten met datagedreven werken en sturen: beter beleid, gebaseerd op gegevens en innovatieve toepassingen, gebaseerd op algoritmes. Daarvoor ontwikkelen we datatoepassingen en monitors, creëren we landelijke standaarden en ondersteunen we gemeenten bij het nakomen van wettelijke verplichtingen, zoals de Wet Open Overheid. Teammanager is Tino de Velde (foto). Onderdelen zijn onder andere:

Theo Peters

Basisteam Inkoop, Beheer en Infrastructuur - houdt zich bezig met collectieve inkoop, participatie in landelijke digitale infrastructuur, beheer van gerealiseerde voorzieningen. VNG Realisatie richt zich van oudsher op informatievoorziening en dienstverlening om de uitvoeringspraktijk van gemeenten te ondersteunen. Steeds vaker vragen gemeenten ook om collectieve oplossingen voor vraagstukken op specifieke beleidsdomeinen. Teammanager is Theo Peters (foto). Onderdelen van het team zijn:

Dorien van den Berg

Basisteam Ontwikkelen Domeinen - VNG Realisatie richt zich van oudsher op informatievoorziening en dienstverlening om de uitvoeringspraktijk van gemeenten te ondersteunen. Steeds vaker vragen gemeenten ook om collectieve oplossingen voor vraagstukken op specifieke beleidsdomeinen. Teammanager is Dorien van den Berg (foto). Het gaat hier om de activiteiten binnen beleidsdomeinen zoals:

Raymond Alexander

Het basisteam Ontwikkelen Gemeenschappelijke Basis - ontwikkelt producten en diensten die de informatiehuishouding en dienstverlening van gemeenten laat aansluiten bij de eisen van de informatiesamenleving. Teammanager is Raymond Alexander (foto). Onderdelen zijn onder andere:

Patricia Vogel

Basisteam Samen Organiseren is verantwoordelijk voor het coördineren van het organisatiebrede stakeholder- en relatiemanagement met gemeenten, diverse koepels, rijksoverheid en ketenpartners. Teammanager is Patricia Vogel (foto). Ook worden vanuit dit basisteam de volgende initiatieven ondersteund: 

  • Taskforce Samen Organiseren
  • Het College van Dienstverleningszaken
  • het Kloosterhoeveberaad

Daarnaast is Samen Organiseren verantwoordelijk voor de coördinatie van de organisatiebrede activiteiten op het terrein van kennismanagement en implementatieondersteuning.

Koen Wortmann

Basisteam Strategie richt zich op de vraag hoe we als VNG Realisatie blijven aansluiten op de voor gemeenten relevante uitvoeringsvraagstukken. Strategie en domeinregie signaleert relevante trends en ontwikkelingen voor VNG Realisatie, die bijvoorbeeld afkomstig zijn uit de VNG-organisatie, uit gemeenten of die voortvloeien uit nieuwe wetgeving. Het kan gaan om heel specifieke ideeën, of oplossingen die potentieel een bijdrage kunnen leveren aan de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. Teammanager is Koen Wortmann (foto). Onderdelen zijn:

Theo Peters

Het basisteam Veiligheid, Architectuur en Standaarden helpt gemeenten bij het aanbrengen van samenhang in de basis van hun informatievoorziening. Die basis bestaat uit architectuur, standaarden, informatiebeveiliging en het beschermen van privacy. Teammanager is Theo Peters (foto). Onderdelen zijn:

Managementteam VNG Realisatie

Het Managementteam van VNG Realisatie bestaat uit alle bovenstaande managers aangevuld met de Controller, HRM manager en het hoofd Communicatie.

Karin van Gelderen

Ketenbureau i-Sociaal Domein - Het Ketenbureau i-Sociaal Domein is in 2018 voor een periode van vijf jaar opgericht om de vermijdbare administratieve lasten in het contact tussen de 355 gemeenten en de 8.000 zorgaanbieders in Nederland terug te dringen. Teammanager is Karin van Gelderen. Het ketenbureau is geen onderdeel van VNG Realisatie, het wordt wel gehost door VNG Realisatie.

Dat betekent dat het bureau een aantal faciliteiten van VNG Realisatie gebruikt, zoals personeelsadministratie en de uren- en financiële administratie. Het ketenbureau legt verantwoording af aan de Stuurgroep i-Sociaal Domein.

Taskforce Samen Organiseren

De  groeiende gezamenlijkheid heeft geleid tot de aanpak samen organiseren. Gemeenten, VNG Realisatie en de Taskforce Samen Organiseren geven samen invulling aan de ambitie om meer als collectief te doen.

Ze brengen daarmee voor het eerst de benodigde (financiële) middelen en organisatiekracht bijeen om van een gezamenlijke aanpak een succes te maken. Een aanpak waarin gemeenten samen optreden als zelfbewuste partner van Rijk en ketenpartners, en als opdrachtgever richting de markt. Dit alles uiteraard ten behoeve van beter en efficiënter realiseren van maatschappelijke baten.

Samen organiseren is het vliegwiel voor het verbinden en versnellen van de gezamenlijke gemeentelijke uitvoering, op het terrein van dienstverlening, informatievoorziening en medebewindstaken zoals Werk, Zorg, Inkomen, Belastingen en Omgevingswet.

Samen organiseren wordt grotendeels door gemeenten gezamenlijk gefinancierd via het Fonds GGU.

E-Magazines VNG Realisatie

Het VNG Realisatie E-Magazine biedt een mix van artikelen die aansluiten op de vier thema's uit het GGU-jaarplan. Aan de hand van praktijkvoorbeelden vanuit gemeenten krijgt de lezer inzicht in ontwikkelingen, producten en het ondersteuningsaanbod van VNG Realisatie. Gemeenten delen hun ervaringen met u. Daarnaast bevat het E-Magazine het laatste nieuws voor en door gemeenten. 

Verschenen E-Magazines:

Specials