Over VNG Realisatie

Over VNG Realisatie

Gemeenten maken deel uit van een sterk veranderende samenleving, waarin de steeds verdere digitalisering van de informatievoorziening een van de belangrijkste ontwikkelingen is. Samen met gemeenten werkt VNG Realisatie aan oplossingen om de gemeentelijke uitvoering te verbeteren. Dit alles vanuit de ambitie om lokale overheden optimaal van dienst te zijn, met zichtbare resultaten voor inwoners en ondernemers. We doen dit op basis van het door gemeenten vastgelegde meerjarenplan Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) 2020-2024 en het GGU Jaarplan 2020.  

De voortgangsrapportages Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) geven per zes maanden inzicht in wat het in de gezamenlijke uitvoering is bereikt. 

Voortgangsrapportages

De GGU thema's zijn:

Gemeentelijke uitvoering verbeteren

VNG Realisatie richt zich op het organiseren van generieke oplossingen voor de gemeentelijke uitvoering. Om die oplossingen tot stand te brengen, voeren VNG Realisatie en gemeenten gezamenlijk projecten en programma’s uit op het terrein van informatievoorziening, dienstverlening, bedrijfsvoering en medebewindstaken. VNG Realisatie zorgt daarnaast voor het beheer van voorzieningen, standaarden en ICT-infrastructuur. Hiermee levert VNG Realisatie haar bijdrage aan de maatschappelijke opgaven waar gemeenten voor staan .

De afgelopen jaren zijn op dit gebied al flinke stappen gezet. Denk aan de ontwikkeling van een gezamenlijke model-architectuur voor informatie en processen, gegevensmodellen en ICT-standaarden. Het aantal terreinen waarop gemeenten kiezen voor een gemeenschappelijk aanpak groeit, net als de manieren waarop die samenwerking wordt ingevuld. In werkgroepen, pilots en hackathons werken gemeenten samen aan het ontwikkelen van nieuwe oplossingen. 

Samenwerking tussen gemeenten leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en ondernemers en tot een meer efficiënte inzet van middelen. Daarvoor is veel coördinatievermogen, organisatie- en uitvoeringskracht, kennis en expertise nodig. VNG Realisatie helpt gemeenten bij het bundelen van hun kennis en krachten om zo gezamenlijk de gemeentelijke uitvoering te kunnen verbeteren.

Samen Organiseren

De  groeiende gezamenlijkheid heeft geleid tot de aanpak samen organiseren. Gemeenten, VNG Realisatie en de Taskforce Samen Organiseren geven samen invulling aan de ambitie om meer als collectief te doen.

Ze brengen daarmee voor het eerst de benodigde (financiële) middelen en organisatiekracht bijeen om van een gezamenlijke aanpak een succes te maken. Een aanpak waarin gemeenten samen optreden als zelfbewuste partner van Rijk en ketenpartners, en als opdrachtgever richting de markt. Dit alles uiteraard ten behoeve van beter en efficiënter realiseren van maatschappelijke baten.

Samen organiseren is het vliegwiel voor het verbinden en versnellen van de gezamenlijke gemeentelijke uitvoering, op het terrein van dienstverlening, informatievoorziening en medebewindstaken zoals Werk, Zorg, Inkomen, Belastingen en Omgevingswet.

Samen organiseren wordt grotendeels door gemeenten gezamenlijk gefinancierd via het Fonds GGU.

Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU)

De financiering voor het werk dat VNG Realisatie samen met gemeenten uitvoert, komt voor een groot deel uit het Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Dit fonds trad in januari 2018 in werking en werd door gemeenten in de ALV van juni 2019 voortgezet. Het fonds, waaraan alle gemeenten bijdragen, is een belangrijk instrument om de beweging samen organiseren kracht te geven en gezamenlijk innoveren mogelijk te maken.

Het Jaarprogramma GGU wordt voorbereid door het College van Dienstverleningszaken. De Taskforce Samen Organiseren, die grotendeels bestaat uit gemeentesecretarissen en directeuren van gemeenten, adviseert het college vanuit de dagelijkse lokale praktijk. Bekijk hier het GGU jaarplan 2020-2024. Hierin kunt u onder meer lezen dat ook de ambities van de Digitale Agenda 2020 (Open en transparant in de participatiesamenleving, werken als één efficiënte overheid & massaal digitaal, maatwerk lokaal) terugkomen in de plannen voor de Gemeentelijke Gezamenlijke Uitvoering.

Structuur van vngrealisatie.nl

VNG Realisatie richt zich op vier thema’s, die bovenaan deze pagina worden genoemd. Aan ieder thema zijn meerdere onderwerpen en ontwikkelingen gekoppeld. Onderwerpen zijn tijdloos, zoals bijvoorbeeld architectuurprincipes, gegevensmanagement en Landelijke online diensten. Ontwikkelingen hebben altijd een tijdspad, zoals een nieuwe wet of technologische trend. Kijk hiervoor in de Roadmap.

Met producten kunnen gemeenten concreet aan de slag. Voorbeelden zijn het stappenplan voor de introductie van de AVG en Govroam.

E-Magazines VNG Realisatie

Het VNG Realisatie E-Magazine biedt een mix van artikelen die aansluiten op de vier thema's uit het GGU-jaarplan. Aan de hand van praktijkvoorbeelden vanuit gemeenten krijgt de lezer inzicht in ontwikkelingen, producten en het ondersteuningsaanbod van VNG Realisatie. Gemeenten delen hun ervaringen met u. Daarnaast bevat het E-Magazine het laatste nieuws voor en door gemeenten. 

Verschenen E-Magazines:

Specials