Over VNG Realisatie

Over VNG Realisatie

Gemeenten maken deel uit van een sterk veranderende samenleving, waarin de steeds verdere digitalisering van de informatievoorziening een van de belangrijkste ontwikkelingen is. VNG Realisatie werkt samen met gemeenten aan oplossingen om de gemeentelijke uitvoering te verbeteren. Dit alles vanuit de ambitie om lokale overheden optimaal van dienst te zijn, met zichtbare resultaten voor inwoners en ondernemers. Vier thema’s staan daarbij centraal:

De websites van VNG Realisatie en de Digitale Agenda 2020 zijn halverwege juli samengevoegd tot deze website. Op deze nieuwe plek brengen we alle informatie over VNG Realisatie, de ambities Digitale Agenda en het GGU Jaarplan bij elkaar.

Contact met accountmanagers VNG Realisatie

Bent u zich aan het oriënteren op de mogelijkheden die VNG Realisatie uw gemeente te bieden heeft? Wilt u meer informatie over een specifiek onderwerp? Of wilt u met ons of andere gemeenten sparren over digitalisering binnen uw organisatie? Het accountmanagement van VNG Realisatie is het eerste aanspreekpunt voor al uw vragen.

Gemeentelijke uitvoering verbeteren

In de gemeentelijke dienstverlening is een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Denk aan het aanvragen van identiteitsbewijzen, de voorzieningen voor telecommunicatie en het vastleggen van raadsinformatie. Tegelijkertijd vragen de ontwikkelingen in de informatiesamenleving in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie, die moeilijk binnen één gemeente is te verzamelen. Daarom willen gemeenten waar nodig meer als collectief optrekken.

Gemeenten willen hun krachten bijvoorbeeld bundelen bij het ontwikkelen en toepassen van nieuwe generieke voorzieningen en standaarden. Op dit soort onderwerpen willen ze niet meer 380 keer het wiel uitvinden. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en ondernemers en tot een meer efficiënte inzet van middelen.

Daarvoor is veel coördinatievermogen, organisatie- en uitvoeringskracht, kennis en expertise nodig. Het grootste deel van die kennis en expertise zit bij de gemeenten zélf. VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van deze kennis zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren.

Samen Organiseren

Gemeenten, VNG Realisatie en de Taskforce Samen Organiseren geven gezamenlijk invulling aan de ambitie om meer als collectief te doen. Ze brengen daarmee voor het eerst de benodigde (financiële) middelen en organisatiekracht bijeen om van een gezamenlijke aanpak een succes te maken. In deze samenwerking vervullen zij de volgende rollen: 

  • Gemeenten: zijn leidend in iedere stap van de aanpak;
  • Taskforce Samen Organiseren: verzamelt waardevolle initiatieven en jaagt de beste aan;
  • VNG Realisatie: ondersteunt gemeenten en Taskforce bij iedere stap van het proces. Daarnaast vervult VNG Realisatie de rol van kennismakelaar. We brengen kennis van gemeenten bij elkaar, voegen daar eigen kennis aan toe en scheppen overzicht in het veld van de gemeentelijke uitvoering.

Samen Organiseren wordt grotendeels gefinancierd vanuit het fonds Gezamenlijke Gemeentelijke uitvoering (GGU). Op de website van de VNG vindt u meer informatie over Samen Organiseren

Structuur van deze website

VNG Realisatie richt zich op vier thema’s, die bovenaan deze pagina worden genoemd. Aan ieder thema zijn meerdere onderwerpen en ontwikkelingen gekoppeld. Onderwerpen zijn tijdloos, zoals bijvoorbeeld architectuurprincipes, gegevensmanagement en Landelijke online diensten. Ontwikkelingen hebben altijd een tijdspad, zoals een nieuwe wet of technologische trend. Kijk hiervoor in de Roadmap.

Met producten kunnen gemeenten concreet aan de slag. Voorbeelden zijn het stappenplan voor de introductie van de AVG, Govroam en Idensys.