Over VNG Realisatie

Over VNG Realisatie

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid. Dat doen we door agendasettend te zijn op voor gemeenten relevante vraagstukken en ontwikkelingen, en door de lokale uitvoering centraal te stellen bij maatschappelijke opgaven.

Gemeenten maken deel uit van een sterk veranderende samenleving, waarin de steeds verdere digitalisering van de informatievoorziening één van de belangrijkste ontwikkelingen is. Samen met gemeenten werkt VNG Realisatie aan oplossingen om de gemeentelijke uitvoering te verbeteren. Dit alles vanuit de ambitie om lokale overheden optimaal van dienst te zijn, met zichtbare resultaten voor inwoners en ondernemers. We doen dit op basis van het door gemeenten vastgelegde meerjarenplan Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) 2020-2024 en het GGU Jaarplan 2020.  

De voortgangsrapportages Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) geven per zes maanden inzicht in wat het in de gezamenlijke uitvoering is bereikt. 

Voortgangsrapportages

VNG Realisatie is een bedrijfsonderdeel van VNG

Organisatie

VNG Realisatie werkt vanuit 8 basisteams ondersteunt door meerdere stafdiensten aan de uitvoering van de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering. We doen dat langs de thema's die in het GGU-Meerjarenplan zijn vastgesteld. Heeft u vragen over deze indeling en werkzaamheden, neem dan contact met ons op.

Nathan Ducastel

De directie en stafafdelingen zijn verantwoordelijk zijn voor de algehele aansturing, zorg dragen voor control en bedrijfsvoering, HR en communicatie. Nathan Ducastel (foto) is de algemeen directeur van VNG Realisatie. Onder directie, control en bedrijfsvoering zijn de volgende functies ondergebracht

 • Directie en management
 • Control, financiën en contracten
 • HR
 • Communicatie

De acht basisteams zijn:

 • Basisteam Data en Monitoring - helpt gemeenten met datagedreven werken en sturen: beter beleid, gebaseerd op gegevens en innovatieve toepassingen, gebaseerd op algoritmes.
 • Basisteam Inkoop, Beheer en Infrastructuur - houdt zich bezig met collectieve inkoop, participatie in landelijke digitale infrastructuur, beheer van gerealiseerde voorzieningen. VNG Realisatie richt zich van oudsher op informatievoorziening en dienstverlening om de uitvoeringspraktijk van gemeenten te ondersteunen.
 • Basisteam Ontwikkelen Domeinen - VNG Realisatie richt zich van oudsher op informatievoorziening en dienstverlening om de uitvoeringspraktijk van gemeenten te ondersteunen. Steeds vaker vragen gemeenten ook om collectieve oplossingen voor vraagstukken op specifieke beleidsdomeinen.
 • Het basisteam Ontwikkelen Gemeenschappelijke Basis - ontwikkelt producten en diensten die de informatiehuishouding en dienstverlening van gemeenten laat aansluiten bij de eisen van de informatiesamenleving.
 • Basisteam Samen Organiseren is verantwoordelijk voor het coördineren van het organisatiebrede stakeholder- en relatiemanagement met gemeenten, diverse koepels, rijksoverheid en ketenpartners.
 • Basisteam Strategie richt zich op de vraag hoe we als VNG Realisatie blijven aansluiten op de voor gemeenten relevante uitvoeringsvraagstukken. Strategie en domeinregie signaleert relevante trends en ontwikkelingen voor VNG Realisatie, die bijvoorbeeld afkomstig zijn uit de VNG-organisatie, uit gemeenten of die voortvloeien uit nieuwe wetgeving.
 • Het basisteam Veiligheid, Architectuur en Standaarden helpt gemeenten bij het aanbrengen van samenhang in de basis van hun informatievoorziening. Die basis bestaat uit architectuur, standaarden, informatiebeveiliging en het beschermen van privacy. Teammanager is Theo Peters (foto). Onderdelen zijn:
 • Architectuur, Standaarden en ondersteunende functies inrichting gemeentelijke ICT
 • Informatiebeveiliging en Privacy

Managementteam VNG Realisatie

Het Managementteam van VNG Realisatie bestaat uit de managers van de basisteams aangevuld met de Controller, HRM manager en het hoofd Communicatie.

Ketenbureau i-Sociaal Domein

Het Ketenbureau i-Sociaal Domein is in 2018 voor een periode van vijf jaar opgericht om de vermijdbare administratieve lasten in het contact tussen de 355 gemeenten en de 8.000 zorgaanbieders in Nederland terug te dringen. Teammanager is Karin van Gelderen. Het ketenbureau is geen onderdeel van VNG Realisatie, het wordt wel gehost door VNG Realisatie. Dat betekent dat het bureau een aantal faciliteiten van VNG Realisatie gebruikt, zoals personeelsadministratie en de uren- en financiële administratie. Het ketenbureau legt verantwoording af aan de Stuurgroep i-Sociaal Domein.

Taskforce Samen Organiseren

De  groeiende gezamenlijkheid heeft geleid tot de aanpak samen organiseren. Gemeenten, VNG Realisatie en de Taskforce Samen Organiseren geven samen invulling aan de ambitie om meer als collectief te doen.

Ze brengen daarmee voor het eerst de benodigde (financiële) middelen en organisatiekracht bijeen om van een gezamenlijke aanpak een succes te maken. Samen organiseren wordt grotendeels door gemeenten gezamenlijk gefinancierd via het Fonds GGU.

E-Magazines VNG Realisatie, bijzondere publicaties

Het VNG Realisatie E-Magazine biedt een mix van artikelen over projecten, onderwerpen en trends die raken aan de informatiesamenleving. Aan de hand van praktijkvoorbeelden vanuit gemeenten krijgt de lezer inzicht in ontwikkelingen, producten en het ondersteuningsaanbod van VNG Realisatie. Gemeenten delen hun ervaringen met u. Daarnaast bevat het E-Magazine het laatste nieuws voor en door gemeenten. 

Verschenen E-Magazines:

Specials

Actie websites