Single Digital Gateway

Single Digital Gateway

Vanuit Europa is de verordening Single Digital Gateway ( (EU) (2018/1724) ) uitgevaardigd, waarmee de Europese Commissie de interne Europese markt wil versterken. Deze verordening heeft impact op de dienstverlening van gemeenten.

Belang van dit onderwerp

De Single Digital Gateway heeft impact op de dienstverlening van gemeenten. De verordening vereist dat een deel van de huidige informatie over producten en diensten in het Engels wordt aangeboden. Uitgangspunt is verder dat als een procedure beschikbaar is voor een burger of ondernemer van een lidstaat, deze ook toegankelijk moet zijn voor gebruikers uit andere lidstaten.

Aansluiten op SDG

De Single Digital Gateway is de Europese toegangspoort die burgers van lidstaten toegang geven tot informatie en procedures. Dit gebeurt via Europese portaal YourEurope. Alle gemeenten moeten heldere informatie over een aantal producten voor burgers en een aantal producten voor ondernemers via het Europese portaal YourEurope tonen. Deze verplichting geldt voor 500 (lager/decentrale) overheden (waterschappen, provincies en uitvoeringsorganisaties zoals de Belastingdienst). Voor gemeenten betekent dit dat einde 2022 voldaan moet worden aan de eerste stap: het verstrekken van informatie over de relevante producten.

Volgende stappen

Once Only Principle: Vijf jaar na de inwerkingtreding zijn alle relevante procedures voor EU-burgers en bedrijven toegankelijk en voorzien van vertaalde toelichtingen. In die vijf jaar moeten de lidstaten daarvoor ook een uitwisseling op gang brengen waarin bewijsstukken onderling worden uitgewisseld. Dat betekent dat als een burger of bedrijf een aanvraag indient bij een overheidsorganisatie, de laatst relevante gegevens opgevraagd moeten worden bij de lidstaat waar de burger of bedrijf vandaan komt. In deze animatie wordt de Single Digital Gateway helder uitgelegd. 

 

Impact voor gemeenten

VNG Realisatie en gemeenten hebben een impactanalyse voor gemeenten uitgevoerd, o.a. om na te gaan welke gemeentelijke producten er volgens hen onder de SDG vallen en wat de implementatie betekent.  Deze impactanalyse is te vinden in de kennisbank.

Uitwerking oplossingsscenario

In de stuurgroep Single Digital Gateway van 16 juli 2020 is ingestemd met het verder uitwerken van het scenario ‘Centraal 2’ (CS2), waarin gemeenten een gemeenschappelijke invoervoorziening met API-contentservice gebruiken. Dit scenario is gebaseerd op de principes van Common Ground. In dit scenario is niet alleen de generieke tekst zichtbaar op de nationale portalen (rijksoverheid.nl, ondernemersplein.nl en de Engelse equivalenten) maar ook de specifieke informatie over de gemeente zoals openingstijden, leges etc. De generieke teksten worden centraal gemaakt en beheerd. Alleen de gemeentelijke informatie wordt door gemeenten aangevuld en beheerd.

Aan VNG -met belanghebbenden- is gevraagd dit scenario verder uit te werken. Er wordt daarnaast geïnventariseerd wat dit betekent voor gemeenten en betrokken partijen én hoe dit scenario kan worden uitgevoerd. Onder andere de volgende aspecten worden onderzocht: klantreis, kosten, beheer en verantwoordelijkheden, doorlooptijd, samenwerking en benodigde implementatiebegeleiding voor gemeenten. 

Klankbordgroep 

VNG Realisatie heeft een klankbordgroep ingericht voor gemeenten die op de hoogte gehouden willen worden of juist actief willen meedenken en –werken aan de Single Digital Gateway. Wilt u ook deelnemen aan deze klankbordgroep? Stuur dan een mail naar dienstverlening.realisatie@vng.nl

1 product raakt aan dit onderwerp

eIDAS

De eIDAS-verordening zorgt ervoor dat inwoners uit landen van de Europese Unie eenvoudiger overheidsdiensten in het buitenland kunnen afnemen.
Gewijzigd: 29 oktober 2020
product

Wet- en regelgeving
In gebruik