Single Digital Gateway

Single Digital Gateway

Vanuit Europa is de verordening Single Digital Gateway ( (EU) (2018/1724) ) uitgevaardigd, waarmee de Europese Commissie de interne Europese markt wil versterken. Deze verordening heeft impact op de dienstverlening van gemeenten.

Belang van dit onderwerp

De Single Digital Gateway heeft impact op de dienstverlening van gemeenten. De verordening vereist dat een deel van de huidige informatie over producten en diensten in het Engels wordt aangeboden. Uitgangspunt is verder dat als een procedure beschikbaar is voor een burger of ondernemer van een lidstaat, deze ook toegankelijk moet zijn voor gebruikers uit andere lidstaten.

Aansluiten op SDG

De Single Digital Gateway is de Europese toegangspoort die burgers van lidstaten toegang geven tot informatie en procedures. Dit gebeurt via Europese portaal YourEurope. Alle gemeenten moeten heldere informatie over een aantal producten voor burgers en een aantal producten voor ondernemers via het Europese portaal YourEurope tonen. Deze verplichting geldt voor 500 (lager/decentrale) overheden (waterschappen, provincies en uitvoeringsorganisaties zoals de Belastingdienst). Voor gemeenten betekent dit dat einde 2022 voldaan moet worden aan de eerste stap: het verstrekken van informatie over de relevante producten.

Volgende stappen

Once Only Principle: Vijf jaar na de inwerkingtreding zijn alle relevante procedures voor EU-burgers en bedrijven toegankelijk en voorzien van vertaalde toelichtingen. In die vijf jaar moeten de lidstaten daarvoor ook een uitwisseling op gang brengen waarin bewijsstukken onderling worden uitgewisseld. Dat betekent dat als een burger of bedrijf een aanvraag indient bij een overheidsorganisatie, de laatst relevante gegevens opgevraagd moeten worden bij de lidstaat waar de burger of bedrijf vandaan komt. In deze animatie wordt de Single Digital Gateway helder uitgelegd. 

 

Impact voor gemeenten

In 2019 hebben VNG Realisatie en gemeenten een impactanalyse voor gemeenten uitgevoerd, o.a. om na te gaan welke gemeentelijke producten er volgens hen onder de SDG vallen en wat de implementatie betekent. Deze impactanalyse is te vinden in de kennisbank.

Uitwerking oplossingsscenario

In de landelijke stuurgroep Single Digital Gateway van juli 2020 is ingestemd met het verder uitwerken van het scenario 'Centraal 2' (CS2): het scenario waarin teksten centraal op de Nationale portalen worden getoond en waarbij gemeenten een gedeelde invoervoorziening met API-contentservice gebruiken. .

In dit scenario is niet alleen de generieke tekst zichtbaar op de nationale portalen (rijksoverheid.nl, ondernemersplein.nl en hun Engelse equivalenten) maar ook de specifieke informatie over de gemeente zoals openingstijden, leges etc. De generieke teksten worden centraal gemaakt en beheerd. Alleen de gemeentelijke informatie wordt door gemeenten aangevuld en beheerd in de invoervoorziening.

Genomen stappen

De 'gedeelde SDG invoervoorziening' is uitgewerkt in mockups; er is een informatiemodel opgesteld en een prototype ontwikkeld van de API. De uitgangspunten en randvoorwaarden voor deze oplossing zijn afgestemd met de landelijke partijen. Ook zijn er klantreizen geschetst op basis van onderzoek en interviews met EU-burgers. Er is een impactanalyse uitgevoerd (wat betekent de gedeelde invoervoorziening voor gemeenten?) en een plan van aanpak opgesteld voor het vervolg.

Inmiddels (mei 2021) is er ook bestuurlijk draagvlak en akkoord van het VNG bestuur voor het realiseren van een gedeelde SDG invoervoorziening onder regie van VNG. De volgende stap is het daadwerkelijk realiseren van deze voorziening en het informeren van de gemeenten die nog niet zijn betrokken. Streven is dat er landelijk vanaf Q1 2022 met de voorziening gewerkt kan worden.

Klankbordgroep en informatie voor gemeenten

VNG Realisatie heeft een klankbordgroep ingericht voor gemeenten die op de hoogte gehouden willen worden of juist actief willen meedenken en –werken aan de Single Digital Gateway. Wilt u ook deelnemen aan deze klankbordgroep? Stuur dan een mail naar dienstverlening.realisatie@vng.nl

Daarnaast kunnen gemeenten zich aanmelden op de gemeentelijke SDG pleio-omgeving waarop actuele informatie wordt gedeeld.

1 product raakt aan dit onderwerp

eIDAS

De eIDAS-verordening zorgt ervoor dat inwoners uit landen van de Europese Unie eenvoudiger overheidsdiensten in het buitenland kunnen afnemen.
Gewijzigd: 14 mei 2021
product

Wet- en regelgeving
In gebruik