Objectenregistratie BAG

Objectenregistratie

De objectenregistratie is een nog te ontwikkelen uniforme registratie met basisgegevens over objecten in de fysieke werkelijkheid. Daaronder worden verstaan objecten die in het terrein zichtbaar zijn, zoals spoorlijnen wegen, water, gebouwen en bomen, aangevuld met objecten als woonplaatsen en openbare ruimten.

Belang van dit onderwerp

De verschillende bestaande (geo) basisregistraties (waaronder BGT, BAG en WOZ) moeten meer samenhang gaan vertonen.

Meer samenhang in basisregistraties

De verschillende bestaande (geo) basisregistraties (waaronder BGT, BAG en WOZ) vertonen tot nu toe weinig samenhang. De registraties zijn op verschillende momenten en gescheiden van elkaar ontstaan en dat heeft er toe geleid dat gegevens over (nagenoeg) hetzelfde object (zoals gebouwen, wegen of openbare ruimten) verspreid zijn geraakt over verschillende registraties met elk hun eigen inhoud, manieren om processen bij te houden en ICT-systemen.

Gemeenten als (mede)beheerder van deze registraties hebben daarom aangegeven de bestaande registraties in samenhang te willen doorontwikkelen tot een objectenregistratie.  Ook vanuit het gemeentelijk gebruik van objectgegevens bestaat behoefte aan het doorvoeren van verbeteringen (zoals in het kader van de Omgevingswet en Basisprocessen Gemeentelijke Belastingen).

De objectenregistratie gaat uiteraard ook voldoen aan de eisen die gemeenten vanuit Common Ground stellen aan de inrichting van de informatievoorziening.

Gebaseerd op wensen vanuit gemeenten

De objectenregistratie is in eerste instantie gebaseerd op wensen vanuit gemeenten. Er wordt vanuit het Gemeentelijk Geo-Beraad en VNG Realisatie nauw samengewerkt met het ministerie van BZK en de Waarderingskamer. Als onderdeel van ‘Doorontwikkeling in samenhang’ (DiS GEO) wordt daarbij gezamenlijk met alle betrokkenen gewerkt aan ontwerpuitgangspunten en een gemeenschappelijk schetsontwerp van de inhoud van de objectenregistratie. Het ministerie van BZK stelt ook een beleidskader over dit onderwerp op.

Intussen zijn er verschillende interbestuurlijk samengestelde werkgroepen aan de slag met de uitwerking van verschillende onderwerpen. De werkgroepen bouwwerken en wegen hebben al eerste tussenresultaten opgeleverd.

Collectieve gemeentelijke activiteiten

Daarnaast pakken gemeenten zelf een aantal zaken op die alleen/vooral hen aangaan in een collectief gemeentelijk traject. Hiervoor worden onder meer werkbijeenkomsten met gemeenten georganiseerd. In een eerste werkbijeenkomst  hebben gemeenten met elkaar vastgesteld welke uitgangspunten zij belangrijk vinden en op welke wijze zij aankijken tegen de verschillende rollen die er bestaan rondom een objectenregistratie. Deze bijeenkomst heeft uiteindelijk geresulteerd in de volgende gemeentelijke praatplaat over het proces van de objectregistratie op hoofdlijnen:

Praatplaat objectenregistratie

In een tweede werkbijeenkomst is doorgebouwd op deze eerdere resultaten. Hierbij zijn de gemeentelijke beelden over onder meer de gevolgen voor medewerkers en de verdere invulling van bijhoudingsprocessen verder aangescherpt. Activiteiten die in ieder geval nog zullen worden opgepakt zijn onder meer het verder beschrijven van het gemeentelijk gebruik, een inventarisatie van gemeentelijke plus-gegevens en het uitwerken van de gemeentelijke beelden bij ‘vastleggen bij de bron’ in relatie tot de objectenregistratie.

Heeft u ideeën voor de verdere uitwerking van de objectenregistratie? Of heeft uw gemeente relevante ervaringen met het onderwerp die u graag wilt delen? Neem dan contact op met Marcel Rietdijk.

6 producten die raken aan dit onderwerp

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

De BAG stelt organisaties in staat om op eenvoudige wijze gebruik te maken van digitale basisgegevens over alle officiële adressen en alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen in Nederland.
Gewijzigd: 5 juni 2019
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

Innovatieve gebruikstoepassingen BGT

Deze verkenning heeft als doel het in een vroegtijdig stadium onderkennen en benutten van de beschikbaarheid en gebruikspotentie van de BGT en andere locatiegebonden gegevens.
Gewijzigd: 24 oktober 2018
verkenning

Collectieve afspraken

Gebruik BGT bij openbare ruimte

Het beheren van de openbare ruimte (BOR) en het opstellen van ontwerpen daarvoor zijn gemeentelijke processen waarbinnen het gebruik van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) een grote rol speelt. Het is daarom belangrijk dat de informatie-uitwisseling tussen BOR en BGT zo optimaal mogelijk wordt ingericht.
Gewijzigd: 21 mei 2019
product

Collectieve afspraken
Klaar voor implementatie

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Het eenduidig vastleggen van alle fysieke objecten, zoals gebouwen, wegen, water en groen in een gedetailleerde grootschalige digitale kaart van heel Nederland, die door alle overheden gebruikt wordt.
Gewijzigd: 25 april 2019
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

Gebruik BGT bij uitvoering Omgevingswet

De verkenning houdt zich bezig met de vraag in hoeverre de BGT bij kan dragen aan het efficiënter inrichten van gemeentelijke Omgevingswetprocessen.
Gewijzigd: 25 maart 2019
verkenning

Lokale ambitie

Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

De Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ) maakt het mogelijk dat de in de WOZ-beschikking vastgestelde WOZ-waarde door alle overheidsorganisaties, die daarvoor een wettelijke regeling hebben, gebruikt kan worden.
Gewijzigd: 8 februari 2018
product

Wet- en regelgeving
In gebruik