Smart Society

Kennisnetwerk Data en Smart Society

De datarevolutie en de informatiesamenleving bieden volop kansen aan de lokale overheid. Om de eigen inwoners en ondernemers beter te leren kennen en de dienstverlening aan hen op een hoger peil te brengen. Of om effectiever en efficiënter te opereren bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Belang van dit onderwerp

Om de kennis rond deze innovatieve onderwerpen samen met gemeenten te genereren, te bundelen en te delen, heeft VNG Realisatie het Kennisnetwerk Data en Smart Society opgezet.

Onderdelen en doelstellingen kennisnetwerk

Het netwerk heeft de volgende doelstellingen:

  • Gemeentelijke professionals met elkaar verbinden via een op innovatie gericht netwerk;
  • Het vergroten van bewustwording bij gemeenten over innovatieve technologie door het onderling delen van kennis en goede voorbeelden;
  • Datatechnologie en – toepassingen samen in de praktijk brengen door handelingsperspectieven te schetsen en gemeenten praktisch te ondersteunen; goede voorbeelden vervolgens ook herbruikbaar maken;
  • Pilots en projecten begeleiden en onderzoeken op hun waarde voor meerdere of zelfs alle gemeenten; specifiek voor de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet een aantal praktijkproeven uitvoeren;
  • Het samen verzamelen en ontwikkelen van standaarden en instrumenten, zodat gemeenten van elkaar kunnen leren en sneller tot uitvoering kunnen overgaan.

Onderdelen kennisnetwerk

Onder de naam Smart Society zetten lokale overheden datagedreven oplossingen in om de leefbaarheid, kwaliteit en concurrentiekracht van hun gemeente te verbeteren. In een Smart Society werken overheden intensief samen met kennisinstellingen, bedrijven en inwoners, om ‘hun stad’ zo verstandig mogelijk in te richten. Bekende voorbeelden van toepassingen zijn ‘slimme’ verkeerslichten die rekening houden met de drukte op de weg, lantaarnpalen die kunnen inspelen op onveilige situaties en slimme afvalcontainers die een seintje geven wanneer ze vol zijn, waarna ze automatisch worden opgenomen in de route van de vuilniswagens.

De inzet en het hergebruik van data is voor gemeenten zowel bestuurlijk als organisatorisch interessant. Het team Datagedreven Gemeenten ondersteunt hen hierbij met projecten op het gebied van bijvoorbeeld datakwaliteit, datatoegankelijkheid en opschaling. Een aantal voorbeelden: de Pilot VeiligheidsinformatieknooppuntOpen Data Standaarden en Open Raadsinformatie. Sinds 2017 organiseert het team daarnaast een serie maandelijkse Meetups Datagedreven Gemeente.

De Data Science Hub richt zich op de inzichten die data kan bieden bij de aanpak van maatschappelijke opgaven. Sommige gemeenten hebben er al uitgebreide ervaring mee, andere vinden het nog een grote stap. Voor deze laatste groep organiseert de Data Science Hub kosteloos Data Awareness Dagen, ook bij gemeenten op locatie. Daarnaast kunnen gemeenten ook aansluiten bij data science trajecten waar gemeenten hun ervaringen delen en mogelijk ook herbruikbaar maken voor andere gemeenten. 

Het online platform Pilotstarter brengt uiteenlopende vernieuwende projecten van gemeenten in kaart. Gemeenten delen hier hun innovatieve ideeën, vraagstukken, oplossingen en best practices en roepen andere gemeenten op om te participeren. Op het platform is ook aandacht voor praktijkproeven in het kader van de Omgevingswet. Er zijn inmiddels al 168 pilots gepubliceerd, verdeeld over thema’s als datagedreven werken, sociaal domein, e-democratie, bedrijfsvoering, privacy en Smart Society.

Bijeenkomsten en workshops

Voor gemeentelijke professionals organiseert kennisnetwerk verschillende soorten bijeenkomsten. Onze Meetups zijn bedoeld voor de introductie van thema’s als Blockchain of sensortechnologie. Zo kan een breed publiek basiskennis opdoen en kennismaken met gemeentelijke praktijkvoorbeelden of ‘best practices’.

Onze Workshops zijn bedoeld voor verdieping of om een concreet resultaat te bewerkstelligen rond een specifiek onderwerp. Hierbij richten we ons op een vooraf vastgesteld vraagstuk en waar mogelijk leveren we een tastbaar product op. Zoals een informatiemodel, een standaard, een praktijkbeproeving of een advies. De workshops lenen zich ook voor consultatie van gemeenten.

7 producten die raken aan dit onderwerp

Data Science Hub

Doel van de Data Science Hub is gemeenten klaarstomen voor het gebruik van nieuwe methoden en technieken bij het beantwoorden en monitoren van beleids- en uitvoeringsvraagstukken.
Gewijzigd: 5 december 2018
product

Lokale ambitie
In gebruik

Meetups Datagedreven Gemeente

Kennisuitwisseling tussen en samenbrengen van gemeenten die bezig (willen) zijn met datagedreven werken: met thema’s als technische toepassingen, organisatorische vraagstukken en multidisciplinair werken.
Gewijzigd: 17 juli 2018
instrument

Collectieve afspraken

Open Data Standaarden voor gemeenten

Het samen met gemeenten ontwerpen van een blauwdruk voor het creëren van gestandaardiseerde open datasets voor gemeenten.
Gewijzigd: 13 februari 2018
verkenning

Collectieve afspraken

Pilot Veiligheidsinformatieknooppunt

Breda heeft een visie op intelligence voor een veiligheidsinformatieknooppunt ontwikkeld (VIK), dat de eigen wettelijke taken ondersteunt op het gebied van onder andere Toezicht, Handhaving en Naleving.
Gewijzigd: 19 oktober 2017
verkenning

Collectieve afspraken

High Value Datasets

De werkgroep Gemeentelijke High Value Datalijst buigt zich over de totstandkoming van één leidende lijst van high value datasets. Deze lijst ondersteunt gemeenten bij het bepalen van welke data als eerste als open data beschikbaar moeten komen.
Gewijzigd: 27 december 2017
instrument

Lokale ambitie

De Pilotstarter

Een digitaal platform waarop gemeenten en haar partners hun innovaties op het terrein van informatievoorziening delen en samen doorontwikkelen.
Gewijzigd: 12 juni 2018
instrument

Kennisnetwerk Smart Society

Het Kennisnetwerk Smart Society is er voor actieve gemeenten die van elkaar willen leren, samenwerken, en gedeelde vraagstukken samen willen aanpakken.
Gewijzigd: 12 november 2018
product

Collectieve afspraken
In gebruik