Generieke Digitale Infrastructuur

Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)

De Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) bestaat uit digitale producten, standaarden en voorzieningen waarmee overheidsorganisaties hun primaire processen gaan inrichten. Omdat de transformatie naar een digitale dienstverlening organisaties op verschillende manieren raakt, wordt de GDI als een serie losse componenten aangeboden. De GDI valt in de toekomst voor een groot deel onder de Wet digitale overheid.

Belang van dit onderwerp

Digitale ontwikkelingen bepalen een groot deel van de inrichting van onze samenleving. De Generieke Digitale Infrastructuur regelt het veilig en betrouwbaar inloggen voor Nederlandse burgers en bedrijven bij de (semi-)overheid en regelt de beschikbaarheid van een aantal basisgegevens voor het gebruik in overheidsprocessen.

Waarom

De GDI draagt bij aan de realisatie van een goed werkende en samenhangende digitale overheid die burgers en bedrijven verwachten: uitvoeringsprocessen zijn op elkaar afgestemd, informatie is makkelijk vindbaar en transacties zijn eenvoudig uitvoerbaar. Door slim te digitaliseren en gebruik te maken van generieke voorzieningen wordt de dienstverlening veranderd en beter georganiseerd, waardoor het geheel efficiënter wordt. Versnippering van een goed functionerende overheid wordt voorkomen door het gebruik van generieke digitale voorzieningen te bevorderen. 

De gemeente Den Haag scoort met digitale dienstverlening voor het derde jaar op rij het hoogst van alle gemeenten. “Maar deze erkenning is natuurlijk geen reden voor ons om achterover te leunen”, reageert verantwoordelijk wethouder Baldewsingh. “We blijven goed luisteren naar de burger en ondernemer. Hen betrekken bij de verbetering van onze processen, van aanvraag tot aflevering van een product.”

De GDI bestaat uit producten, standaarden en voorzieningen verdeeld over vier thema's. Deze dragen alle vier bij aan een ander aspect van digitale dienstverlening:

  • Identificatie & authenticatie - In de fysieke wereld dient iemand die een auto huurt, een uitkering aanvraagt of een bankrekening opent, zich te legitimeren. In de digitale wereld is dit niet anders. Ook daar is het nodig om de identiteit van een persoon met zekerheid vast te stellen 
    De overheid werkt aan veilig en makkelijk inloggen. Met als doel: zoveel mogelijk zaken online regelen. Burgers en bedrijven keizen straks hoe ze inloggen: met een rijbewijs, identiteitsbewijs of met een app. Deze nieuwe manieren van inloggen voldoen aan strenge eisen en geven meer zekerheid over wie inlogt. Dit maakt inloggen nog veiliger en identiteitsfraude moeilijker. De overheid voert de nieuwe inlogmethoden stapsgewijs in. Vanaf 2017 worden de nieuwe inlogmethoden aangeboden door een beperkt aantal organisaties. Naar verwachting start in de loop van 2018 een bredere uitrol van de nieuwe manieren van inloggen. Van gemeenten wordt verwacht zich daarop voor te bereiden.
    Europese burgers en bedrijven moeten vanaf 18 september 2018 bij alle Nederlandse overheidsinstanties kunnen inloggen met hun eigen nationale inlogmiddel. De Europese Unie wil hiermee regelen dat het makkelijker en veiliger wordt om binnen Europa online zaken te regelen. Dit is vastgelegd in de eIDAS-verordening. Het is de bedoeling dat alle Nederlandse publieke organisaties, ook gemeenten in 2018 eIDAS-proof zijn op het gebied van online toegang. Met een aansluiting op Digid, eHerkenning en/of Idensys voldoet u straks aan deze verplichting.
  • Gegevens - De overheid levert alleen goede en betrouwbare dienstverlening als gegevens kloppen. Deze gegevens worden bijgehouden in basisregistraties. Stelselvoorzieningen maken het slim delen en controleren van gegevens uit basisregistraties binnen de overheid mogelijk. Door gegevens her te gebruiken, hoeven mensen en ondernemers bepaalde informatie maar één keer aan te leveren.
  • Dienstverlening - Inwoners, ondernemers en instellingen moeten op gemakkelijke wijze, zaken doen met de overheid. Dat betekent dat overheidsinformatie makkelijk vindbaar, begrijpelijk en transparant behoort te zijn. Om dit te realiseren ontwikkelt de overheid intuïtieve websites en portalen. Daarnaast werkt de overheid aan initiatieven die inwoners in staat stellen om regie te houden op hun persoonlijke gegevens.
  • Interconnectiviteit - Interconnectiviteit vormt de basis van de digitale overheid. Zonder fysieke netwerken, standaarden, architectuur en gegevensuitwisseling is een veilige en betrouwbare vorm van berichtenverkeer tussen mensen, bedrijven en overheid ondenkbaar.

Cluster

Middel en status

Advies aan gemeenten

Identificatie &

Idensys - in ontwikkeling

Volg ontwikkelingen en adviezen

Authenticatie

eHerkenning - in gebruik

Implementeren voor aanbieden digitale diensten

 

DigiD - klaar voor implementatie

Implementeren voor aanbieden digitale diensten

 

eIDAS - in ontwikkeling

Volg ontwikkelingen en adviezen

 

IDIN - in ontwikkeling

nog niet relevant voor gemeenten

Gegevens:

Digikoppeling - klaar voor implementatie

Implementeren voor aanbieden digitale diensten

Stelselvoorzieningen

Digimelding - klaar voor implementatie

Portal gebruiken voor terugmelden op HR, BAG en BRP

 

 

Webservices: beproeving wordt opgestart, wachten op uitkomst

 

Digilevering - in ontwikkeling

op HR: volg ontwikkelingen en adviezen

 

 

Op BRP: volg ontwikkelingen en adviezen

 

 

op LV WOZ: volg ontwikkelingen en adviezen

 

 

op BRK: volg ontwikkelingen en adviezen

 

Stelselcatalogus - in gebruik

Gebruiken voor eigen informatiemodellen

 

BSN Beheervoorziening - in gebruik

Verplicht gebruik voor gemeenten

Gegevens:

BRP - in gebruik

Zie nieuwsbericht VNG

Basisregistraties

Handelsregister - in gebruik

Gebruiken en bij gerede twijfel terugmelden

 

BAG - in gebruik

Gebruiken en bij gerede twijfel terugmelden

 

BRT - in gebruik

Gebruiken en bij gerede twijfel terugmelden

 

BRK - in gebruik

Gebruiken en bij gerede twijfel terugmelden

 

BRV - in gebruik

Gebruiken en bij gerede twijfel terugmelden

 

BRI - in gebruik

Gebruiken en bij gerede twijfel terugmelden

 

(LV) WOZ - in gebruik

Aansluiten en gebruiken

 

BGT - in gebruik

Gebruiken en bij gerede twijfel terugmelden

 

BRO - in ontwikkeling

Volg ontwikkelingen en adviezen

Dienstverlening:

Overheid.nl - klaar voor implementatie

Gemeentelijke content via dit platform ontsluiten

Websites

Antwoord voor Bedrijven - in ontwikkeling

Volg ontwikkelingen en adviezen

 

Ondernemersplein - in ontwikkeling

Volg ontwikkelingen en adviezen

 

Samenwerkende Catalogi - klaar voor implementatie

Gebruik beschikbare generieke teksten

Dienstverlening

MijnOverheid - in gebruik

nvt voor gemeenten

Portals

Berichtenbox Burger - in gebruik

Gebruiken voor poststromen

 

Berichtenbox Bedrijven - in gebruik

Gebruiken / implementeren

 

Ondernemingsdossier - gestopt

Gestopt

Dienstverlening:

St. Business Reporting

Gebruiken voor zaken met bedrijven

Gest.Berichtenverkeer

eFactureren - in gebruik

Aansluiten en voorbereiden interne verwerking. Verplicht vanaf november 2018 

Interconnectiviteit

Diginetwerk - klaar voor implementatie

Verplicht bij uitwisselen persoonsgegevens

 

PKI Overheid - klaar voor implementatie

Gebruik in overeenstemming met de BIG

 

Standaarden PTOLU-lijst - in gebruik

Gemeenten conformeren aan standaard PTOLU-lijst

 

NORA - in gebruik (basisniveau)

Gemeenten werken conform NORA en GEMMA

45 producten die raken aan dit onderwerp

Ruimtelijke Kijk op het Sociaal Domein

Het doel van de pilot voorafgaand aan de verkenning was te onderzoeken of, en zo ja op welke wijze, ruimtelijke informatie voor gemeenten van nut is. De achterliggende gedachte is innovatie van het sociaal domein.
Gewijzigd: 16 juli 2018
verkenning

Collectieve afspraken

Monitor Doelgerichte Digitalisering

De Monitor Doelgerichte Digitalisering (MDD) geeft inzicht in de ‘digitale volwassenheid’ van een gemeente. Op basis van die informatie geeft de MDD tips en adviezen hoe gemeenten hun digitale ambities kunnen realiseren.
Gewijzigd: 6 september 2018
instrument

MijnOverheid Berichtenbox

MijnOverheid Berichtenbox (MOBB) is een persoonlijke, beveiligde postbus op Mijnoverheid.nl voor alle elektronische berichten van de overheid aan individuele burgers.
Gewijzigd: 10 augustus 2018
product

Collectieve afspraken
Klaar voor implementatie

Govroam voor gemeenten

Govroam staat voor government roaming. Deze dienst geeft werknemers in de publieke sector, waaronder gemeenten, makkelijk en probleemloos toegang tot gemeentelijke wifi-netwerken.
Gewijzigd: 4 september 2018
product

Collectieve afspraken
Klaar voor implementatie

E-factureren

In het gemeentelijk betalingsverkeer is elektronisch bankieren nog geen gemeengoed. Ondernemers sturen een factuur die gemeenten vervolgens handmatig verwerken. E-factureren is een manier om dit proces te optimaliseren en kosten te besparen.
Gewijzigd: 29 november 2018
product

Wet- en regelgeving
Klaar voor implementatie

Samenwerkingsverbanden en de GDI

Gemeenten werken steeds vaker samen op veel verschillende vlakken. In deze samenwerkingsverbanden worden voorzieningen van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) gebruikt. Dit project gaat specifiek in op de knelpunten voor samenwerkingsverbanden bij het gebruik van de GDI
Gewijzigd: 5 december 2018
verkenning

Collectieve afspraken

Innovatieve gebruikstoepassingen BGT

Deze verkenning heeft als doel het in een vroegtijdig stadium onderkennen en benutten van de beschikbaarheid en gebruikspotentie van de BGT en andere locatiegebonden gegevens.
Gewijzigd: 24 oktober 2018
verkenning

Collectieve afspraken

Pilot Veiligheidsinformatieknooppunt

Breda heeft een visie op intelligence voor een veiligheidsinformatieknooppunt ontwikkeld (VIK), dat de eigen wettelijke taken ondersteunt op het gebied van onder andere Toezicht, Handhaving en Naleving.
Gewijzigd: 19 oktober 2017
verkenning

Collectieve afspraken

Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT)

Gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden wordt aangeraden om de GIBIT op te nemen in hun inkoopbeleid en deze te gebruiken voor alle inkoop van producten en/of diensten op het gebied van ICT.
Gewijzigd: 28 november 2018
instrument

In uitvoering

Gebruik BGT bij openbare ruimte

Het beheren van de openbare ruimte (BOR) en het opstellen van ontwerpen daarvoor zijn gemeentelijke processen waarbinnen het gebruik van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) een grote rol speelt. Het is daarom belangrijk dat de informatie-uitwisseling tussen BOR en BGT zo optimaal mogelijk wordt ingericht.
Gewijzigd: 15 augustus 2018
product

Collectieve afspraken
Klaar voor implementatie

Digimelding

Basisregistraties vormen het fundament van de gegevenshuishouding van de overheid. Daarom is het van cruciaal belang dat de kwaliteit van de gegevens in die basisregistraties goed is. Onderdeel van de kwaliteitszorg is dat afnemers bij gerede twijfel over de juistheid van gegevens, zaken terugmelden aan de bronhouders.
Gewijzigd: 7 augustus 2018
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

eIDAS

De eIDAS-verordening zorgt ervoor dat inwoners uit landen van de Europese Unie uiterlijk in september 2018 eenvoudiger overheidsdiensten in het buitenland kunnen afnemen.
Gewijzigd: 27 november 2018
product

Wet- en regelgeving
Klaar voor implementatie

Digilevering Handelsregister

Het werken met gebeurtenisberichten staat nog in de kinderschoenen. Onder meer via de pilot Gebeurtenisberichten uit het Handelsregister willen we kijken welke waarde gebeurtenisberichten hebben.
Gewijzigd: 15 augustus 2018
product

Collectieve afspraken
In ontwikkeling

Idensys

Idensys verbetert de dienstverlening aan inwoners en ondernemers door het mogelijk te maken dat zij beter, sneller en veiliger online zaken kunnen doen met overheid en bedrijfsleven.
Gewijzigd: 26 maart 2018
product

Wet- en regelgeving
In ontwikkeling

Procesverbetering aanvraag rijbewijzen

Het pilotproject Procesverbetering rijbewijzen digitaliseert de aanvraag voor vernieuwing van rijbewijzen. Hierdoor hoeft een klant niet meer naar het loket maar vraagt het nieuwe rijbewijs digitaal aan en krijgt het vervolgens thuis gestuurd.
Gewijzigd: 10 april 2018
product

Collectieve afspraken
In ontwikkeling

Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA)

De Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) is bedoeld als richtinggevend en sturend instrument. Het bevat kaders en bestaande afspraken voor het inrichten van de informatiehuishouding van de Nederlandse overheid. Het realiseren van voorzieningen binnen die kaders en afspraken zorgt ervoor dat ze goed samenwerken met andere voorzieningen en dat optimaal hergebruik gemaakt wordt van bestaande oplossingen.
Gewijzigd: 18 oktober 2017
instrument

Wet- en regelgeving

Stelselcatalogus

De (online) Stelselcatalogus geeft inzicht in welke gegevens het Stelsel van Basisregistraties bevat, wat ze betekenen en hoe ze met elkaar verbonden zijn.
Gewijzigd: 14 augustus 2017
instrument

Collectieve afspraken

Standard Business Reporting (SBR)

Bedrijven in Nederland leveren jaarlijks miljoenen (verplichte) rapportages aan verschillende partijen, waaronder banken en overheden. Dat kost tijd, geld en energie. Het eenmalig inrichten van de bedrijfsadministratie volgens Standard Business Reporting (SBR) zorgt voor efficiënt hergebruik van gegevens. Met SBR, de nationale standaard voor de digitale uitwisseling van alle bedrijfsmatige rapportages, wordt rapporteren beter, sneller en eenvoudiger.
Gewijzigd: 9 oktober 2017
instrument

Wet- en regelgeving

PKIoverheid-certificaat

Een digitaal certificaat van PKIoverheid waarborgt de betrouwbaarheid van informatie-uitwisseling via e-mail en websites op basis van Nederlandse wetgeving.
Gewijzigd: 19 oktober 2017
instrument

Wet- en regelgeving

Overheid.nl

Overheid.nl biedt inwoners en ondernemers snel inzicht in het totaaloverzicht aan producten en diensten vanuit de overheid en op de achterliggende wet- en regelgeving.
Gewijzigd: 19 oktober 2017
instrument

Collectieve afspraken

Samenwerkende Catalogi

Het doel achter de Samenwerkende Catalogi is om informatie over producten en diensten te standaardiseren zodat deze eenvoudig kan worden uitgewisseld en door alle overheden (eenduidig en samenhangend) kan worden gebruikt.
Gewijzigd: 8 augustus 2018
instrument

Wet- en regelgeving

Beheervoorziening Burgerservicenummer (BV BSN)

Eén Beheervoorziening burgerservicenummer (BV BSN) die alle voorzieningen die zorgen voor het genereren, distribueren, beheren en raadplegen van het BSN omvat. Via de BV BSN zijn ook de originele registraties, die vaak zogenoemde identificerende gegevens bevatten, raadpleegbaar.
Gewijzigd: 7 augustus 2018
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

Berichtenbox voor bedrijven

De Berichtenbox voor bedrijven zorgt voor veilige en snelle uitwisseling van informatie tussen de overheid en ondernemers én tussen overheden onderling.
Gewijzigd: 26 februari 2018
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

Basisregistratie Topografie (BRT)

Basisregistratie Topografie draait om het door middel van open data beschikbaar maken van digitale topografische bestanden op verschillende niveaus.
Gewijzigd: 15 augustus 2018
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

Basisregistratie Personen (BRP)

Dankzij de BRP verbetert de kwaliteit van de gegevens en is de informatie direct beschikbaar. Ook wordt het voor inwoners mogelijk om in een andere gemeente dan de woongemeente een uittreksel uit de basisregistratie aan te vragen.
Gewijzigd: 22 november 2018
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

De BRO maakt het mogelijk om bodem- en ondergrondgegevens via een digitaal loket op te vragen en aan te leveren.
Gewijzigd: 11 december 2018
product

Wet- en regelgeving
In ontwikkeling

Basisregistratie Kadaster (BRK)

Inzicht in de actuele vastgoedinformatie met betrekking tot percelen, eigendom, hypotheken, beperkte rechten en leidingnetwerken. Daarnaast biedt BRK overzicht door kadastrale kaarten met perceel, perceelnummer, oppervlakte, kadastrale grens en de grenzen van het rijk, de provincies en gemeenten.
Gewijzigd: 30 juli 2018
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

Basisregistratie Inkomen (BRI)

Door middel van de Basisregistratie Inkomen stelt overheidsorganisaties in staat sneller toeslagen, subsidies of uitkeringen bepalen en toe te kennen.
Gewijzigd: 5 januari 2018
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Het eenduidig vastleggen van alle fysieke objecten, zoals gebouwen, wegen, water en groen in een gedetailleerde grootschalige digitale kaart van heel Nederland, die door alle overheden gebruikt wordt.
Gewijzigd: 1 augustus 2018
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

De BAG stelt organisaties in staat om op eenvoudige wijze gebruik te maken van digitale basisgegevens over alle officiële adressen en alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen in Nederland.
Gewijzigd: 30 juli 2018
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

De Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ) maakt het mogelijk dat de in de WOZ-beschikking vastgestelde WOZ-waarde door alle overheidsorganisaties, die daarvoor een wettelijke regeling hebben, gebruikt kan worden.
Gewijzigd: 8 februari 2018
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

eHerkenning

Ondernemers en bedrijven regelen met behulp van eHerkenning veilig online zaken met (overheids)organisaties.
Gewijzigd: 27 november 2018
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

Ondernemersplein

Het Ondernemersplein zorgt ervoor dat ondernemers niet onnodig veel tijd kwijt zijn met het zoeken naar voor hun relevante informatie.
Gewijzigd: 3 oktober 2018
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

Diginetwerk

Diginetwerk verzorgt veilige gegevensuitwisseling tussen (besloten netwerken van) overheidsorganisaties.
Gewijzigd: 16 oktober 2017
product

Collectieve afspraken
Klaar voor implementatie

Digikoppeling

Het toepassen van Digikoppeling maakt gegevensuitwisseling tussen overheden onderling en tussen overheden en organisaties met een publieke taak, mogelijk.
Gewijzigd: 12 oktober 2017
product

Wet- en regelgeving
Klaar voor implementatie

DigiD

Met DigiD identificeren burgers zich veilig en betrouwbaar voor digitale dienstverlening van overheden en publieke dienstverleners.
Gewijzigd: 27 november 2018
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

DigiD Machtigen

DigiD Machtigen maakt het voor gebruikers mogelijk om zich door iemand te laten helpen bij het digitaal regelen van zaken met de overheid, zonder dat zij hiervoor hun DigiD-inloggegevens hoeven te delen.
Gewijzigd: 27 november 2018
product

Wet- en regelgeving
Klaar voor implementatie

14+ netnummer

Het 14+netnummer stelt inwoners in staat sneller en gemakkelijker hun gemeente te bereiken, waarmee het bijdraagt aan de verbetering van de (telefonische) dienstverlening.
Gewijzigd: 27 augustus 2018
product

Collectieve afspraken
In gebruik

Gebruik BGT bij uitvoering Omgevingswet

De verkenning houdt zich bezig met de vraag in hoeverre de BGT bij kan dragen aan het efficiënter inrichten van gemeentelijke Omgevingswetprocessen.
Gewijzigd: 21 december 2017
verkenning

Lokale ambitie

Open Data Standaarden voor gemeenten

Het samen met gemeenten ontwerpen van een blauwdruk voor het creëren van gestandaardiseerde open datasets voor gemeenten.
Gewijzigd: 13 februari 2018
verkenning

Collectieve afspraken

Inrichten terugmeldproces

Door het structureel inbedden van terugmelden in werkprocessen de gegevenskwaliteit verhogen en gemeenten helpen om te voldoen aan de wettelijke terugmeldplicht.
Gewijzigd: 8 januari 2018
verkenning

Wet- en regelgeving

Checklist Informatievoorziening Omgevingswet

Het invullen van de checklist geeft een gemeente inzicht in welke stappen ze reeds heeft gezet en welke acties ze nog kan uitvoeren in voorbereiding op de Omgevingswet.
Gewijzigd: 16 oktober 2018
instrument

Wet- en regelgeving

GIBIT-overeenkomstengenerator

De VNG heeft de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) vastgesteld. Bij de GIBIT zijn vervolgens modelovereenkomsten gemaakt die aansluiten op de GIBIT. De overeenkomst biedt ruimte om eventuele afwijkingen ten opzichte van de GIBIT op te nemen. De modelovereenkomsten kunt u invullen via een generator.
Gewijzigd: 11 september 2018
product

Collectieve afspraken
In gebruik

Gemeentelijke ICT kwaliteitsnormen bij de GIBIT

Als gemeenten een overeenkomst sluiten waarbij de GIBIT van toepassing is, gelden de Gemeentelijke ICT-Kwaliteitsnormen. Zo behouden gemeenten een betrouwbare en gedegen IT-infrastructuur.
Gewijzigd: 18 september 2018
product

Collectieve afspraken
In gebruik

Gemeentelijke monitor sociaal domein

Met behulp van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein kunnen gemeenten beleid (her)formuleren en (bij)sturen. Gemeenten krijgen bijvoorbeeld inzicht in gebruik van individuele voorzieningen.
Gewijzigd: 30 november 2018
product

Collectieve afspraken
In gebruik