Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) bevat gegevens van alle officiële adressen en gebouwen in Nederland. Gemeenten beheren deze registratie, met daarin gegevens als bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel, postcode en locatie op de kaart. Daarnaast zijn gemeenten ook een belangrijke gebruiker van de BAG. Gebouw- en adresgegevens worden bijvoorbeeld gebruikt bij het waarderen van onroerende zaken (WOZ) en de adresgegevens voor het bijhouden van de Basisregistratie Personen (BRP).

Doel van dit product

De BAG stelt organisaties in staat om op eenvoudige wijze gebruik te maken van digitale basisgegevens over alle officiële adressen en alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen in Nederland.

Werking van de BAG

Alle gemeenten leveren een kopie van hun gegevens over adressen en gebouwen aan het Kadaster. Het Kadaster beheert de Landelijke Voorziening BAG (LV BAG) en stelt daaruit de gegevens beschikbaar aan alle afnemers. Overheidsinstellingen en bestuursorganen zijn verplicht de gegevens uit de BAG te gebruiken bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken. Meer informatie over de BAG is te vinden op de websites van het ministerie van BZK en het Kadaster

BAG 2.0

Vanaf 1 juli 2018 geldt de gewijzigde Wet basisregistratie adressen en gebouwen (Wet BAG). De activiteiten die samenhangen met deze wetswijziging staan bekend als het BAG 2.0 traject. Als bronhouder van de BAG moeten ook gemeenten verschillende activiteiten uitvoeren. Om gemeenten daarin te ondersteunen heeft VNG Realisatie samen met het ministerie van BZK en het Kadaster een stappenplan gemaakt:

Stappenplan bronhouders

De voortgang van de aansluiting van gemeenten op BAG 2.0 is te volgen op de website van het Kadaster. De in het stappenplan opgenomen modeldocumenten treft u ook hieronder aan.

Aan de slag met de BAG

Voor vragen over de BAG of over het BAG 2.0 traject kunt u contact opnemen met de klantenservice BAG van het Kadaster. Meer weten over de betekenis van dit product binnen de gemeentelijke informatievoorziening? Het accountmanagement van VNG Realisatie is uw eerste aanspreekpunt.

Samenhangende objectenregistratie

De samenhangende objectenregistratie is een uniforme registratie met daarin basisgegevens over objecten in de fysieke werkelijkheid. In deze registratie gaan in ieder geval de BGT en BAG op. Daarnaast is het de bedoeling dat ook objectgegevens uit de WOZ en een aantal basisgegevens uit registraties voor het beheren van de openbare ruimte (BOR) worden opgenomen. Inhoudelijk is deze samenhangende objectenregistratie gebaseerd op het door de gemeentelijke uitvoeringspraktijk ontwikkelde streefbeeld voor gemeentelijke geo-informatie en de samenhangende objectenregistratie is opgenomen in Doorontwikkeling in Samenhang (DiS-GEO) van het ministerie van BZK.

In 2018 is een start gemaakt met de ontwikkeling van een samenhangende objectenregistratie. In 2019 moet dit leiden tot een beleidsvisie en schetsontwerp van deze registratie. Omdat gemeenten een belangrijke rol hebben bij de realisatie en het bijhouden van de objectenregistratie, gaan zij actief participeren in het programma. De eerste fase daarvan is de ontwerpfase. Daarin wordt samen met alle betrokkenen (waaronder de andere bronhouders van de BGT) de inhoud en werking van de objectenregistratie verder uitgewerkt. Besluitvorming over de invoering van de objectenregistratie vindt naar verwachting in de eerste helft van 2020 plaats.