19/12/2019

Geleidelijke invoering abonnementstarief Wmo

De geplande aanlevering van gegevens aan het CAK door gemeenten voor de invoering van het abonnementstarief per 2020 wordt uitgesteld. Er komt een geleidelijke overgang naar de ingebruikname van de nieuwe ICT-systemen. Het CAK is op basis van uitgevoerde testen tot de conclusie gekomen dat volledige overgang per 1 januari 2020 niet verantwoord is. Wij betreuren deze ontwikkeling, maar we vinden dit gezien de huidige stand van zaken bij het CAK de meest verstandige keuze.
Lees verder

19/12/2019

Zevende VNG Realisatie e-Magazine gepubliceerd

Amsterdam onderzoekt hoe een deel van haar producten aangeboden kan worden als open source software. Lees ook een update over PGB2.0. Over dit en meer gaat het nieuwe VNG Realisatie E-Magazine.
Lees verder

19/12/2019

Vragenlijst over uniformering van start, stop en pauze van de inning eigen bijdrage

Het ministerie van VWS heeft VNG gevraagd om in samenwerking met het Ketenbureau i-Sociaal Domein een uitvoeringstoets te doen naar het voornemen om het moment van start, stop en pauze van de inning eigen bijdrage (abonnementstarief Wmo) per 1 januari 2021 te uniformeren.
Lees verder

18/12/2019

Gezocht: gemeentelijke deskundigen voor klankbordgroep Zicht op Zorgpaden

Sinds 2015 behoort de jeugdzorg tot het takenpakket van de gemeenten. Aan de stijgende kosten hiervan, die zwaar wegen op de gemeentelijke begrotingen, is al veel aandacht besteed.
Lees verder

17/12/2019

Stand van zaken Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering

Wat hebben gemeenten het afgelopen half jaar in de gezamenlijke uitvoering bereikt? Dat staat in de voortgangsrapportage Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU).
Lees verder

17/12/2019

Voorbereidingen pilot digitaal machtigen gestart

Het programma bouwt voort op, en maakt zoveel mogelijk gebruik van, reeds bestaande voorzieningen zoals de wettelijke vertegenwoordigingsregisters in de justitieketen, denk aan het curateleregister, en de basisregistraties zoals het BRP.
Lees verder

13/12/2019

Nieuwe metadatastandaard voor overheden in ontwikkeling

Op dit moment werkt de VNG samen met het Nationaal Archief en vertegenwoordigers van andere overheidsorganisaties aan één metadatastandaard voor de hele overheid.
Lees verder

12/12/2019

Innovatiegelden beschikbaar voor gemeentelijke projecten

Heeft u een innovatief plan voor het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening? Een plan dat een verbetering is in het bestaande ICT-landschap of ervoor zorgt dat de benodigde data op een toekomst vaste manier ontsloten kunnen worden?
Lees verder

12/12/2019

Beroep op Wmo en jeugdhulp in 2019 opnieuw gestegen

Ruim 1 miljoen mensen maakten in het eerste halfjaar van 2019 gebruik van een Wmo-maatwerkvoorziening. Dat aantal is 4 procent hoger dan een jaar eerder.
Lees verder

11/12/2019

Nieuwe website voor het Ketenbureau i-Sociaal Domein

De nieuwe website van het Ketenbureau i-Sociaal Domein is een communicatie- en communityplatform waarop gemeenten, zorgaanbieders, softwareleveranciers en ketenpartners kunnen meepraten, meedenken en kennis delen met elkaar over het terugdringen van administratieve lasten in het sociaal domein.
Lees verder