Wet open overheid

Gemeenten gezocht voor proeftuinen Wet open overheid

De Wet open overheid (Woo) is een initiatiefwet uit 2012, die beoogt overheden en semi-overheden transparanter te maken. De wet moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Het wetsvoorstel is in 2016 door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer heeft de behandeling vervolgens opgeschort voor nader onderzoek naar de impact van de wet voor overheden. In januari 2019 is de Wijzigingswet Wet open overheid bij de Tweede Kamer ingediend. De verwachting is dat deze in het najaar van 2019 wordt behandeld in het parlement.

Zes proeftuinen

VNG Realisatie ontwikkelt momenteel programma’s die gemeenten ondersteunen bij de invoering van de Wet open overheid. Om daar ervaring mee op te doen, organiseren wij vanaf het najaar van 2019 met gemeenten zes proeftuinen, met de volgende thema’s:

  • Actieve openbaarmaking;
  • Aansluiten bij Platform Openbare Overheidsinformatie (PLOOI) van het Kennis- en Exploitatiecentrum voor Officiële Overheidspublicaties (KOOP);
  • Vervroegde overbrenging in de praktijk;
  • Inpassen applicaties openbaarmaking binnen de gemeentelijke architectuur;
  • Duurzame toegankelijkheid en openbaarheid met ‘archiving/open by design’;
  • Informatiehuishouding op orde

Deelnemers gezocht!

Voor elke proeftuin zoeken wij vijf tot tien deelnemende gemeenten die voorop willen lopen in deze ontwikkeling en de koers mede willen bepalen. Met u willen wij tot bruikbare producten en oplossingen komen, die alle gemeenten verder kunnen helpen. 

Elf categorieën

De kern van de wet is dat overheidsorganisaties verplicht zijn om elf categorieën documenten actief openbaar te maken: wet- en regelgeving, organisatiegegevens, raadsstukken, bestuursstukken, stukken van adviescolleges, convenanten, jaarplannen en -verslagen, Wob/Woo-verzoeken, onderzoeken, beschikkingen en klachten. Hiernaast geldt onder de Woo een inspanningsverplichting voor bestuursorganen om relevante documenten uit eigen beweging openbaar te maken.

Informatiehuishouding op orde

Het wetsvoorstel richt zich daarnaast op het ‘op orde brengen’ van de informatiehuishouding. Dit heeft betrekking op een zorgplicht van gemeenten met betrekking tot de informatiehuishouding en een verplichting om te komen tot een overheidsbreed ‘meerjarenplan’.

Meer informatie en aanmelden

Met vragen en opmerkingen kunt u terecht bij Jeroen Jonkers, projectleider Proeftuinen Woo bij VNG Realisatie.