Kennisnetwerk Data en Society

Gemeenten aan de slag met ontwikkeling Principes voor de digitale stad

Op vrijdag 15 februari vond de kick-off bijeenkomst van de Werkgroep Principes voor de digitale stad plaats. De werkgroep gaat de komende tijd aan de slag met het doorontwikkelen van de principes, waarvoor Eindhoven en Amsterdam in 2017 de basis hebben gelegd. Het doel is om een vernieuwde set van principes eind 2019 aan alle leden van de BALV voor te leggen.

Aanleiding

De VNG-commissie Informatiesamenleving heeft in mei 2018 een brief verzonden naar alle gemeenten over de Principes voor de digitale stad. De ledenbrief beschrijft hoe de digitalisering van onze samenleving gepaard gaat met soms lastige technische, sociale, juridische en ethische vraagstukken. Bijvoorbeeld wanneer het gaat over de inzet van nieuwe technologieën en het verzamelen van data in de openbare ruimte. Om gemeenten houvast te bieden wanneer ze worden geconfronteerd met deze vraagstukken, zijn er in de brief vier principes voor de digitale stad terug te vinden. Afgesproken is om deze principes door te ontwikkelen, verder te concretiseren en uit te werken in een set praktische richtlijnen voor gemeenten.

Werkgroep

De werkgroep bestaat uit deelnemers van de gemeenten Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Bodegraven-Reeuwijk, Capelle aan den IJssel, Delft, Den Bosch, Den Haag, Dordrecht, Ede, Eindhoven, Groningen, Haarlemmermeer, Halderberge, Hilversum, Leeuwarden, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht, Wijchen, Zevenaar, de provincie Brabant, de Nationale Politie, Centre for BOLD Cities, Wigo4it, het ministerie van BZK en de VNG. De gemeentelijke werkgroepleden committeren zich als eigenaren aan het proces, om een gezamenlijk gedragen eindresultaat voor te leggen in de BALV. De inhoudelijke voorbereiding wordt gedaan door de regiegroep, onder voorzitterschap van wethouder Jim Janssen (Maastricht) als lid van de Commissie Informatiesamenleving.

De komende periode zal de werkgroep zich verdiepen op een aantal dilemma's en thema's rondom de vier principes. De werkgroep is ook een klankbordgroep voor eventuele te ontwikkelen instrumenten om de principes handen en voeten te geven. Tot slot vormt dit gremium een community van gemeenten en partners waar toekomstige dilemma's en datavraagstukken kunnen worden besproken, om de maatschappelijke dialoog op ethiek en digitalisering te voeden en gemeenten te helpen positie te bepalen.

Voor meer informatie over de werkgroep of deelname kunt u terecht bij Aantink Yeh via aantink.yeh@vng.nl. Indien u op de hoogte wilt blijven van andere activiteiten rondom Data & Smart Society kunt u zich aanmelden via het houd-mij-op-de-hoogte-formulier. Voor presentaties en documenten van events en bijeenkomsten kunt u zich aanmelden op de Pleio-omgeving van het Kennisnetwerk Data & Smart Society.