Ondernemersdienstverlening

‘Eerste afspraken over notificeren binnen de overheid’ gepubliceerd

VNG Realisatie heeft in opdracht van het ministerie van BZK het rapport ”Eerste afspraken over notificeren binnen de overheid” opgesteld en gepubliceerd. Het is het eindrapport van het eerste deel van het onderzoekstraject naar het beter notificeren binnen de gehele overheid. Er volgt nog een tweede deel, waarvoor reeds een aanvraag is ingediend bij BZK.

Wijzigingen gemakkelijker verwerkt

Uit het onderzoek is gebleken dat er behoefte is aan gebeurtenis gedreven notificeren. Om hun taken goed uit te voeren, moeten overheidsorganisaties continu op de hoogte blijven van voor hen relevante veranderingen. Deze 'veranderingen' zijn bijvoorbeeld wijzigingen die optreden in bronregistraties; een adreswijziging van een burger of een uitschrijving van een bedrijf bij de KvK.

Momenteel worden organisaties meestal van wijzigingen op de hoogte gebracht (genotificeerd) door middel van mutatieleveringen. Hierin worden zowel de oude als de nieuwe gegevens vermeld. De aanleiding (gebeurtenis) voor de wijziging wordt niet aangegeven. Als de aanleiding voor een wijziging wel wordt meegegeven, is het voor een organisatie makkelijker om te bepalen welk bedrijfsproces gestart moet worden om de wijziging te verwerken. Deze ontwikkeling van omgaan met notificaties sluit aan bij de gemeenschappelijke overheidsarchitectuur (GO) en de verbeteringen rond het stelsel van basisregistraties zoals deze nu aan de orde zijn. Ook is binnen de ontwikkeling van de visie Common Ground inmiddels een eerste ervaring opgedaan met notificeren rond zaakgericht werken.

Het tweede deel van het onderzoek richt zich op het aanbrengen van een verdieping op de uitgangspunten en deze in de praktijk beproeven. Hierin staat het afnemersperspectief centraal.