Generieke Digitale Infrastructuur

Doorberekening kosten Generieke Digitale Infrastructuur aan gemeenten

De Ministerraad heeft besloten om vanaf 2018 de toerekenbare kosten van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) op basis van het profijtbeginsel door te belasten aan de gebruikers.

VNG staat op het standpunt dat de GDI een belangrijke bijdrage levert aan het fundament van de elektronische overheid en steunt de ontwikkeling daarvan. VNG vindt dat de GDI om die reden een structurele voorziening is die uit de Rijksbegroting moet worden gefinancierd.

Ministerraadsbesluit

De Ministerraad heeft echter anders besloten. Vanaf 2018 worden de kosten van GDI aan afnemers doorbelast op basis van het profijtbeginsel.

In 2018 worden alleen de kosten van MijnOverheid Berichtenbox; DigiD en Digipoort in de doorberekening opgenomen. Overige GDI voorzieningen volgen na 2018. Gemeenten maken geen gebruik van de voorziening Digipoort.

Een voorlopige schatting komt uit op een door gemeenten voor het gebruik van MijnOverheid Berichtenbox en DigiD te financieren bedrag dat wordt geschat op € 20 mln. VNG heeft de minister op 4 mei 2017 verzocht om deze extra kosten te doen financieren. De minister heeft daar tot op heden niet op gereageerd.

Gemeenten worden in oktober benaderd

In oktober wordt aan gemeenten die gebruik maken van deze voorzieningen een verzoek gedaan om een inschatting van het gebruik in 2018. Het gaat dan om DigiD en MijnOverheid Berichtenbox.

Op basis van die inschatting en de dan bekende tariefinformatie kunnen gemeenten de financiële gevolgen voor 2018 inschatten. We raden u aan om totdat deze gevolgen helder zijn verdere uitbreiding van gebruik DigiD en MijnOverheid Berichtenbox te heroverwegen dan wel besluitvorming daarover uit te stellen.

Het is voor nu zinnig om in de begroting 2018 veiligheidshalve rekening te houden met kosten voor het gebruik DigiD en MijnOverheid Berichtenbox.