Informatiebeleid

Deelnemers 12 nieuwe werkgroepen Grip op Informatie gezocht

In het project ‘Grip op informatie’ werkt de VNG samen met gemeenten aan concrete oplossingen op drie thema’s: informatiehuishouding op orde, actief openbaar maken en duurzame toegankelijkheid. Voor een nieuwe serie werkgroepen zoeken wij gemeenten die een actieve bijdrage willen leveren.

Kansen

Een stevige grip op informatie biedt gemeenten kansen op het gebied van transparantie, efficiency, innovatie en dienstverlening. Maar ook op het gebied van datagedreven werken en in de contacten met inwoners en ondernemers. Hierbij werken we vanuit de VNG samen met vele partners, waaronder KIA, het Kennisnetwerk Informatie en Archief . In 2019 en 2020 hebben zo’n 70 gemeenten en archiefinstellingen samengewerkt aan de proeftuinen Grip op Informatie. Hier geven wij in 2021 met gemeenten en andere overheidsorganisaties vervolg aan met de twaalf thema’s onderaan deze pagina/

Deelnemers gezocht!

Voor elke werkgroep zoeken wij vijf tot vijftien deelnemende gemeenten en andere overheidsorganisaties / archiefinstellingen / gemeenschappelijke regelingen die voorop willen lopen in deze ontwikkeling en de koers mede willen bepalen. Met u willen wij tot bruikbare producten en oplossingen komen, die breed ingezet kan worden.

Wat betekent aanmelding?

De organisaties maken een afweging om deel te nemen vanuit de eigen opgave en prioriteiten. Verwacht wordt een actieve bijdrage in (digitale/fysieke) bijeenkomsten, eens per zes weken, en dat het benodigde werk wordt verzet. Het doel is om gezamenlijk ervaringen te delen binnen en buiten de werkgroep.

Meer informatie en aanmelden

Wilt u deelnemen aan één van de werkgroepen? Meld u dan aan via het formulier. Met vragen en opmerkingen kunt u contact met ons opnemen.

De twaalf werkgroepen:

 1. Informatiehuishouding op orde: Gemeenten gaan actief aan de slag met het ‘informatiebeheerplan’ en de ‘toolkit informatiebeheer’ om het inzicht van de organisatie te vergroten en collega’s de basisbeginselen van informatiebeheer bij te brengen.
 2. Vernietigen van informatie: Gemeenten gaan in gezamenlijkheid actief aan de slag om binnen hun organisatie te vernietigen in vakapplicaties en dms/zaaksystemen. Hierbij zijn ook leveranciers van applicaties betrokken.
 3. KIDO light: Een aantal gemeenten gaat de lightversie van de handreiking Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale Overheden (KIDO) implementeren en actief ervaringen uitwisselen. Op basis van die ervaringen verbeteren we tegelijkertijd KIDO light.
 4. Monitoring: Vooruitlopend op het ‘Adviescollege informatiehuishouding’ (in het kader van het wetsvoorstel open overheid), dat gaat monitoren op de voortgang van de implementatie van de wet open overheid, gaat een aantal gemeenten aan de slag om uniformiteit te krijgen in monitoren en rapporteren.
 5. Actieve openbaarmaking: Het in 2020 opgeleverde implementatieplan wordt door gemeenten opgepakt en de ervaringen worden actief gedeeld.
 6. Vervroegd overbrengen: Gemeenten en archiefinstellingen gaan ervaringen uitwisselen ten aanzien van vervroegd overbrengen.
 7. Archive by design: Gemeenten wisselen ervaringen uit in het praktisch vorm geven van ‘archive by design’ en zijn een toetsgroep voor de handreiking die door het Nationaal Archief wordt ontwikkeld.
 8. Preservering: Gemeenten ontwikkelen preserveringsbeleid, geven dit concreet vorm in de praktijk en delen de ervaringen.
 9. Archiveren van tekstberichten: In 2020 is de handreiking verschenen ten behoeve van het archiveren van tekstberichten Gemeenten gaan de handreiking concreet toepassen in de eigen organisatie.
 10. Bewaren bij de bron: Vooruitlopend op de nieuwe archiefwet een concrete praktijktoepassing om ervaringen op te doen met bij de bron archiveren. Dit zal plaatsvinden in samenwerking met ondermeer de LOPAI (landelijk overleg provinciale archiefinspecteurs).
 11. Nieuwe archiefwet: In gezamenlijkheid wordt een handreiking opgesteld over de concrete effecten van de nieuwe archiefwet.
 12. Rol/taak archiefinstelling: Gemeenten/archiefinstellingen gaan actief aan de slag met verkenning over de rol en taak van de archiefinstelling en wisselen onderling de ervaringen uit.