Basisregistratie adressen en gebouwen

Aangepaste modeldocumenten Wet BAG

Op 1 juli 2018 treedt de gewijzigde wet- en regelgeving voor de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) in werking. Als gevolg daarvan moeten gemeenten een aantal aanpassingen doorvoeren in hun mandaatregeling en de in het kader van de uitvoering van de Wet BAG gebruikte gemeentelijke standaarddocumenten. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft hiervoor vernieuwde modeldocumenten gepubliceerd.

Alle eerder gepubliceerde modeldocumenten voor de BAG zijn geactualiseerd. Daardoor kunnen gemeenten beschikken over een complete verzameling van vernieuwde modeldocumenten. Deze bestaat uit:

Veranderingen ten opzichte van de oude modeldocumenten

De modellen voor een ambtelijke verklaring en een document van constatering zijn inhoudelijk aangepast. 

  • Het model voor een ambtelijke verklaring is in de plaats gekomen van de bestaande drie schriftelijke modelverklaringen.
  • Het document constatering object is in de plaats gekomen van het proces verbaal van constatering. 
  • In de nieuwe modellen zijn de verwijzingen naar de regelgeving voor de BAG aangepast en zijn de toelichtingen geactualiseerd. Datzelfde geldt ook voor het nieuwe model mandaatbesluit Wet BAG. Hierin is nu naast een specifiek op de Wet BAG gericht mandaatbesluit, ook de mogelijkheid tot opname van bevoegdheden in een bevoegdhedenregister uitgewerkt. 

Gemeenten wordt door de VNG geadviseerd gebruik te maken van deze nieuwe modeldocumenten of hun bestaande documenten daarop aan te passen.

In de modelbesluiten voor woonplaatsen, openbare ruimten, nummeraanduidingen, standplaatsen en ligplaatsen zijn geen relevante inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. Wel is in de aanhef van het besluit de verwijzing naar de Wet BAG aangepast en zijn in de toelichting een aantal teksten geactualiseerd. Gemeenten die gebruik hebben gemaakt van de eerdere modelbesluiten, kunnen volgens de VNG in principe volstaan met het in hun eigen standaarddocumenten in de aanhef aanpassen van de naam van de wet (basisregistratie in plaats van basisregistraties). 

In de komende maanden publiceert de VNG ook nog een geactualiseerde versie van de modelverordening naamgeving en nummering. De inhoudelijke wijzigingen in deze verordening zijn zeer beperkt. Wel is de gelegenheid aangegrepen de modelverordening meer in lijn te brengen met de standaarden voor modelverordeningen van de VNG. Het aanpassen van de gemeentelijke verordening naamgeving en nummering hoeft, gelet op de beperkte inhoudelijke wijzigingen, niet onmiddellijk te gebeuren.