Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

De gegevensverzameling voor de Basisregistratie WOZ bestaat uit gegevens die nodig zijn om deze waarde aan zowel een onroerende zaak te relateren als aan een belanghebbende. De basisregistratie bevat een ‘Vastgestelde waarde’ (WOZ-waarde), een BAG-adres en de koppeling aan kadastrale percelen en/of adressen en aan BAG verblijfsobjecten, standplaatsen, ligplaatsen en/of panden.

Doel van dit product

De Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ) maakt het mogelijk dat de in de WOZ-beschikking vastgestelde WOZ-waarde door alle overheidsorganisaties, die daarvoor een wettelijke regeling hebben, gebruikt kan worden.

Waarom de WOZ

De WOZ is onderdeel van het Stelsel van Basisregistraties, twaalf door de overheid officieel aangewezen registraties met gegevens die door alle overheidsinstellingen en bestuursorganen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken.

Gemeenten sluiten met hun WOZ-administratie verplicht aan op de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ). De LV WOZ maakt (her)gebruik van de standaarden en voorzieningen die binnen het Stelsel van Basisregistraties ontwikkeld zijn.

Voordat een gemeente mag aansluiten op de LV WOZ moet eerst een aansluittoets worden gedaan. Om aan te sluiten op de LV WOZ en te starten met de aansluittoets, meld een gemeente of samenwerkingsverband zich eerst aan bij het Kadaster.

Implementeren Landelijke voorziening WOZ

Het aansluiten van bronhouders (gemeenten) op de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ) is een gezamenlijk traject met gemeenten, hun leveranciers, het Kadaster en de Waarderingskamer.

Meer weten of aan de slag?

Meer weten over dit product? Neem contact op met het accountmanagement van VNG Realisatie, zij zijn het aanspreekpunt voor alle vragen over VNG Realisatie.

Aanvullende informatie WOZ

De WOZ-waarde van woningen is openbaar via het WOZ-waardeloket. De Basisregistratie WOZ is op dit moment niet openbaar. Het Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken stelt jaarlijks vast wie gebruik mag maken van de informatie. Dit zijn voornamelijk organisaties met een publieke taak.