GIBIT-Toolbox

Gemeentelijke Inkoop bij IT Toolbox (GIBIT)

GIBIT staat voor Gemeentelijke Inkoop bij IT Toolbox. Deze uniforme inkoopvoorwaarden helpen gemeenten bij het professionaliseren van de inkoop van ICT-diensten en –producten. De VNG raadt gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden aan om de GIBIT op te nemen in het inkoopbeleid.

 

 

Belang van dit onderwerp

Gemeentelijke diensten digitaliseren steeds verder. Dat maakt professionalisering van inkoop van ICT essentieel. De GIBIT-Toolbox levert hiervoor de basis.

GIBIT 2020

Op 1 april 2021 is de nieuwe versie van de Gemeentelijke Inkoop bij IT Toolbox (GIBIT) in werking getreden. De eerste versie van 2016 is daarmee volledig komen te vervallen. In de 2020-versie zijn aanpassingen doorgevoerd die betrekking hebben op onder meer het verhelderen van de kwaliteitsnormen, het ‘exitplan’, het intellectueel eigendom, de aansprakelijkheid en het toezicht door derden.

Op 14 mei 2021 zijn gemeenten via de ledenbrief Vernieuwde Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT Toolbox (GIBIT) geïnformeerd over het belang en de inhoud van de GIBIT.

 

Standaardverklaring GIBIT-Toolbox

De Taskforce Samen Organiseren en het Strategisch Beraad van VNG hebben in 2020 positief geadviseerd om de GIBIT-Toolbox vast te stellen als gemeentelijke standaard op het niveau ‘pas toe of leg uit’. Op 10 december 2020 besluit het College van Dienstverleningszaken (CvD) hierover. Bij een positief besluit, betekent dit dat alle gemeenten de GIBIT-Toolbox gebruiken tijdens het verwervingsproces van ICT-producten of diensten, tenzij gemotiveerd kan worden dat de toepassing daarvan niet passend of gewenst is. De VNG adviseert om over de wijze van toepassing van de standaard ‘pas toe of leg uit’ in het ICT-Jaarverslag aan de gemeenteraad te rapporteren.

Flexibiliteit

Door niet alleen de GIBIT-voorwaarden, maar de volledige GIBIT-Toolbox tot standaard te verklaren, wordt duidelijk dat de GIBIT niet in alle gevallen ‘van A tot Z’ hoeft te worden toegepast. In veel situaties is het juist wenselijk om ervan af te wijken. Het kan immers zo zijn dat bepaalde vangnet bepalingen in de GIBIT niet relevant zijn, of juist aanscherping behoeven. Bovendien is het voorstelbaar dat het in sommige gevallen niet proportioneel is om bepaalde waarborgen of verantwoordelijkheden van leveranciers te verlangen. Niet-toepassingsgericht gebruik van de GIBIT-voorwaarden kan er ten slotte toe leiden dat op een uitvraag minder of geen aanbiedingen van leveranciers volgen.

Veel gemeenten hebben ondertussen de GIBIT – veelal bij collegebesluit – vastgesteld als een standaard die in beginsel moet worden gehanteerd. Sommige collegebesluiten zijn echter onduidelijk over de mogelijkheden tot afwijking, wat noch van belang is voor opdrachtgevers, noch voor leveranciers. Er moet immers ruimte zijn om de GIBIT-voorwaarden zodanig toe te passen dat (precies) datgene kan worden gevraagd wat nodig is om een specifieke ICT Prestatie succesvol te kunnen gebruiken. De Overeenkomstengenerator en andere ondersteunende documentatie uit de GIBIT-Toolbox helpen opdrachtgevers bij het maken van keuzes over waar wel, en waar niet van de GIBIT-voorwaarden af te wijken.

GIBIT-Toolbox

De GIBIT-Toolbox helpt gemeenten bij het professioneel uitvoeren van de inkoop van ICT-diensten en –producten en maakt deel uit van het inkoopbeleid van gemeenten. Deze toolbox is door VNG Realisatie samen met de werkgroep GIBIT tot stand gebracht. verder is er onder andere met NL Digital gewerkt aan het leveranciervriendelijker maken van de GIBIT-voorwaarden.

Hoe werkt de GIBIT-Toolbox?

De basis van de GIBIT-Toolbox wordt gevormd door de overeenkomstengenerator. Dit is als het ware de spil waar alles om draait. De toolbox is ook het startpunt. Gebruik altijd eerst de overeenkomstengenerator. Als u dat hebt gedaan, komen artikelen en toelichtingen beschikbaar waarmee u verder kunt (denk bijvoorbeeld aan de Gemeentelijke inkoopvoorwaarden en de artikelsgewijze toelichting). De voorwaarden en de toelichting worden meegeleverd nadat u de hoofdovereenkomst hebt gemaakt in de overeenkomstengenerator.

De toolbox bevat:

Overzicht GIBIT in Nederland

In onderstaande kaart is inzichtelijk gemaakt hoeveel overeenkomsten er uit de overeenkomstengenerator gegenereerd zijn in de afgelopen 12 maanden. Per gemeente is zichtbaar of zij 0, tussen de 1 en 5, tussen de 5 en 15 of meer dan 15 overeenkomsten hebben gegenereerd in kwartaal 3 van 2021. De afbeelding van de landkaart mag ook gewijzigd worden naar de afbeelding in de bijlage. De onderliggende link mag hetzelfde blijven, deze beweegt dynamisch mee.

Bekijk de kaart op Waarstaatjegemeente.nl voor een actueel overzicht van het gebruik van de Toolbox GIBIT overeenkomstengenerator. Op Waarstaatjegemeente.nl is de exacte hoeveelheid per gemeente inzichtelijk.

 

Overzicht GIBIT in Nederland

 

Downloads

2 producten die raken aan dit onderwerp

GIBIT-overeenkomstengenerator

De VNG heeft de Gemeentelijke Inkoop bij IT Toolbox (GIBIT) vastgesteld. Bij de GIBIT zijn vervolgens modelovereenkomsten gemaakt die aansluiten op de GIBIT. De overeenkomst biedt ruimte om eventuele afwijkingen ten opzichte van de GIBIT op te nemen. De modelovereenkomsten kunt u invullen via een generator.
Gewijzigd: 6 maart 2021
product

Collectieve afspraken
In gebruik

Gemeentelijke ICT kwaliteitsnormen bij de GIBIT

Als gemeenten een overeenkomst sluiten waarbij de GIBIT van toepassing is, gelden de Gemeentelijke ICT-Kwaliteitsnormen. Zo behouden gemeenten een betrouwbare en gedegen IT-infrastructuur.
Gewijzigd: 27 juli 2021
product

Collectieve afspraken
In gebruik