Data en monitoring

Data en monitoring

De hoeveelheid data in de wereld neemt exponentieel toe en wordt tegenwoordig ook automatisch gegenereerd door het gebruik van internet, apps, sociale media, mobiele telefoons en tal van sensoren. Data en monitoring helpt gemeenten om uit deze stortvloed aan data de juiste informatie te filteren, en daarmee hun prestaties te verbeteren.

Dat kan op verschillende manieren; door gemeenten in staat stellen beter beleid te ontwikkelen, dat beleid beter uit te voeren of het gevoerde beleid beter te verantwoorden. Allerlei soorten data kunnen daarbij worden gebruikt: van de lokale hoeveelheid zonnepanelen tot het aantal patiënten met diabetes en van het percentage scheefwoners tot de netto schuld van de gemeente per inwoner.

Datagedreven werken en sturen is nog een relatief jong vakgebied en volop in ontwikkeling. Niettemin zijn er concrete toepassingen die gemeenten – en anderen - dagelijks gebruiken. Op datagebied heeft VNG Realisatie vier speerpunten:

  1. Waarstaatjegemeente: dit dataplatform bundelt, bewerkt en presenteert data van en over gemeenten voor iedereen. Op deze site vindt u kengetallen van alle 355 Nederlandse gemeenten op elk belangrijk beleidsterrein. De zogenoemde dashboards maken het makkelijk om gemeenten met elkaar, met de provincie of met heel Nederland te vergelijken. Waarstaatjegemeente wordt voortdurend uitgebreid, geactualiseerd en doorontwikkeld. De site biedt onder meer de mogelijkheid om een eigen maatwerkdashboard samen te stellen, te hergebruiken en te delen met anderen.
  2. Kennisnetwerk data en smart society: gemeenten werken samen met VNG Realisatie aan projecten waar de inzet van data en het hergebruik ervan centraal staat. VNG Realisatie ontwikkelt en beheert het kennisnetwerk data en smart Society en organiseert meetups datagedreven gemeenten over onderwerpen als Smart Society en Data en Ethiek.
  3. Data science hub: de mogelijkheden van big data analytics en data science zijn enorm. Ook bij het beantwoorden en monitoren van beleidsvraagstukken. Sommige gemeenten hebben er al uitgebreide ervaring mee, andere vinden het nog een grote stap. VNG Realisatie brengt als een ‘hub’ oftewel knooppunt databehoeften in kaart, zorgt voor een betere ontsluiting van data en koppelt kennis, initiatieven en resultaten van gemeenten aan elkaar. Daarbij werken we samen met de Jheronimus Academy of Data Science in Den Bosch. Samen met andere instellingen, overheden en marktpartijen ontwikkelen gemeenten zo een ‘data-ecosysteem', een netwerk dat oplossingen ontwikkelt en gemeenten praktisch ondersteunt.
  4. Open Overheid: de informatiesamenleving vraagt om een overheid die open en transparant is. Nieuwe wet- en regelgeving, zoals het Wet open overheid en de Wet hergebruik van overheidsinformatie en de data agenda overheid onderstrepen deze behoefte. VNG Realisatie ondersteunt gemeenten op dit punt initiatieven als open data standaarden en open raadsinformatie. Bij dit laatste project draait het bijvoorbeeld om het bundelen en herbruikbaar maken van alle vergaderstukken van de gemeenteraden.