Sociaal domein

Het sociaal domein verandert continu. Bijvoorbeeld door decentralisaties, gewijzigde wet- en regelgeving op het gebied van WMO en Jeugd en het herschikken van verantwoordelijkheden binnen bijvoorbeeld de keten van Werk en inkomen. Gemeenten werken aan een aanpak waarbij inwoners en ondernemers in hun eigen leefomgeving passende ondersteuning krijgen. Ze zijn volop aan het transformeren. Tegelijkertijd worden ze geconfronteerd met volumegroei, oplopende kosten en een inperking van de mogelijkheden om te sturen. De verwachting is dat deze situatie de komende jaren zo zal blijven.

Dit vraagt om beheer in de huidige ketens, vernieuwing van de toekomstige gegevensuitwisseling, het analyseren van de gevolgen van wet- en regelgeving en hulp bij implementatie. De gezamenlijke uitvoering hiervan kan op een aantal thema’s in het sociaal domein zorgen voor efficiëntere en effectievere dienstverlening. Bijvoorbeeld door makkelijker integraal en in ketens met landelijke en bovenregionale partners te werken, waardoor inwoners profiteren van dienstverlening binnen de overheid die op elkaar aansluit. Inzet daarbij is het goed gebruiken van het informatievoorzieningenstelsel en het slimmer uitvoeren van de uitvoeringstaken. Ook krijgen gemeenten door gezamenlijke uitvoering meer invloed op de toekenning van voldoende rijksmiddelen.