eID

eID - Identificatie en authenticatie

De overheid wil graag dat burgers en bedrijven veilig kunnen inloggen bij overheidsorganisaties en zorginstellingen en meer zaken kunnen regelen via internet. Om die reden wordt stapsgewijs gewerkt aan het verhogen van het betrouwbaarheidsniveau van de inlogmiddelen en het waarborgen van de continuïteit. eID staat voor elektronische identiteit.

Belang van deze ontwikkeling

eID regelt het veilig en betrouwbaar inloggen voor Nederlandse burgers en bedrijven bij de (semi-)overheid en regelt de beschikbaarheid van een aantal basisgegevens voor het gebruik in overheidsprocessen.

In de fysieke wereld dient iemand die een auto huurt, een uitkering aanvraagt of een bankrekening opent, zich te legitimeren. In de digitale wereld is dit niet anders. Ook daar is het nodig om de identiteit van een persoon met zekerheid vast te stellen.

De overheid werkt aan veilig en makkelijk inloggen met als doel zoveel mogelijk zaken veilig online regelen. Burgers en bedrijven kiezen straks hoe ze inloggen: met een identiteitsbewijs of met een app. Deze nieuwe manieren van inloggen voldoen aan strenge eisen en geven meer zekerheid over wie inlogt. Dit maakt inloggen nog veiliger en maakt identiteitsfraude moeilijker. De overheid voert de nieuwe inlogmethoden stapsgewijs in.

Betrouwbaarheidsniveaus van gemeentetaken

De hoogte van het betrouwbaarheidsniveau hangt af van de dienst die wordt aangeboden. Bij de invoering van de Wet digitale overheid en door de al geldende Europese eIDAS-verordening worden eisen gesteld aan het betrouwbaarheidsniveau van het inlogmiddel waarmee een burger of ondernemer diensten afneemt bij de overheid. Ook stelt deze wet eisen aan het juist inschalen van het betrouwbaarheidsniveau voor digitale diensten. Gemeenten moeten het juiste betrouwbaarheidsniveau gaan bepalen voor de diensten en producten die online aangeboden worden, zodat aan de wet voldaan wordt. 

Hulp bij het bepalen van het benodigde betrouwbaarheidsniveau van uw online diensten

De hoogte van het betrouwbaarheidsniveau (Laag, Substantieel of Hoog) hangt af van de dienst die wordt aangeboden. VNG Realisatie heeft, samen met een aantal gemeenten, hiervoor een analyse uitgevoerd. Het resultaat is een overzicht van betrouwbaarheidsniveaus van de gemeentelijke dienstverlening dat gemeenten helpt bij het bepalen van het juiste betrouwbaarheidsniveau per product en/of dienst. De betrouwbaarheidsniveaus van de verschillende producten en diensten zijn ook in een overzichtelijk schema verwerkt.

De analyse is getoetst en besproken met een aantal gemeenten, juristen en de Informatie Beveiligingsdienst (IBD).

Routeringsvoorziening 

In de Wet digitale overheid wordt bepaald dat identificatiemiddelen voor burgers door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kunnen worden toegelaten door middel van een erkenning of aanwijzing als deze voldoen aan (nu nog) nader te stellen eisen. Een toelating van een middel leidt tot acceptatie van dat middel door organisaties in het publieke domein. Dit betekent dat overheidsinstanties, waaronder gemeenten, meerdere identificatiemiddelen moeten gaan accepteren. Dit aangevuld met de eIDAS-verordening die overheden verplicht om inlogmiddelen uit andere lidstaten te accepteren.

De routeringsvoorziening is één technische aansluiting voor gemeenten en andere publieke dienstverleners op alle inlogvoorzieningen van de overheid. De behoefte aan een routeringsvoorziening komt voort uit eerdere consultatie bij overheden van de Wet digitale overheid en met name de hierin opgenomen acceptatieplicht van inlogmiddelen. De routeringsvoorziening moet dienstverleners ontzorgen in de aansluitverplichtingen voor die verschillende middelen door:

  • één contract;
  • één aanspreekpunt;
  • één factuur;
  • één koppelvlak (met de routeringsvoorziening).

Fases

Fase 1:Voorbereiding eID - Identificatie en authenticatie

Start: oktober, 2020
Eindigt: januari, 2023

De overheid wil graag dat mensen veilig kunnen inloggen bij overheidsorganisaties en zorginstellingen en meer zaken kunnen regelen via internet. De Wet digitale overheid is gericht op het verbeteren van de digitale overheid door standaarden voor elektronisch verkeer verplicht te stellen en gaat in 2020 in. Het invoeren van eID verloopt via een plateauplanning. De overgangsfase voor het burgerdomein gaat in 2023 van start. Tot die tijd wordt gewerkt aan de voorbereidingen daarop.

Digitale Identiteit

Voor het vergaand digitaliseren van de overheidsdienstverlening is een sterke en veilige digitale identiteit nodig. DigiD is, net als andere bestaande methoden, alleen bruikbaar voor de toegang tot websites. Je kunt je er niet mee identificeren bij bijvoorbeeld een notaris. Daarom experimenteren gemeenten, de VNG in samenwerking met BZK met het onderwerp Digitale Identiteit.

4 producten die raken aan deze ontwikkeling

eIDAS

De eIDAS-verordening zorgt ervoor dat inwoners uit landen van de Europese Unie uiterlijk in september 2018 eenvoudiger overheidsdiensten in het buitenland kunnen afnemen.
Gewijzigd: 18 maart 2020
product

Wet- en regelgeving
Klaar voor implementatie

eHerkenning

Ondernemers en bedrijven regelen met behulp van eHerkenning veilig online zaken met (overheids)organisaties.
Gewijzigd: 10 januari 2020
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

DigiD

Met DigiD identificeren burgers zich veilig en betrouwbaar voor digitale dienstverlening van overheden en publieke dienstverleners.
Gewijzigd: 7 januari 2020
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

Digitaal machtigen

DigiD Machtigen maakt het voor gebruikers mogelijk om zich door iemand te laten helpen bij het digitaal regelen van zaken met de overheid, zonder dat zij hiervoor hun DigiD-inloggegevens hoeven te delen.
Gewijzigd: 20 juli 2020
product

Wet- en regelgeving
Klaar voor implementatie