waarstaatjegemeente.nl

Waarstaatjegemeente.nl

De hoeveelheid data in de wereld neemt exponentieel toe en wordt tegenwoordig ook automatisch gegenereerd door het gebruik van internet, apps, sociale media en tal van sensoren. VNG Realisatie helpt gemeenten om uit deze stortvloed aan data de juiste informatie te filteren en daarmee hun prestaties te verbeteren. Het dataplatform Waarstaatjegemeente bundelt, bewerkt en presenteert data van en over gemeenten voor iedereen.

Doel van dit instrument

Bezoekers kunnen de data uit het platform gebruiken voor bijvoorbeeld besluitvorming, agendavorming, verantwoording, benchmarking of voor onderzoek. De informatie is openbaar toegankelijk.

Cijfers over gemeenten

Op Waarstaatjegemeente vindt u cijfers over alle 355 Nederlandse gemeenten op alle belangrijke beleidsterreinen. De ‘dashboards’ maken het makkelijk om gemeenten te vergelijken

De site Waarstaatjegemeente.nl is bedoeld voor gemeentebestuurders en ambtenaren, maar is ook geschikt voor andere geïnteresseerden die willen weten hoe hun gemeente ervoor staat op tal van beleidsterreinen.

In de database, die ook via het platform toegankelijk is, vindt u een grote hoeveelheid cijfers die u met elkaar kunt vergelijken en verbinden. Hier kunt u ook uw eigen dashboards, kaarten, tabellen en grafieken maken voor eigen gebruik of om te delen met anderen. De data is afkomstig uit verschillende bronnen en onderzoeken, zoals burger- en ondernemerspeilingen, het CBS of andere centrale databronnen.

Dashboards en rapportages

In de database, die via het platform toegankelijk is, vindt u een grote hoeveelheid data die u met elkaar kunt vergelijken en verbinden. Behalve dat er data over gemeenten worden ontsloten via 'dashboards en rapportages’, kunnen gebruikers in de database van Waarstaatjegemeente.nl zelf presentaties, dashboards, grafieken, kaarten, tabellen en vergelijkingen maken. Voor eigen gebruik, of om te delen met anderen. De data is afkomstig uit verschillende bronnen en onderzoeken, zoals burger- en ondernemerspeilingen, het CBS of andere centrale databronnen.

Drie instructievideo’s

Met drie korte video’s maken we nieuwe èn ervaren gebruikers van Waarstaatjegemeente graag wegwijs en bekend met de vele mogelijkheden. In video 1 leggen we de basis uit, in video 2 komen speciale functies aan bod en in video 3 zoomen we in op het gebruik van de database die de basis vormt van Waarstaatjegemeente. De video’s duren elk circa vier minuten en laten u stap voor stap zien hoe u een bepaalde bewerking van de gegevens zelf kunt uitvoeren.

 

Meer weten of aan de slag?

Meer weten over dit product? Neem contact op met het accountmanagement van VNG Realisatie, zij zijn het aanspreekpunt voor alle vragen over VNG Realisatie.

Bezoek Waarstaatjegemeente

Voor meer informatie kunt u ook e-mailen naar waarstaatjegemeente@vng.nl

Waarstaatjegemeente.nl