Data eco-systemen

Visie Data-ecosysteem voor gemeenten

Voor de gemeentelijke dienstverlening aan inwoners en ondernemers worden gegevens uitgewisseld. De behoefte aan uitwisseling neemt toe. Veelal zijn de data verschillend van vorm en betekenis. Dat brengt uitdagingen mee voor vergelijking en hergebruik, onder meer door leveranciers en andere gemeenten. Daarom is er behoefte om afspraken over gegevensuitwisseling vast te leggen. Het platform daarvoor is een Data-ecosysteem.

Doel van deze verkenning

Een Data-ecosysteem legt alle afspraken over begrippen en betekenissen van data vast. Deze afspraken dragen bij aan betere en modernere beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en handhaving.

Wat doet een data-ecosysteem?

Met een Data-ecosysteem wordt het inzichtelijk hoe gemeenten, inwoners en technologieën data verzamelen, verwerken en gebruiken. Verder geeft het een beeld van de interactie tussen hen, en de hiervoor in te zetten technologieën, protocollen, hardware, software en content.

Voor gemeenten zijn al standaarden ontwikkeld in GEMMA, de GEMeentelijke Model Architectuur. Maar het ecosysteem is meer dan dat. Gemeenten kunnen actief sturen en ingrijpen op maatschappelijke ontwikkelingen. Niet alleen op basis van de inbreng van burgers, maar eveneens door gebruik te maken van eigen datastromen.

De gemeentelijke visie geeft de richting en de ambitie aan van het datagebruik. De wet- en regelgeving zijn de kaders waarbinnen de data ingezet kunnen en mogen worden. Dit vergt wel nieuwe kennis en expertise van gemeenten om deze vormen van interactie met de samenleving te sturen.

Denk eens aan het rijden in het verkeer. We hebben gezamenlijk afgesproken om rechts te rijden. Daarnaast houden we rekening met alle verkeersborden, die bepalen hoe we ons op de weg dienen te gedragen. Vergelijkbare afspraken maken we om datagebruik en het verwerken ervan goed te regelen. In een Data-ecosysteem voor gemeenten leggen we de manier vast waarop daarmee gewerkt wordt. De Omgevingswet is hiervan een mooi voorbeeld. Wetgeving wordt gecombineerd met topografische kaarten en ruimtelijke plannen. Burgers kunnen zelf met (digitale) initiatieven komen, die passen binnen de omgevingsvisie van de gemeente.

Aanvullende informatie

Op dit moment wordt het concept Data-ecosysteem ontwikkeld. Vanaf 2018 worden gemeenten betrokken over specifieke bruikbaarheid en inzetbaarheid ervan. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Etienne Schoenmakers, adviseur stuurinformatie van VNG Realisatie.

Achtergrondinformatie en onderzoek

Binnenkort vindt u hier een overzicht van relevante achtergrondinformatie en wetenschappelijk onderzoek naar (open) data en data-ecosystemen.