Samen organiseren in de Omgevingswet

Samen organiseren in de Omgevingswet

Voor een succesvolle uitvoering van de Omgevingswet zijn collectieve digitale voorzieningen en bruikbare functionaliteiten uit de markt nodig. Gemeenten, omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s verkennen wat noodzakelijk, voordelig en strategisch is om samen te doen. VNG Realisatie faciliteert hen hierbij. Het project Collectiviteiten Omgevingswet richt zich vanuit informatievoorziening op gemeentelijke collectiviteiten voor de uitvoering van de Omgevingswet.

Doel van dit instrument

Het doel van dit instrument is de mogelijkheden die de Omgevingswet biedt om voorzieningen gezamenlijk te organiseren in beeld te brengen, te wegen en te bepalen welke collectieve voorzieningen gerealiseerd moeten worden.

Waarom

Zo hoeven de 355 gemeenten dit niet allemaal voor zichzelf te doen, wordt geld bespaard en worden de samenwerking en de uitvoering van de Omgevingswet eenvoudiger.

Gemeenten willen dat alle betrokkenen (overheden, initiatiefnemers en belanghebbenden) gaan werken met en in de geest van de Omgevingswet.

Het uitvoeren van de Omgevingswet vraagt veel van gemeenten en hun partners op het gebied van informatievoorziening. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening levert een deel van de functionaliteiten, een ander deel moeten gemeenten zelf realiseren. Een gezamenlijke aanpak - ondersteund door collectieve voorzieningen - biedt daarbij uitkomst. In de vorm van IT-services, dienstverlening, maar ook het met elkaar vaststellen van standaarden.

Het project Collectiviteit Omgevingswet verkent wat noodzakelijk is voor de uitvoering van de Omgevingswet en wat het DSO niet levert. Het project:

  • brengt samen met gemeenten de kansrijke, zinvolle en haalbare collectiviteiten in beeld;
  • werkt de mogelijke oplossingsrichtingen uit;
  • bereidt de realisatiebesluitvorming door gemeenten voor.

De collectieve voorzieningen leveren voor de Omgevingswet een versnelling op. Ze staan in verbinding met de lange termijndoelen die gemeenten hebben met de vernieuwing van de brede gemeentelijke informatievoorziening. Het realiseren van een gezamenlijk digitaal platform (Common Ground) is hier een goed voorbeeld van.

Meedoen als gemeente

Voor succesvolle collectiviteitspilots is betrokkenheid van gemeenten noodzakelijk. Ongeacht de vorm en schaal van de collectieve voorziening moeten gemeenten aan het stuur staan van de collectivisering: zonder eigenaarschap geen realisatie. Eigenaarschap betekent in ieder geval dat:

  • een aantal gemeenten zich - voorafgaand aan de besluitvorming - heeft gecommitteerd aan de realisatie van de collectiviteit;
  • er gemeentelijke ambassadeurs (ambtelijk en bestuurlijk) aangewezen zijn;
  • de gebruikersverenigingen betrokken zijn;
  • de gemeentelijke gebruikers een sturende positie hebben in de governance.

Via de website communiceren we regelmatig over de stand van zaken rond de pilots. Hierbij nodigen we gemeenten ook uit om mee te denken of te doen.

Ga direct van start

De mogelijkheden voor collectiviteiten hebben we met gemeenten en uitvoeringspartners gezamenlijk geselecteerd. Het gemeentelijk veld bepaalt, zowel voor het ophalen van de behoeften als voor het toetsen van de voorstellen.

Gemeenten en de markt moeten hun (sourcing)strategie en aanpak afstemmen op de voorgestelde collectiviteiten. Het is belangrijk dat gemeenten hier nu actie op ondernemen, aangezien steeds meer zaken rondom de invoering van de Omgevingswet inmiddels duidelijk zijn. 2018 wordt het jaar van ‘doen en ervaren’ in de praktijk. Met pilots, praktijkbeproevingen en tests van delen van het DSO.

Het Portfolio Collectiviteiten Omgevingswet en de Visie op gemeentelijke collectiviteit voor de Omgevingswet zijn inmiddels beschikbaar. Het portfolio geeft inzicht in de thema’s, vraagstukken en oplossingen die het project voor de collectiviteiten in beeld heeft. De visie beschrijft welke ambities gemeenten hebben met gemeentelijke collectiviteiten in en voor de Omgevingswet en hoe dit streefbeeld wordt ingevuld en bereikt.

Ateliersessies

Bij onze Ateliersessies, staat het project Collectiviteiten Omgevingswet geregeld op het programma, daarnaast staan in de komende maanden regionale bijeenkomsten gepland. Hierover zal óók via deze website gecommuniceerd worden.