Digitale toegankelijkheid

Routeringsvoorziening

In de Wet digitale overheid wordt bepaald dat identificatiemiddelen voor burgers door de minister van BZK kunnen worden toegelaten via een erkenning of aanwijzing als deze voldoen aan (nu nog) nader te stellen eisen.

Doel van dit product

Ontzorging van gemeenten en overheden in de aansluitverplichting.

Routeringsvoorziening

In de Wet digitale overheid wordt bepaald dat identificatiemiddelen voor burgers door de minister van BZK kunnen worden toegelaten via een erkenning of aanwijzing als deze voldoen aan (nu nog) nader te stellen eisen. Dit erkende identificatiemiddel moet door organisaties in het publieke domein verplicht worden geaccepteerd. Dit betekent dat publieke dienstverleners, waaronder gemeenten, meerdere identificatiemiddelen moeten gaan accepteren. Daarnaast zijn publieke dienstverleners, in verband met de eIDAS-verordening, ook verplicht om (erkende) inlogmiddelen uit andere Europese lidstaten te accepteren.

Verschillende dienstverleners, waaronder ook de VNG, hebben bij het ministerie van BZK aangegeven graag ontzorgt te willen worden in deze aansluitverplichting door alle toegelaten middelen te ontsluiten via:

  • één contract;
  • één aanspreekpunt;
  • één factuur;
  • één koppelvlak (met de routeringsvoorziening).

Hiervoor kan een routeringsvoorziening ingezet worden.

Ontwikkelingen en pilot routeringsvoorziening

Mogelijke ontwikkelingen routeringsvoorziening en pilot

Er worden door BZK een aantal mogelijkheden onderzocht:

  1. De ToegangsVerleningsService (TVS) voor organisaties in de zorg, zoals ziekenhuizen en apotheken. Gemeenten kunnen hier (vooralsnog) niet op aansluiten.
  2. De Routeringsvoorziening van Logius. De eerste versie van deze voorziening is in productie, maar biedt vooralsnog alleen de ontsluiting van DigiD en eIDAS (voor EU inwoners met een BSN in Nederland). Deze mogelijkheid is komen te vervallen.
  3. Een eHerkenningsmakelaar. Het gebruik van de eHerkenningsmakelaar als routeringsvoorziening voor alle toegestane middelen in de Wet digitale overheid en de machtigingsvoorziening. Dit is momenteel nog slechts een beleidsvoorstel. Er zijn nog geen nadere afspraken gemaakt. Vanuit de VNG zijn in het kort de voor- en nadelen geduid van deze oplossing als input voor het beleidstraject.

VNG spoort BZK met regelmaat aan om duidelijkheid te verschaffen over de invulling van de door dienstverleners gevraagde ontzorgingsfunctie. 

Daarnaast kunnen overheidsorganisaties, waaronder gemeenten, ervoor kiezen om een leverancier te contracteren die onder verantwoordelijkheid van de gemeente zelf een voorziening inricht of aanbiedt. 

Pilot met routeringsvoorziening Logius

In de eerste helft van 2019 heeft een pilot met vier gemeenten plaatsgevonden. In deze pilot is door de gemeenten een aansluiting gerealiseerd met een proefversie van de routeringsvoorziening van Logius. In de pilot is met name de technische werking van de routeringsvoorziening beproefd. Gemeenten hebben daarnaast input geleverd op het schermverloop dat was ingericht door Logius. De proefversie van de routeringsvoorziening bood op dat moment alleen de functionaliteit voor DigiD en op een later moment in de pilot ook eIDAS (voor EU inwoners met een BSN in Nederland). 

VNG realisatie heeft een review uitgevoerd op de pilot en aanbevelingen ingebracht bij Logius en opdrachtgever ministerie van BZK.

Over de technische specificaties, aansluitmogelijkheden en kosten is nog geen duidelijkheid. Gemeenten worden aangeraden om de ontwikkelingen te volgen en pas aan te sluiten als er duidelijkheid met betrekking tot aansluitvoorwaarden en kosten is.

Programma van Eisen routeringsvoorziening

VNG heeft in 2018 met een aantal gemeenten en softwareleveranciers de wensen en eisen opgehaald van gemeenten voor een routeringsvoorziening.

Meer informatie