Procesverbetering aanvraag rijbewijzen

Procesverbetering aanvraag rijbewijzen

Het pilotproject Procesverbetering rijbewijzen digitaliseert de aanvraag voor vernieuwing van rijbewijzen. Hierdoor hoeft een klant niet meer naar het loket maar vraagt het nieuwe rijbewijs digitaal aan en krijgt het vervolgens thuis gestuurd. Een nieuw rijbewijs aanvragen is hiermee voor een klant veel makkelijker geworden. Deze pilot is door de Raad van State tijdelijk opgeschort.

Doel van dit product

Het doel van de pilot is om het voor burgers makkelijker te maken een rijbewijs te vernieuwen. Zij kunnen een aanvraag doen zonder een bezoek te brengen aan het gemeentehuis. Voordeel voor de gemeente is aanzienlijk minder baliebezoeken.

Waarom

Digitaliseringsslag bij RDW

De eerste stap is de aanvraag van het nieuwe rijbewijs via het loket van de RDW (Rijksdienst voor Wegverkeer) te digitaliseren. De RDW heeft (in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en in samenspraak met Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken en gemeenten) een uitvoeringstoets uitgevoerd. Dit als voorbereiding op de wettelijke wijziging die digitale aanvragen mogelijk moet maken.

Online aanvragen

In de pilot maken burgers gebruik van een digitale identiteit waarmee ze online een (her)aanvraag voor hun rijbewijs kunnen indienen. Ook de pasfoto kan digitaal worden toegevoegd. De aanvrager krijgt het rijbewijs vervolgens aan huis bezorgd. Hiermee voert de burger regie over de eigen gegevens.

Betrouwbare authenticatie

Er vindt betrouwbare authenticatie plaats. Dat gebeurt eerst op basis van DigiD met een zo hoog mogelijk identificatieniveau.

Voordelen gemeenten

Voor gemeenten betekent dit aanzienlijk minder baliebezoeken. De nieuwe werkwijze wordt generiek ontwikkeld, zodat deze ook op vergelijkbare aanvraagprocessen bij de gemeente is toe te passen.

Het kabinet heeft ingestemd met het voorstel om een experiment met het elektronisch aanvragen van rijbewijzen mogelijk te maken. In eerste instantie was het de bedoeling de proef te starten in een beperkt aantal aangewezen gemeenten en voor een beperkt aantal soorten aanvragen.

Aanvullende informatie

Deze pilot maakt onderdeel uit van de vier Kloosterhoeve pilots. Het doel is innovaties van dienstverlening op te schalen. De pilotprojecten zijn initiatieven vanuit het veld, en worden geleid door gemeenten en gefaciliteerd vanuit VNG/VNG Realisatie en overkoepelende organisaties. Uitvoering gebeurt in samenwerking met meerdere gemeenten en uitvoeringsorganisaties. De pilotprojecten worden versterkt door het Uitvoerdersoverleg en het Kloosterhoeveberaad die bestaan uit vertegenwoordigers van gemeenten, overkoepelende organisaties en het Rijk. Voor meer informatie lees het document Kloosterhoeveberaad.

In de praktijk

Op dit moment is het project tijdelijk opgeschort. De Raad van State heeft een advies gegeven waarin wordt verzocht een aantal aspecten nader te onderzoeken. Het ministerie van I&M en BZK zijn op dit moment de randvoorwaarden voor en de uitvoering van het onderzoek aan het vormgeven. VNG en NVVB wachten de resultaten van dit onderzoek af en hebben besloten het project gedurende het onderzoek op te schorten.