Kwaliteitsverbetering, dienstverlening Drank en Horeca

Kwaliteitsverbetering, dienstverlening Drank en Horeca

We gaan over naar een 24 uurs samenleving. Dat betekent dat we willen faciliteren dat een drank- of horeca aanvraag 24 uur per dag ingediend kan worden. Daarbij willen we ook dat aan elkaar gerelateerde vergunningen en ontheffingen, gecoördineerd en geïntegreerd aangevraagd worden, zoals bij de Wabo al het geval is.

Doel van dit instrument

We willen over naar een situatie waarin burgers/bedrijven vooraf een informatief gesprek hebben met de gemeente en alle van toepassing zijnde disciplines om tot een weloverwogen en integrale aanpak te komen. Daarna kan de aanvrager een volledig horeca aanvraag doen via het loket.

Ervaringen uit Hengelo

De gemeente Hengelo wil de dienstverlening rond vergunningen verbeteren. De gemeente: 'We gaan over naar een 24 uurs samenleving en dus moeten we faciliteren dat een aanvraag 24 uur per dag ingediend kan worden. Daarbij willen we dat de verschillende vergunningen en ontheffingen die aan elkaar gerelateerd zijn, gecoördineerd en geïntegreerd aangevraagd kunnen worden, zoals bij de Wabo. Op dit moment is voor de DHW nog niets geregeld. Formulieren zijn landelijk vastgesteld, maar er is geen landelijke digitale voorziening zoals de OLO.'

'Met deze pilot willen we starten met het maken van een digitaal loket voor de horeca. De uitkomst van de pilot moet uitgesplitst een duidelijke en heldere vragenboom zijn die leidt tot een maatwerk aanvraagformulier.'

De gemeente Hengelo werkt aan een loket waar inwoners digitaal een horecavergunning aan kunnen vragen. Rond de Drank- en Horecawet spelen er vaak meer vergunningen en ontheffingen mee die tegelijkertijd aangevraagd moeten kunnen worden. En Hengelo onderzoekt of zowel de aanvraag als de beschikking in één keer afgehandeld kan worden.

Het tweede onderdeel van de pilot is te komen tot een standaard voor een integrale en gecoördineerd beschikking van gerelateerde vergunningen en ontheffingen.

Het derde onderdeel van de pilot is de ruimte voor lokale kleur te vertalen naar beleid. Dat betekent ook dat huidige regels en verordeningen op elkaar afgestemd gaan worden.

Opbrengst voor andere gemeenten

'We hebben gezien dat er veel vraag is naar een digitaal loket. Afzonderlijk van elkaar in de behoefte te voorzien is er te weinig kennis en capaciteit om tot een ontwikkeling te komen. Samen kunnen we iets maken waar we mee verder kunnen.'