Wmo abonnementstarief

Implementatie Abonnementstarief Wmo 2020

Per 1 januari 2020 wordt het abonnementstarief Wmo, een vast tarief voor de eigen bijdragen aan Wmo-voorzieningen, definitief van kracht. De wetswijziging heeft gevolgen voor het beleid en de uitvoering van gemeenten.

Doel van dit product

Het abonnementstarief Wmo wordt ingevoerd om de stapeling van zorgkosten te verminderen.

Waarom

Mensen met een beperking of chronische ziekte hebben momenteel te maken met een stapeling van zorgkosten en eigen bijdragen. Zoals voor de Wlz, Wmo of het eigen risico voor de zorgverzekering. Sommige huishoudens moeten daardoor duizenden euro’s per jaar extra bijdragen aan noodzakelijke zorg en ondersteuning. De invoering van een maximale eigen bijdrage van € 19,- voor zorg en ondersteuning vanuit de Wmo per 1 januari 2020 – het zogeheten abonnementstarief Wmo – is één van de maatregelen van het kabinet om de stapeling van zorgkosten tegen te gaan.

VNG heeft zich overigens verzet tegen de invoering van het abonnementstarief. Een van de bezwaren van de gemeenten is dat het kan zorgen voor een aanzuigende werking waardoor de zorgkosten voor gemeenten nog verder oplopen. VNG en VWS hebben afgesproken dat de kostenontwikkeling voor de komende paar jaar in een landelijke monitor wordt gevolgd. Als de financiële gevolgen groter blijken dan nu begroot, overlegt de VNG met de minister over passende maatregelen

Hoe implementeren

De wetwijziging betekent veel voor gemeenten. Gemeenten moeten niet alleen hun beleid maar ook hun werkprocessen en het berichtenverkeer aanpassen. VNG ondersteunt gemeenten samen met het CAK en het Ketenbureau i-Sociaal Domein met de implementatie van het Abonnementstarief Wmo.

Als het abonnementstarief is geïmplementeerd gaan gemeenten zelf veel meer de regie voeren. Daarnaast wordt het nieuwe eigen bijdrage-systeem eenvoudiger, waardoor de administrtatieve lasten moeten afnemen.

Aanvullende informatie

Op VNG.nl is een dossier ingericht over het abonnementstarief Wmo. Hier vindt u alle informatie die u kunnen helpen met de invoering van het abonnementstarief zoals een checklist en veelgestelde vragen. Dit dossier wordt continu geactualiseerd. Daarnaast zijn er per gemeente of samenwerkingsverband een of meer contactpersonen benoemd waarmee we nauw contact houden tijdens de implementatie.