Gemeentelijke Basisprocessen Inkomen (GBI)

Gemeentelijke Basisprocessen Inkomen (GBI)

Om de dienstverlening op het gebied van inkomenszekerheid te verbeteren, nemen gemeenten samen het initiatief om op basis van ervaringen goede oplossingen te bedenken die snel en eenvoudig toepasbaar zijn. Eerst worden deze toepassingen door koplopergemeenten beproeft en waar nodig verbeterd, daarna kunnen andere gemeenten de toepassing ook gebruiken. Door gezamenlijk op te trekken binnen het inkomensdomein wordt bijgedragen aan een betere en gepersonaliseerde dienstverlening en efficiëntere processen. Op dit moment wordt gewerkt aan de processen rondom Bbz, IIT, ALO en terug-en invordering.

Doel van dit product

Binnen de Gemeentelijke Basisprocessen Inkomen worden per proces standaarden ontwikkeld die bijdrage aan de inkomensketen, zodat de uitvoeringskracht naar de inwoner wordt vergroot. Samenwerking is hierin natuurlijk van belang. De resultaten rondom GBI voor 2021 zijn op bladzijde 19 beschreven in het jaarplan GGU (PDF).

Waarom

Werkwijze

Gemeenten bundelen hun krachten om samen een proces binnen de inkomensketen te ontwerpen en uit te voeren zodat het door andere gemeenten kan worden (her)gebruikt. VNG faciliteert hierbij. Samen waar het kan, maar met voldoende oog voor lokale accenten en prioriteiten.

Bij het ontwerpen van de processen worden standaarden ontwikkeld en gebruikt. Daarbij wordt gewerkt aan een gemeenschappelijk architectuur dat aansluit op GEMMA en de common ground-principes. De processen worden beschreven vanuit het perspectief van de inwoner.

Processen

De volgende processen worden op dit moment door de GBI-gemeenten uitgewerkt:

 • Bbz (Bijstand voor zelfstandigen)
  De verwachting is dat een groot beroep op deze regeling wordt gedaan, zodra de TOZO-regeling niet meer van kracht is. Het is daarom van belang om het proces rondom de aanvraag van Bbz te bekijken vanuit de zelfstandigen en daarop aan te passen. 
 • IIT (Individueel InkomensToeslag)
  De IIT is een onderdeel van de participatiewet met relatief veel beleidsruimte. Hierdoor is veel diversiteit ontstaan, waardoor gemeenschappelijk automatiseren en innoveren wordt belemmerd. Doel is om een klantvriendelijk en efficiënt proces te ontwerpen met de inzet van standaarden. Samen waar het kan, maar met voldoende oog voor lokale accenten en prioriteiten.
 • ALO (Aanvraag Levensonderhoud
  Voor de ALO wordt gewerkt aan standaardisatie van het onderliggende informatiemodel. Zodoende ontstaat eenheid van taal, waardoor gegevensuitwisseling daadwerkelijk mogelijk wordt. Het biedt de mogelijkheid om ook systemen van verschillende leveranciers met elkaar te verbinden en zo de common ground-belofte van vrije softwarekeuze dichterbij te halen.
 • Terug- en invordering
  Het proces Terug- en invordering is arbeidsintensief en vraagt om maatwerk om de inwoner zo goed mogelijk te helpen. De informatiepositie van de professional is vaak nog summier. De inwoner heeft vaak onvoldoende zicht op het eigen dossier. Door dit proces gezamenlijk te (her)ontwerpen ontstaat de mogelijkheid om ook gezamenlijk nieuwe software te laten bouwen.

Ontstaan van GBI

GBI is in 2015 gestart als een gezamenlijke beweging. Voorloper gemeenten zijn gezamenlijk gaan kijken naar de dienstverlening, organisatie, processen en gebruikte informatievoorziening binnen het gemeentelijke inkomensdomein. (Participatiewet).

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Stuur dan een mail naar gbi@vng.nl.