Gemeentelijk Data-ecosysteem

Gemeentelijk Data-ecosysteem

De samenleving digitaliseert. Steeds meer mensen en organisaties zijn met elkaar via data verbonden. En de groei van het datagebruik stijgt explosief, nu ook steeds meer objecten via het internet communiceren. Het speelveld van de data-uitwisseling en de interactie tussen al deze partijen noemen we een Data-ecosysteem

Doel van deze verkenning

Gemeenten zijn onderdeel van dit Data-ecosysteem. Het doel is om de kennis over experimenten met digitalisering te delen. Of het nu om beleidsontwikkeling, uitvoering of handhaving gaat.

Datadeling

Voor een Data-ecosysteem is het kenmerkend dat data idealiter vrij door het systeem beweegt. Omdat geen enkele organisatie beschikt over álle data, zijn partijen afhankelijk van elkaar voor het gebruik van de data. Het is de uitdaging om al de verschillende vormen en soorten van data te verzamelen, te beheren en de toegang te organiseren. Maar datagebruik staat niet op zichzelf. Het gaat er uiteindelijk om de business te verbeteren.

Bij gemeenten betekent dat het verbeteren van services aan de burgers. Of dat er gezocht wordt naar manieren om de interne bedrijfsprocessen te optimaliseren. Digitalisering maakt het ook mogelijk om meer fundamenteel naar producten en diensten te kijken.

Gemeenten ontwikkelen nieuwe diensten samen met andere overheden en private partijen. Het blijft dan vaak niet tot de data beperkt, maar vraagt ook om veranderingen in de organisatie. Stimulans vanuit de leiding, in combinatie met creativiteit bij de medewerkers zijn belangrijke ingrediënten van de nieuwe gemeentelijke organisatie. Medewerkers krijgen de ruimte om te experimenteren en voelen zich vrij om snel in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen, zonder te hoeven wachten op toestemming of lange procedures. Analyse-skills en aanpassing van de budgetten zijn voorwaarden om dit mogelijk te maken.

Aanvullende informatie

Binnen het Data-ecosysteem bepalen gemeenten zelf hun uitgangspositie. Of ze laten het aan de markt over of nemen de regie. Veel gemeenten kiezen voor een tussenvorm: een meer voorwaardenscheppende rol.

De kennis over gerealiseerde experimenten worden gedeeld waardoor gemeenten ervaring kunnen opdoen met dit platform voor datagedreven werken. Naast het beter aansluiten op de behoeften in de samenleving, organiseren we de gemeenten nog slimmer. Gemeenten hebben daar nog wel een aantal uitdagingen. Een deel van de overheidsbestanden werkt nog als ‘silo’s’, dus met beperkte toegankelijkheid binnen ingekaderde functies.

Ook privacy-eisen stellen beperkingen aan het gebruik van overheidsdata. Werken binnen een Data ecosysteem vergt additionele investeringen in ICT en skills binnen gemeenten. Als u hier meer over wilt weten neem dan contact op met Etienne Schoenmakers, adviseur Stuurinformatie.