BGT bij beheer openbare ruimte

Gebruik BGT bij openbare ruimte

Het beheren van de openbare ruimte (BOR) en het opstellen van ontwerpen daarvoor zijn gemeentelijke processen waarbinnen het gebruik van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) een grote rol speelt. Het is daarom belangrijk dat de informatie-uitwisseling tussen BOR en BGT zo optimaal mogelijk wordt ingericht. Niet alleen door gegevens uit te wisselen, maar ook door werkprocessen op een samenhangende wijze vorm te geven.

Doel van dit product

Door ook gegevens vanuit de BGT te betrekken, wordt het ontwerpen en beheren van de openbare ruimte (BOR) door gemeenten geoptimaliseerd. Het goed inrichten van de uitwisselingsprocessen tussen BOR en BGT, kan de bijhouding van de BGT verbeteren.

Waarom BGT bij beheer openbare ruimte?

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een gedetailleerde digitale kaart van Nederland, waarin gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op een eenduidige manier zijn vastgelegd. Vanaf 1 juli 2017 zijn bestuursorganen bij de vervulling van hun publiekrechtelijke taken verplicht om gebruik te maken van de BGT. Het gebruik van de BGT dient hiervoor concreet in verschillende werkprocessen ingeregeld te worden. Het beheren en ontwerpen van de openbare ruimte is één van deze werkprocessen.

Procesmatig dienen binnen gemeenten duidelijke afspraken gemaakt te worden over de verantwoordelijkheid voor onder meer objectvorming, inwinning en bijhouding van geometrische eigenschappen van objecten, opnemen van de administratieve eigenschappen van de objecten, een gestandaardiseerd procesverloop en terugmeldingen. Informatiekundig is het daarvoor minimaal nodig dat gemeentelijke beheerobjecten zijn uitgelijnd met BGT|IMGeo.

Naast dat het minimaal nodig is dat gemeentelijke beheerobjecten zijn uitgelijnd met BGT|IMGeo, wordt aangeraden om IMBOR (Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte) te implementeren. Daardoor vindt uniformering van administratieve gegevens over te beheren objecten in de buitenruimte plaats.

Aanpak BOR-BGT

VNG Realisatie heeft de aanpak BOR - BGT ontwikkeld, waarmee op een gestructureerde wijze antwoord wordt gegeven op veel vragen die onder gemeenten leven. Zoals de vraag wie verantwoordelijk is voor de inwinning van bepaalde gegevens. Of wie er bepaalt wanneer een gegeven gewijzigd mag worden. Maar ook vragen over de stappen die moeten worden gezet om bestanden op elkaar te laten aansluiten. De aanpak bestaat uit vijf hoofdstappen:

  • Inrichtingsvariant kiezen;
  • Informatiebehoefte bepalen;
  • Processen inrichten;
  • Bestanden opwerken;
  • Project inrichten.
5 hoofdstappen BOR-BGT

Meer weten of aan de slag?

Meer weten over dit product? Neem contact op met het accountmanagement van VNG Realisatie, zij zijn het aanspreekpunt voor alle vragen over VNG Realisatie.

Implementatie aanpak BOR-BGT

Inrichtingsvariant kiezen

De eerste stap van de aanpak is om te bepalen hoe een gemeente BOR – BGT op dit moment heeft georganiseerd. En om te bepalen welke wensen de gemeente heeft om hier verdere stappen in te zetten. Door de huidige en gewenste inrichtingsvariant te bepalen, worden vervolgactiviteiten bepaald en geprioriteerd. Betrokkenheid van zowel de afdeling Beheer openbare ruimte als de afdeling Geo-informatie is hierbij cruciaal.

Informatiebehoefte bepalen

De beleidsdoelstellingen en de werkwijze voor het beheren van de openbare ruimte bepalen welke gegevens de gemeente nodig heeft voor de beheerprocessen. Naast gegevens over de ligging van de te beheren objecten, gaat het daarbij ook om gegevens over de eigenschappen van die objecten. Bijvoorbeeld: welke boomsoort is het? Of wat is het aanlegjaar van een verharde weg?

In deze stap bepaalt de beheerder van de openbare ruimte welke gegevens hij nodig heeft voor zijn werkzaamheden. Hierbij wordt mogelijk gebruik gemaakt van het door CROW ontwikkelde Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR). Door aan te sluiten op de daarin uniform gedefinieerde en goed op elkaar aansluitende gegevens, wordt het voor een gemeente eenvoudiger om de verschillende soorten beheer (zoals wegbeheer, groenbeheer en rioolbeheer) integraal vorm te geven. Ook wordt het benchmarken van gemeentelijke beheergegevens met andere gemeenten er sterk door vereenvoudigd. Het resultaat van deze stap is een overzicht van alle noodzakelijke gegevens voor het beheren van de openbare ruimte.

Processen inrichten

In deze stap werkt de gemeente de nieuwe uitwisselingsprocessen tussen BOR en BGT concreet uit voor de eigen organisatie in specifieke werkprocessen en de daarvoor benodigde software. Voor de twee onderscheiden inrichtingsvarianten is uitgewerkt hoe de uitwisselingsprocessen tussen BOR en BGT verlopen. De processen zijn beschreven in de vorm van een aantal processchema’s met bijbehorende procesbeschrijvingen BOR – BGT. Onderdeel van deze stap is ook dat de software geschikt wordt gemaakt voor de door de gemeente gewenste uitwisselingsprocessen.

Bestanden opwerken

Om de uitgewerkte uitwisselingsprocessen in de praktijk te kunnen toepassen, worden de bestanden van BOR en BGT op elkaar aangesloten. In deze stap wordt het gereed maken van de bestanden en de onderlinge aansluiting gerealiseerd. Dit begint met het afstemmen van de beheerobjecten op de voorschriften van IMGeo. Hierbij wordt het BGT-bestand als een referentiebestand gebruikt. Verschillen (uitval) tussen de beheerobjecten en de BGT moeten worden opgelost. Ook dienen de verschillende beheerobjecten als beheertopografie opgenomen te worden in de BGT-registratie. In de BOR-registratie moeten ontbrekende gegevens worden aangevuld. De eerder beschreven behoefte is daarbij het uitgangspunt. De vast te leggen gegevens worden omgezet naar domeinwaarden die ook in IMBOR zijn gedefinieerd. Voor het opwerken van de bestanden is het verstandig ondersteuning te vragen bij leveranciers of gespecialiseerde dienstverleners. Op het moment dat de bestanden zijn opgewerkt en uitgelijnd, de processen zijn ingeregeld en de software is ingericht, kunnen de uitwisselingsprocessen daadwerkelijk operationeel worden.

Project inrichten

Om de verschillende activiteiten planmatig en op een gestructureerde wijze te kunnen uitvoeren, is het verstandig om een projectteam in te richten. In dit team krijgen in ieder geval medewerkers betrokken bij het gegevensbeheer voor de openbare ruimte en medewerkers die zich bezighouden met de BGT, een plaats. Voor de inrichting van een project wordt verwezen naar hiervoor beschikbare standaardmethoden en werkwijzen. VNG Realisatie stelt geen specifieke documentatie over de inrichting van het project ter beschikking.

Informatiebehoefte beheer openbare ruimte bepalen

De beheerder openbare ruimte bepaalt zelf welke gegevens hij nodig heeft voor zijn werkzaamheden. Uitgangspunten daarbij zijn:

  • Het gebruik van IMBOR
  • Brede afstemming binnen de eigen organisatie
  • En beperking tot minimaal noodzakelijke gegevens

Om te komen tot een overzicht van de noodzakelijke gegevens voor het beheren van de openbare ruimte doorloopt de gemeente de volgende stappen:

Stap 1 Afbakening van het domein

Binnen het beheren van de openbare ruimte is sprake van verschillende beheerdisciplines, zoals wegen, groen of openbare verlichting. In de eerste stap geeft de gemeente aan voor welke beheerdisciplines de informatiebehoefte bepaald wordt.

Stap 2 Inventarisatie van de informatiebehoefte

Met als startpunt de landelijke standaarden BGT|IMGeo en IMBOR gaat de gemeente inventariseren welke informatie, concreet welke objecten en welke beheerkenmerken nodig zijn voor het beheren van de openbare ruimte om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Stap 3 Analyse van de informatiebehoefte

Aan zowel het opbouwen als het bijhouden van gegevens zijn kosten verbonden. Belangrijk daarom om te toetsen of alle objecten en beheerkenmerken daadwerkelijk nodig zijn voor het uitvoeren van het beheer van de openbare ruimte.

Stap 4 Vaststellen van de informatiebehoefte

Beheergegevens worden in de toekomst steeds vaker hergebruikt in andere gemeentelijke werkprocessen, zoals de uitvoering van de Omgevingswet. Gebruikers willen weten welke gegevens met welke kwaliteit beschikbaar zijn.

Aan de slag met het bepalen van de informatiebehoefte

Direct aan de slag? Dat doet u met deze uitgebreide beschrijving voor het bepalen van de informatiebehoefte beheer openbare ruimte. Het document is gebaseerd op gesprekken met verschillende betrokkenen en is afgestemd met professionals vanuit zowel het werkveld Geo-informatie als het werkveld Beheer openbare ruimte. Heeft u suggesties voor verbeteringen? Geef ze aan ons door! Aan de hand van ontvangen opmerkingen wordt zo nodig een geactualiseerde versie uitgebracht.