Digitaal machtigen

Digitaal machtigen

In dit onderdeel van de site vindt u informatie over digitaal machtigen.

Doel van dit product

Machtigen laagdrempelig en gebruiksvriendelijk houden zodat iedereen, ook minder digi-vaardigen en wettelijke vertegenwoordigers (zoals ouders, bewindvoerders en curators) er gebruik van kunnen maken.

Over digitaal machtigen

Naast een algemene introductie vindt u via deze pagina informatie over:

Digitaal machtigen

Burgers, bedrijven en andere organisaties hebben het recht om iemand (digitaal) te machtigen in hun relatie met de overheid. Iemand anders machtigen is handig als een gebruiker zelf niet goed met een computer of digitale dienstverlening overweg kan of dit wil uitbesteden aan iemand met meer inhoudelijke expertise.

DigiD Machtigen is een voorziening die al langer beschikbaar is voor het registreren van machtigingen voor digitale dienstverlening. Momenteel vindt doorontwikkeling plaats naar een breder inzetbare machtigingsvoorziening met als doel het machtigen laagdrempelig en gebruiksvriendelijk aan te bieden. En het ook voor meerdere bevoegdheidsrelaties bruikbaar te laten zijn: Zo moeten wettelijke vertegenwoordigers (zoals ouders, bewindvoerders en curators) er gebruik van kunnen gaan maken zodat zij rechtstreeks digitaal zaken met de overheid kunnen doen voor minderjarige kinderen of namens hun cliënten.

De relatie met de Wet digitale overheid (Wdo)

In de Wdo zal worden geregeld dat de Minister van BZK zorgdraagt voor de inrichting, beschikbaarstelling, instandhouding, werking en beveiliging van de generieke digitale infrastructuur (GDI). Hieronder valt de infrastructuur die het mogelijk maakt een elektronische verklaring af te geven waaruit blijkt dat een natuurlijke persoon/onderneming/rechtspersoon gemachtigd is namens een andere natuurlijke persoon/onderneming/rechtspersoon op te treden bij de toegang tot en gebruikmaking van elektronische dienstverlening. Met andere woorden: een machtigingsvoorziening

Er geldt in de Wdo voor bestuursorganen, waaronder ook gemeenten, een acceptatieplicht voor een verklaring/machtiging die is afgegeven door de machtigingsvoorziening. Gemeenten moeten voor hun elektronische dienstverlening aan natuurlijke personen - waarvoor authenticatie op betrouwbaarheidsniveau substantieel of hoog vereist is - minimaal gebruik maken van deze machtigingsvoorziening. Verder regelt de Wdo dat de dienstverlener, de gemeente, het betrouwbaarheidsniveau van een machtiging bepaalt.