Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

De gegevensverzameling voor de Basisregistratie WOZ bestaat uit gegevens die nodig zijn om deze waarde aan zowel een onroerende zaak te relateren als aan een belanghebbende. De basisregistratie bevat een ‘Vastgestelde waarde’ (WOZ-waarde) en de koppeling aan kadastrale percelen en/of adressen en aan BAG verblijfsobjecten, standplaatsen, ligplaatsen en/of panden.

Doel van dit product

De Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ) maakt het mogelijk dat de in de WOZ-beschikking vastgestelde WOZ-waarde door alle overheidsorganisaties, die daarvoor een wettelijke regeling hebben, gebruikt kan worden.

Waarom de WOZ

De WOZ is onderdeel van het Stelsel van Basisregistraties, tien door de overheid officieel aangewezen registraties met gegevens die door alle overheidsinstellingen en bestuursorganen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken.

Gemeenten zijn met hun WOZ-administratie verplicht aangesloten op de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ). De LV WOZ maakt (her)gebruik van de standaarden en voorzieningen die binnen het Stelsel van Basisregistraties ontwikkeld zijn.

De WOZ-waarde van woningen is openbaar via het WOZ-waardeloket. De Basisregistratie WOZ is op dit moment niet openbaar. Het Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken stelt jaarlijks vast wie gebruik mag maken van de informatie. Dit zijn voornamelijk organisaties met een publieke taak.

Meer weten of aan de slag?

Meer weten over dit product? Neem contact op met het accountmanagement van VNG Realisatie, zij zijn het aanspreekpunt voor alle vragen over VNG Realisatie.

Taxeren op gebruiksoppervlakte voor de WOZ

Gemeenten staan voor een enorme uitdaging om vóór 1 januari 2022 over te gaan van bruto inhoud naar de gebruiksoppervlakte voor de waardering van woningen. Begeleiding van en communicatie over dit project wordt verzorgd door de Waarderingskamer.

Landelijke voorziening WOZ via de Waarderingskamer

Samenhangende objectenregistratie (SOR)

De samenhangende objectenregistratie is een uniforme registratie met daarin basisgegevens over objecten in de fysieke werkelijkheid. In deze registratie gaan in ieder geval de BGT en BAG op. Daarnaast is het de bedoeling dat ook objectgegevens uit de WOZ en een aantal basisgegevens uit registraties voor het beheren van de openbare ruimte (BOR) worden opgenomen. Inhoudelijk is deze samenhangende objectenregistratie gebaseerd op het door de gemeentelijke uitvoeringspraktijk ontwikkelde streefbeeld voor gemeentelijke geo-informatie en de samenhangende objectenregistratie is opgenomen in Doorontwikkeling in Samenhang (DiS-GEO) van het ministerie van BZK.

In 2018 is een start gemaakt met de ontwikkeling van een samenhangende objectenregistratie. In 2019 moet dit leiden tot een beleidsvisie en schetsontwerp van deze registratie. Omdat gemeenten een belangrijke rol hebben bij de realisatie en het bijhouden van de objectenregistratie, gaan zij actief participeren in het programma. De eerste fase daarvan is de ontwerpfase. Daarin wordt samen met alle betrokkenen (waaronder de andere bronhouders van de BGT) de inhoud en werking van de objectenregistratie verder uitgewerkt. Besluitvorming over de invoering van de objectenregistratie vindt naar verwachting in de eerste helft van 2020 plaats.