Basisregistratie Ondergrond

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) wordt dé centrale database met publieke gegevens van de Nederlandse ondergrond. De wet BRO maakt het mogelijk om bodem- en ondergrondgegevens via een digitaal loket op te vragen en aan te leveren. Het gaat bijvoorbeeld over welke grondsoort waar voorkomt, over metingen van de grondwaterstand en over olie- en gasvoorraden in de diepe ondergrond. Opdrachtgever van de BRO is het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Doel van dit product

De BRO maakt het mogelijk om bodem- en ondergrondgegevens via een digitaal loket op te vragen en aan te leveren.

Waarom de BRO?

De BRO maakt deel uit van het Stelsel van Basisregistraties, tien door de overheid officieel aangewezen registraties met gegevens die door alle overheidsinstellingen en bestuursorganen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken.

De overheid wil goed onderbouwde keuzes maken over het gebruik van de ondergrond. Twee derde van al het drinkwater komt uit de ondergrond, net als vrijwel al het aardgas dat we gebruiken om te koken, huizen te verwarmen en elektriciteit op te wekken. De ondergrond is het fundament waarop steden bouwen en wegen worden aangelegd. Als het gaat om de ondergrond komen er steeds nieuwe gebruiksmogelijkheden bij, zoals de winning van aardwarmte, de opslag van CO2 in lege gasvelden en de tijdelijke opslag van warmte en koude in het grondwater. Een van de speerpunten hiervoor is een goede kennis- en informatiestructuur, waarvan de BRO deel uit maakt. 

Opbrengsten Basisregistratie Ondergrond

De BRO draagt bij aan meer efficiëntie bij en een betere dienstverlening door de overheid. Diverse organisaties, waaronder kennisinstellingen en (lokale) overheden beheren nu informatie over de ondergrond. De gegevens zijn lang niet altijd in dezelfde mate gedigitaliseerd, gestandaardiseerd en geharmoniseerd. Standaardisatie gebeurt wel, maar blijft beperkt tot specifieke domeinen, zoals grondwater en mijnbouw.

Hoe werkt de BRO?

De BRO beoogt systematische toegang tot deze gegevens te realiseren. Verder wil de BRO alle relevante informatie bijeenbrengen in één centrale voorziening zodat informatie-uitwisseling tussen overheden beter mogelijk is, bestaande gegevens hergebruikt worden en dubbel onderzoek wordt voorkomen. Hierdoor gaan de administratieve lasten voor bedrijven en burgers omlaag, bij bijvoorbeeld de aanvraag van een bouwvergunning of voor graafwerkzaamheden.

Meer weten of aan de slag?

Meer weten over dit product? Neem contact op met het accountmanagement van VNG Realisatie, zij zijn het aanspreekpunt voor alle vragen over VNG Realisatie.

Aanvullende informatie over BRO

Aanmelden en/of vragen over de BRO?

Aanmelden en/of vragen over de BRO?

In de eerste helft van 2019 heeft VNG Realisatie, in samenwerking met de VNG en het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK), een impactanalyse uitgevoerd naar de gevolgen van de BRO voor gemeenten. De resultaten van deze impactanalyse BRO zijn gepubliceerd. Gemeenten die op de BRO willen aansluiten kunnen zich daarvoor aanmelden. Voor hulp bij implementatie kunnen bronhouders (waaronder alle gemeenten) tot 31 december 2019 ondersteuning krijgen.

Meer weten over de BRO of heeft u specifieke vragen? De veel gestelde vragen pagina van het ministerie van Binnenlandse Zaken geeft wellicht al antwoord.