Basisregistratie Kadaster (BRK)

Basisregistratie Kadaster (BRK)

De Basisregistratie Kadaster (BRK) bevat informatie over percelen, eigendom, hypotheken, beperkte rechten (zoals recht van erfpacht, opstal en vruchtgebruik) en leidingnetwerken. Daarnaast staan er kadastrale kaarten in met perceel, perceelnummer, oppervlakte, kadastrale grens en de grenzen van het Rijk, de provincies en gemeenten. Opdrachtgever van de BRKT is het ministerie van BZK. Het Kadaster beheert de registratie en levert de producten.

Doel van dit product

Inzicht in de actuele vastgoedinformatie met betrekking tot percelen, eigendom, hypotheken, beperkte rechten en leidingnetwerken. Daarnaast biedt BRK overzicht door kadastrale kaarten met perceel, perceelnummer, oppervlakte, kadastrale grens en de grenzen van het rijk, de provincies en gemeenten.

Waaruit bestaat de BRK

De BRK maakt deel uit van het Stelsel van Basisregistraties, tien door de overheid officieel aangewezen registraties met gegevens die door alle overheidsinstellingen en bestuursorganen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken.

De BRK bestaat uit:

  • de kadastrale registratie van onroerende zaken en zakelijke rechten;
  • de kadastrale kaart. Op deze kaart is de ligging van de kadastrale percelen te zien (inclusief perceelnummer). Ook de grenzen van het Rijk, de provincies en de gemeenten staan erop.

Ook leidingen en kabelnetwerken zijn onroerende zaken. Een geregistreerd netwerk maakt daarom onderdeel uit van de BRK.

De BRK bevat authentieke en niet-authentieke gegevens. Bij twijfel over de juistheid van een authentiek gegeven uit de BRK, zijn notarissen, overheidsorganisaties of bestuursorganen verplicht dit te melden aan het Kadaster. Een gegeven is authentiek als het als zodanig wordt aangemerkt in de wet van een basisregistratie of via een algemene maatregel van bestuur. Een authentiek gegeven hoort bij één basisregistratie. Het is van hoogwaardige kwaliteit, zodat een overheidsinstelling het kan gebruiken zonder nader onderzoek te hoeven doen.

Authentieke gegevens in de kadastrale registratie zijn:

  • kadastrale aanduidingen van onroerende zaken en appartementen;
  • rechten (met uitzondering van erfdienstbaarheden);
  • kadastrale grootte van een perceel;
  • persoonsgegevens van eigenaren, beperkt gerechtigden en beslagleggers.

Authentieke gegevens op de Kadastrale kaart zijn:

  • de afbeelding van de kadastrale aanduidingen;
  • kadastrale grenzen;
  • rijks-, provincie- en gemeentegrenzen.

Een overzicht van alle gegevens uit de Basisregistratie Kadaster, met daarbij de vermelding wel of niet authentiek, is te vinden in de Stelselcatalogus Basisregistraties.

Hoe implementeren

In de tweede helft van 2019 heeft VNG Realisatie, in samenwerking met de VNG, het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK), Kadaster en het Gemeentelijk Geo-Beraad (GGB), een impactanalyse uitgevoerd naar de gevolgen van BRK Levering 2.0 voor gemeenten.

Uit de analyse is gebleken dat de impact van BRK Levering 2.0 voor gemeenten groot is en de toegevoegde businesswaarde beperkt. Ook wordt er een alternatief scenario geschetst in de vorm van BRK-API’s welke die een toekomstvaste optie geeft biedt conform de informatiekundige visie van Common Ground. Dit scenario is in de eerste helft van 2020 onderzocht en heeft geleid tot een bestuurlijke handreiking. Ook is het onderliggende onderzoeksrapport beschikbaar.

De handreiking geeft uw organisatie (op basis van profielen) handvatten om te bepalen in hoeverre het mogelijk is op korte termijn BRK API’s toe te passen naast of in de plaats van BRK Levering 2.0.

Meer weten of aan de slag?

Meer weten over dit product? Neem contact op met het accountmanagement van VNG Realisatie, zij zijn het aanspreekpunt voor alle vragen over VNG Realisatie.