werken als een overheid

Werken als één overheid

Inwoners en ondernemers willen hun zaken gemakkelijk en waar mogelijk digitaal afhandelen. Snel, betrouwbaar en veilig. Gemeenten willen hun dienstverlening op een bijpassende manier uitvoeren. Om klanten als één overheid te kunnen bedienen moeten gemeenten samenwerken. Hierbij staat de vraag van de inwoner en ondernemer centraal. Diensten die voor alle gemeenten hetzelfde zijn, willen we collectief organiseren. Daarvoor zijn de pilots innovatief standaardiseren bedacht.

Belang van dit onderwerp

Om klanten optimaal en eenduidig (als één overheid) te kunnen bedienen moeten gemeenten samenwerken. Diensten die voor alle gemeenten hetzelfde zijn, willen we collectief organiseren.

Waarom

Gemeenten streven naar naar één efficiënte overheid die open en transparant is en massaal inzet op digitalisering en collectivisering waar dat kan. Dit vraagt om een koerswending waarbij gebruik wordt gemaakt van de vele mogelijkheden die informatie, nieuwe technologieën en de digitale infrastructuur bieden. Diensten die voor alle gemeenten hetzelfde zijn, willen we collectief organiseren. Dat scheelt niet alleen geld en tijd. Voor klanten die met meerdere gemeenten te maken hebben wordt bovendien het gevoel van één overheid versterkt. Vanuit de thema’s overheidsdienstverlening vanuit het perspectief van de burger en mensgerichte schuldhulpverlening werken we aan pilots die dienstverlening innovatief standaardiseren.

Overheidsdienstverlening vanuit het perspectief van de burger

Om inwoners en ondernemers optimaal en eenduidig (als één overheid) te kunnen bedienen, moeten gemeenten samenwerken in een netwerk van overheidslagen en uitvoeringsorganisaties. De vraag van de inwoner of ondernemer moet daarbij centraal staan. De volgende projecten gaan over het effectiever en efficiënter inrichten van de dienstverlening zodat inwoners en/of ondernemers één overheid ervaren:

Mensgerichte schuldhulpverlening

Om burgers met schulden beter en sneller te helpen werken we aan de volgende projecten:

Aanvullende informatie

Innovatief standaardiseren is een initiatief vanuit het veld, geleid door gemeenten en gefaciliteerd vanuit VNG/VNG Realisatie en overkoepelende organisaties. Het doel is innovaties van dienstverlening op te schalen. Uitvoering gebeurt in samenwerking met meerdere gemeenten en uitvoeringsorganisaties. De pilotprojecten worden versterkt door het Uitvoerdersoverleg en het Kloosterhoeveberaad bestaande uit vertegenwoordigers van gemeenten, overkoepelende organisaties en het Rijk. Lees voor meer informatie het document Kloosterhoeveberaad.

8 producten die raken aan dit onderwerp

Gezamenlijke Persoonlijke Dienstverlening

De overheid biedt steeds meer dienstverlening digitaal aan en niet iedere inwoner kan in deze beweging even gemakkelijk mee. Het stimuleren en ondersteunen van inwoners bij deze digitaliseringsslag is voor alle overheden waardevol en vraagt om een gezamenlijke inspanning. In de vorm van pilots wordt uitgezocht welke ondersteuning noodzakelijk en gewenst is.
Gewijzigd: 15 augustus 2018
product

Collectieve afspraken
In ontwikkeling

Jouw succes, mijn succes

Gemeenten en uitvoeringsorganisaties bedenken online toepassingen die de dienstverlening verbeteren. Door deze projecten te delen, profiteren meer overheden hiervan.
Gewijzigd: 13 maart 2018
verkenning

Collectieve afspraken
In gebruik

Procesverbetering aanvraag rijbewijzen

Het pilotproject Procesverbetering rijbewijzen digitaliseert de aanvraag voor vernieuwing van rijbewijzen. Hierdoor hoeft een klant niet meer naar het loket maar vraagt het nieuwe rijbewijs digitaal aan en krijgt het vervolgens thuis gestuurd.
Gewijzigd: 10 april 2018
product

Collectieve afspraken
In ontwikkeling

Ondersteuning schuldhulpverlening

Een gezamenlijke, eenduidige en snelle aanpak bij schulden, waardoor de burger sneller, makkelijker en in één keer goed geholpen wordt.
Gewijzigd: 27 december 2017
verkenning

Collectieve afspraken

Regie op gegevens ten behoeve van schuldhulpverlening

Uitvoeringsorganisaties en gemeenten stellen persoonlijke financiële gegevens beschikbaar om burgers middels apps op een laagdrempelige manier inzicht te geven in hun financiële situatie.
Gewijzigd: 15 augustus 2018
verkenning

Collectieve afspraken
Gepubliceerd

Vensters voor bedrijfsvoering

Weet u als manager bedrijfsvoering van uw gemeente hoe groot uw percentage overhead is? Hebt u dit percentage wel eens vergeleken met een andere gemeente? Met Vensters voor Bedrijfsvoering onderzoekt u de bedrijfsvoering van uw gemeente met al deze gegevens bij elkaar.
Gewijzigd: 16 juli 2018
product

Lokale ambitie
In gebruik

Gezamenlijke dienstverlening op locatie van de gemeente

Bij deelnemende gemeenten aan de pilot ‘Gezamenlijke dienstverlening op locatie’ kunnen inwoners terecht met inhoudelijke complexe vragen die niet telefonisch of digitaal beantwoord kunnen worden.
Gewijzigd: 16 juli 2018
product

Lokale ambitie
In gebruik

Serviceformules

Servicevormules dragen bij aan het klantgericht, efficiënt en herkenbaar maken van de gemeentelijke dienstverlening.
Gewijzigd: 24 september 2018
product

Lokale ambitie
In ontwikkeling